Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

17.04.2019

 ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и съгласно Заповед № 32/15.04.2019 г. на Кмета на община Лъки

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ 

 

I.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността "Главен архитект“:

·  Образование – висше, образователно-квалификационна степен: "магистър"

·  Област на висшето образование – технически науки, специалност : „Архитектура“

·  Минимален ранг за заемане на длъжността : IV младши

·  Да има придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ ;

·  Професионален опит : минимум 3 години;  вид правоотношение : служебно

II. Кратко описание на длъжността : Ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство в община Лъки; издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ; ръководи работата на Експертен съвет по устройство на територията; одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, разрешения за поставяне на преместваеми обекти и други; издава удостоверения и становища по ЗУТ и други;

ІII. Размер на основната заплата за длъжността: 1500 лв.

IV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 ·  Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

·  Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

·  Удостоверение за пълна проектантска правоспособност /при необходимост/;

·  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен;  документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

·  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  Автобиография ;

VІ. Документите се подават в деловодството на Община Лъки: гр. Лъки, ул. "Възраждане" №18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17,00ч. лично или чрез упълномощено лице.

VІІ. Срок за подаване на документи: до 17,00 ч. на 30.04.2019 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Община Лъки, ул. "Възраждане" №18 и на интернет страницата http://www.oblaki.com. Информация на телефон : 03052/2255.

 

Заповед на Кмета за обявяване на конкурса

Заявление за участие

декларация по чл.17, ал.2, ал.1 от НПКДС

публикувано на 17 април 2019 година

============================================================================