Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
Във връзка с чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, чл. 72, ал. 16, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 121 от 29.12.2016 година определи актуални Списъци - 9 /девет/ броя на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.
С пълния текст на Списъци - 9 /девет/ броя на имотите от Общински поземлен фонд можете да се запознаете от тук.

публикувано на 04.01.2017г.