Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
 Наименование на проекта: «Рехабилитация на съществуващ общински път PDV 2134 (III-861, Лъки-Джурково)-Дряново от км 18+660 до км 24+160 и реконструкция и рехабилитация на общински път PDV 2130 (III-861) Лъки-Крушово-Манастир-граница община (Лъки-Смолян)-местност Хайдушки поляни - (SML 2241)".
Проектна стойност: 5 866 940,32 лева
Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Входиран за разглеждане на 28.09.2016 г. по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 
Дейности по проекта:
1. СМР за рехабилитация на съществуващ общински път PDV 2134 (III-861, Лъки-Джурково)-Дряново от км 18+660 до км 24+160.;
2. СМР за реконструкция и рехабилитация на общински път PDV 2130 (III-861) Лъки-Крушово-Манастир-граница община (Лъки-Смолян)-местност Хайдушки поляни - (SML 2241).;
3. Осъществяване на НСН по време на строителството;
4. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;