Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

26.08.2019

ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

На основание чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.217, ал.5 от ЗПУО

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността "Директор с пълна норма преподавателска работа" на Детска градина „Юрий Гагарин” – гр. Лъки, община Лъки.

Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

       Необходими документи за допускане до участие в конкурс:

1.    Заявление до кмета на община Лъки за участие в конкурса /свободен текст/.

2.    Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен. /ксерокопие /.

3.    Професионална автобиография

4.    Трудова книжка /ксерокопие /.

5.    Свидетелство за съдимост.

6.    Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние.

7.    Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.

8.    Декларация по образец.

9.    Документ за самоличност/за справка/.

Приложените копия на документи да бъдат заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”и подпис.

Изисквания към кандидата :

1. Да е български гражданин.

2. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, да не е лишен от правото да упражнява професията; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

3. Да няма наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл.188, т.3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок до подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да има завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен „Магистър” или  „Бакалавър”– специалност: „Предучилищна педагогика”; „Начална и предучилищна педагогика” и присъдена професионална квалификация „учител”.

5. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на подаване на документите.

Конкурсът включва решаване на тест и интервю с кандидатите, като се оценява професионалната подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността. Събеседването с кандидатите включва решаване на практически казуси, въпроси от ЗПУО, КТ .

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден в деловодството на Община Лъки от 8:00-12:00ч. и от 13:00-17:00ч. в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор с пълна норма преподавателска работа” на Детска градина „Юрий Гагарин”– гр. Лъки до 17,00 часа на 25.09.2019 г. включително.

При подаване на документите, кандидатът получава следните документи: длъжностна характеристика; Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор на ДГ „Юрий Гагарин”–гр. Лъки и подписва декларация, че е получил копие на гореизброените документи.

Справки на тел.03052/22 55; 03052/22 11

изтеглете формуляр на декларация  от тук.