Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

  Наименование на проекта: „Основен ремонт в СОУ „Христо Ботев”, подмяна на оборудване и обзавеждане в УПИ III- за обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки”.

 
Проектна стойност: 322 205.48 лева
Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Входиран за разглеждане на 30.09.2016 г. по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 
Дейности по проекта:
1.      Предвижда се частичен ремонт на сградата на СУ „Христо Ботев”. Сградата е монолитна конструкция на три етажа със сутерен. Ремонта се състои в подмяна на подови настилки, вътрешно шпакловане по стени и тавани и вътрешно боядисване на част от помещенията. В сутерена е предвидено премахване на дървената ламперия и измазване с варова мазилка и поставяне на теракот.
2.      Предвидена е подмяна на съществуващото обзавеждане и оборудване.
3.      Осъществяване на НСН по време на строителството;
4.      Упражняване на авторски надзор по време на строителството;