Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

 

ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  

Град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул.”Възраждане“№ 18,

Телефони: 03052/22 55, 20 94; факс : 03052/21 68, e-mail: [email protected];

 

 

 

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:   /п/

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ

 

инж. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А

 

 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

В ОБЩИНА ЛЪКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

І. Общи положения

 

Чл.1.

(1) Настоящите Вътрешни правила за достъп до обществена информация уреждат реда за приемане, регистриране и разглеждане на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на достъп до обществена информация от Общинска администрация гр.Лъки

 

Чл.2

(1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация гр.Лъки. 

 

(2) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Общинска администрация гр.Лъки.

 

(3) Тези правила не се прилагат за:

 

1. Официална обществена информация, която е обнародвана.

 

2. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, определена в Приложение №1 към закона.

 

3. Класифицирана информация, представляваща служебна тайна, по смисъла на чл.26, ал.1 от ЗЗКИ.

 

4. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на физическите и юридическите лица.

 

5. Информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България.

 

6. Информация, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци.

 

7. Лични данни, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни и &1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация.

 

8. Онази част от информацията, достъпът до която е ограничен по реда на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, но за не повече от 2 години.

 

9. Информация, която се предоставя по силата на нормативен акт.

 

(4) Достъпът до служебната обществена информация се ограничава когато е:

 

1.Свързан с оперативната подготовка на актовете на Кмета на Община Лъки и Общински съвет гр.Лъки.

 

2. Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях или подготвени от Общинска администрация гр.Лъки.                   

 

Чл.3.

(1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са:

 

1. Гражданите на Република България

 

2. Чужденците и лицата без гражданство

 

3. Всички юридически лица

 

(2) Лицата по ал.1, наричани по – нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация и тези Вътрешни правила.

 

Чл.4.

(1) Общинска администрация гр.Лъки осигурява на лицата по чл.3, ал.1 достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

 

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията.

 

2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация.

 

3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена. информация

 

4. Защита на правото на информация.

 

5. Защита на личната информация.

 

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

 

(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

 

ІІ. Упълномощени длъжностни лица

 

Чл.5.

(1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат от Комисия, определена със Заповед №44/09.05.2022 год. на Кмета на Община Лъки.

 

(2) Комисията се състои от председател и членове.

 

1. Председател на комисията е Секретаря на Община Лъки

2. Членове на комисията са:

 

2.1. Юрисконсулт в Общинска администрация- гр. Лъки;

 

2.2. Главен експерт ООбСОИТЖВО в Общинска администрация гр.Лъки;

 

2.3. Главен специалист АУТБНС в Общинска администрация гр.Лъки;

 

2.4. Главен специалист ОСКП  в Общинска администрация гр.Лъки.

 

(3) Комисията по чл.5 се свиква при всяко постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

(4) Достъп до обществена информация се предоставя или отказва след проведено заседание на Комисията по чл.5 от настоящите Вътрешни правила.

 

(5) След всяко заседание на Комисията се изготвя Протокол от заседанието на комисията.

(6) Комисията излиза с Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата обществена информация.

 

(7) Решението се подписва от всички членове на комисията и се изпраща на заявителя в законоустановения срок.     

 

ІІІ. Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Заявление или устно запитване за достъп

 

Чл.6.

(1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

 

(2) Устното запитване се състои в задаване на въпрос, респективно даване на отговор, в случаите при които е възможно да се отговори в момента.

 

(3) Устното запитване не предполага предоставяне на исканата информация на материален носител.

 

(4) Отговор на устно запитване може да дава всеки служител в Общинска администрация гр.Лъки в рамките на своята компетентност.

 

(5) Когато заявителят не е получи достъп до исканата обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

 

Чл.7.

(1) Писмените заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по смисъла на чл.25, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация    задължително съдържат:

 

1.Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя.

 

2. Описание на исканата информация.

 

3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

 

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

 

(2) Ако в заявлението по чл.7, ал.1 не се съдържат данните по ал.1, т.1,2 и 4, то се оставя без разглеждане.

 

(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен във Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Чл.8.

