Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

19.05.2020

На 05.05.2020 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Стойността на проекта е 213 504,65 лева без ДДС

Срокът за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Резюме на проекта

Информационна табела

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)