Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 През целия период на своето съществуване училището в гр. Лъки  е средище на прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на обществения и политически живот на селището.

 
Разкрито на 27 декември 1937 година, в което учителства Филип Петров Бояджиев родом от с.Габарево, Казанлъшко. Обучават се 20 ученика на различна възраст.
 
Училището непрекъснато се развива и нараства, за да достигне сегашния си капацитет.
 
Днес в Средно училище "Христо Ботев", гр.Лъки  се обучават 128 ученици в 11 паралелки - 4 в начален етап на основната образователна степен, 4 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 3 в гимназиален етап на средната образователна степен.
 
В училището работят 20 души педагогически персонал и 6 души непедагогически персонал - 1 директор, 1 заместник – директор „АСД”, 20 учители, помощно - обслужващ персонал, шофьор.
 
За учебната 2007 / 2008 е утвърден прием в профил „Туризъм”, тъй като се отчитат възможностите на община Лъки за развитие в направление Туризъм, съхранена околна среда и богато биоразнообразие, а през 2013 и 2014 год. е утвърден прием в профил „Стопански мениджмънт”.
 
През учебната 2017/2018 година в VIII клас ще се приемат ученици за една паралелка в профил „Предприемачески”.
 
Профилиращи предмети: Предприемачество, Информационни технологии и Философия.
 
Педагогическият съвет определя като балообразуващи предмети за класиране на учениците в профил „Предприемачески”.
 
През учебната 2017/2018 година в IX клас да се приемат ученици за една паралелка в профил „Технологичен  - стопански мениджмънт”.
 
Профилиращи предмети: Технологии, География и икономика и Информационни технологии.  
 
Педагогическият съвет определя като балообразуващи предмети за класиране на учениците в профил „Технологичен  - стопански мениджмънт”, при максимален бал 30.
 
 
 
Мисия
Средно училище „Христо Ботев” гр.Лъки да бъде гарант за качествен образователно - възпитателен процес с цел формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация.
 
Визия
Дългогодишната история на Средно училище „Христо Ботев” гр.Лъки формира заслужено визията му на най-престижното училище в Община Лъки, утвърдило се като средище на творчество и образованост с добрите си постижения на ДЗИ.
Средно училище „Христо Ботев” гр.Лъки е училище, гарантиращо знание за бъдещето..
 
Цел
Утвърждаване престижа и облика на Средно училище „Христо Ботев” и изграждане на образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.
 
На 04.11.2016 г. стартира  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
 
 
 
Директор:
Иванка Гошева Янкова
 
Персонал – педагогически  - 20 човека
-         Непедагогически – 5 човека
-         Специалисти с ръководна дейност АСД – 1 човека
 
Контакти:
03052/ 2269 – Зам.директор
03052/ 2272 – Директор
 
 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ГР.Лъки, п.к.4241
Ул.Дичо Петров № 4