Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

  Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на улици: "Освобождение" от о.т. 154а до о.т.216 и от о.т. 200 до о.т. 216"; "Миньорска" от о.т. 216 до о.т. 213; "Речна" от о.т. 261 до о.т. 209 - град Лъки”.

Проектна стойност: 1 832 425.92 лева
Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Входиран за разглеждане на 30.09.2016 г. по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 
Дейности по проекта:
1. СМР за реконструкция и рехабилитация на улици: "Освобождение" от о.т. 154а до о.т.216 и от о.т. 200 до о.т. 216"; "Миньорска" от о.т. 216 до о.т. 213; "Речна" от о.т. 261 до о.т. 209 - град Лъки.;
2. СМР за изграждане на осветление;
3. Осъществяване на НСН по време на строителството;
4. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;