Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 ОБЩИНА ЛЪКИ

 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Одобрена с
Решение  № 75/ 28.07.2016г. на
Общински съвет - Лъки
Период на действие
2016 – 2020г.
СЪДЪРЖАНИЕ
тема
страница
ВЪВЕДЕНИЕ
6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
8
ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПООС
10
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
11
ОСНОВАНИЕ
15
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ОБЩИНАТА И АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
17
ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ
17
Релеф
18
Ландшафт
18
Климат
19
Води и  водни басейни
19
Геология
20
Почви, растителност, животински свят
20
Културно наследство
21
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ
22
Демографска и социална специфика
22
Равнище на безработица и заетост
25
Икономическа характеристика на община Лъки
25
Прогнозна информация за развитие на земеделието
28
Техническа инфраструктура
29
Водоснабдяване и канализация
30
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ
31
Анализ на компонентите на околна среда и факторите на въздействие
31
Атмосферен въздух
31
Шум
33
Почви
33
Води и водни ресурси
35
Неприятни миризми
37
Радиация, електромагнитни полета и нейонизиращи лъчения
37
Лечебни растения
38
Защитени територии, гори и биоразнообразие
38
Редки, ендемични, реликтни и защитени растителни видове, включени в Червената книга
39
Защитени територии
43
Гори
47
Влияние върху биоразнообразието в територията
48
Отпадъци
49
Генерирани отпадъци
50
Сметосъбиране и сметоизвозване
52
Система за обезвреждане на ТБО
55
Почистване на улиците и обществените места
55
Финансиране на дейностите по управление на отпадъците
55
Комисии, отдели и специалисти в областта на околната среда
58
Информация за обществеността
59
РАЗДЕЛ ІV
АНАЛИЗ НА СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (SWOT-анализ)
59
РАЗДЕЛ V
ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛЪКИ И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
61
Стратегически цели, приоритети и план за действие
64
Финансиране
67
РАЗДЕЛ VI ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Отговорности
 
67
Принципи и приоритетност при реализацията на ОПООС
68
Индикатори за изпълнение на програмата
69
Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазване на околната среда
71
Процес на разработване и съгласуване на програмата
71
Приложения
72
 
ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
 
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА /СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ/
 
АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT)
 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНАТА
 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИТЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 
ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 
ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН
 
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА:
 
МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
 
SWOT анализ 
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
·         Богати природни ресурси, съхранена природа и добри общи екологични показатели
·         100 %  от територията на общината  попада в  екологичната мрежа Натура 2000.
·         Богато и добре запазено биологично разнообразие.
·         Висок дял от естествени, качествени гори и  лесистост
·         Голямо разнообразие на недървесни ресурси
·          Съхранени находища на лечебни растения
·         Висока обезпеченост на общината с чисти води
·         Благоприятни природо - климатични условия
·         Добре функциониращо ловно стопанство
·         Добре развит, устойчив  поклоннически туризъм и нарастващ интерес и пазар за продукти на екологичен туризъм
·         Наличие на МИГ в територията
·         Активна местна администрация
·         Запазени гори
 
 
·         Липса на систематизирана информация за състоянието на околната среда
·         Ограничени финансови ресурси за управление на инфраструктурата за околната среда.
·         Недостатъчно ефективна система за управление на отпадъците
·          Голяма отдалеченост от  регионалното депо за ТБО
·         Наличие на големи промишлени предприятия в жилищните райони на гр.Лъки
·         недоизградена инфраструктура (ВиК).
·         Липса на пречиствателна станция за питейна вода и липса на ГПСОВ за отпадни води
·         Липса на активни местни НПО
·         Масово използване на твърди и течни горива без прилагане на алтернативи;
·         Увеличаване дела на изоставените земеделски земи
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
·         Създаване на съвременна информационна система и база с данни за управление на околната среда с осигуряване на обществен достъп до нея
·         Усъвършенстване и осъвременяване на стратегическата рамка за опазване и управление на околната среда
·         Повишаване на капацитета на Общинската администрация за привличане на средства  в сферата на околната среда
·         Финансовият ресурс на секторните оперативни програми в периода 2014 - 2020 г. и ПРСР;
·         Достъп до нови технологии, ноу- хау и други ресурси;
·         Прилагане на европейските и национални политики по опазването на околната среда
·          Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци
·         Въвеждане на многофункционално горско стопанство сертификация на местните гори
·         Насърчаване на развитието на алтернативно и  биологично земеделие
·         Подпомагане и подкрепа за развитие на пасищно животновъдство
·         Нарастващ интерес и пазар към продукти на устойчив и екологичен туризъм
·         Повишаване информираността на населението
·         Популяризиране на публично - частни партньорства в управлението на околната среда
·         Проучване на опита на ЕС и популяризиране на добри практики и проекти свързани с устойчиво развитие на територии попадащи в мрежата Натура 2000.
·         Комасация на земеделските земи
 
·         Недостатъчен капацитет на общинската администрация за прилагане на новото, непрекъснато променящо се екологично законодателство
·         Чести поройни бедствия
·         Повишаване на инвестиционните намерения за изграждане на МВЕЦ
·         Засилени ерозионни и гравитационни процеси
·         Загуба на традиционни местообитания и видове в следствие на прекомерна експлоатация на ресурси (гори, ловни видове)
·         Конфликт между едри хищници и земеделски производители
·         Глобалната промяна в климата и зачестяване на екстремните климатични     събития (засушавания, наводнения, ураганни ветрове, пожари и др.)
·         влошаване на общото състояние на техническата инфраструктура;
 
 
Визията за околната среда на общината представлява идеалното положение, което се стреми да постигне общината, включително и чрез реализирането на настоящата програма. Като такава, тя трябва да се вписва в общата визия за развитието на общината, определена в ОПР 2014-2040, която гласи:
 
„ОБЩИНА ЛЪКИ Е СЪС СЪХРАНЕНА ЖИЗНЕНА,
ЗДРАВОСЛОВНА И ОКОЛНА СРЕДА С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА,
РАЗВИТА ДОБИВНА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ,
КОЕТО ГАРАНТИРА ДОБЪР ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. " 
 
всеки заинтересован може да се запознае с пълния текст на  програмата от тук.
публикувано 2016 година.