(1) Заявлението може да бъде подадено:

 

1. На място в деловодството на Общинска администрация гр.Лъки – етаж първи, стая №5.

 

2. По електронен път, изпратено на e – mail: [email protected] или  laki@laki.egov.bg 

3. По пощата на адрес: Община Лъки, Област Пловдив, 4241, ул. „Възраждане” №18

 

(3) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път.  

 

(4) Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец съгласно Приложение №1 от Вътрешните правила.

 

Чл.9.

(1) Подаденото писмено заявление се регистрира в деня на получаването му от Главен експерт ООбСОИТЖВО в регистър на писмените заявления за достъп до обществена информация.

 

(2) При регистрацията на писмените заявления се използва самостоятелен регистрационен номер.

 

(3)  Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване (ДОИ –І/ІІ.ІІ.20…. год.).

 

(4) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на регистрираното заявление.

 

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Чл.10.

(1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 

1. Преглед на информацията – оригинал или копие

 

2. Устна справка

 

3. Копия на хартиен носител

 

4. Копия на технически носител

 

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1.

 

(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал.1, т.4 се определят и техническите параметри за запис на информацията.

 

(4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово – говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. 

 

 

 

 

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

 

Чл.11.

(1) Комисията по чл.5 от Вътрешните правила предоставя достъп до обществена информация във форма различна от заявената когато:

 

1. За нея няма техническа възможност.

 

2. Е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето.

 

3. Води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

 

(2) В случаите на чл.11, ал.1 от Вътрешните правила Комисията, определена със Заповед на Кмета на Община Лъки определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

ІV. Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация

 

Разглеждане на заявленията за достъп

 

Чл.12

(1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни след датата на регистриране, в случай, че заявлението съдържа всички реквизити и исканата информация се намира в Общинска администрация гр.Лъки.   

 

(2) В срока по ал.1 Комисията по чл.5 от Вътрешните правила заседава и взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация и уведомява писмено заявителя за своето решение.    

 

Уточняване на заявлението за достъп

 

Чл.13.

(1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, Комисията уведомява писмено заявителя за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл.12, ал.1 започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация.

 

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

 

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

 

Чл.14.

(1) Срокът по чл.12, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

 

(2) В уведомлението по чл.13, ал.1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

 

Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица

 

Чл.15.

(1) Срокът по чл.12, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето и.

 

(2) В случаите по ал.1 Комисията е длъжна да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7 – дневен срок от регистриране на заявлението.

 

(3) В решението си по чл.12, ал.2 Комисията е длъжна да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

   

(4) При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, Комисията предоставя на заявителя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

 

(5) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването и.

 

Препращане на заявлението за достъп

 

Чл.16.

(1) Когато Общинска администрация гр.Лъки не разполага с исканата от заявителя информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок от получаване на заявлението то се препраща на компетентната институция, като за това се уведомява писмено заявителя.

 

(2) В случаите по ал.1 срокът започва да тече от момента на получаване на препратеното от Общинска администрация гр.Лъки заявление.

 

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

 

Чл.17.

(1) Когато Общинска администрация гр.Лъки не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок се уведомява заявителя за това.      

 

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл.18.

(1) В решението на Комисията по чл.12, ал.2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

 

1. Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация.

 

2. Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация.

 

3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

 

4. Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

 

5. Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

 

(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по – пълна информация.

 

(3) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

(4) Срокът по ал.1, т.2 не може да бъде по – кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

 

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Чл.19.

(1) Достъп до обществена информация от Общинска администрация гр.Лъки се предоставя на заявителя след заплащане на определени разходи и представяне на платежен документ.

 

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени  с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация според вида на носителя:

 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

 

(4) Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения на определените от Министъра на финансите нормативи.

 

(5) Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Община Лъки след получаване на решението за достъп до обществена информация.

 

IBAN BG 22 CECB 97903156275900

BIC код на банката CECBBGSF

Банка ЦКБ-АД –гр. Лъки

вид плащане: 448007

 

 

 

 

 

 

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

 

Чл.20.

(1) В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл.18, ал.4 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

 

V. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Основания за отказ от предоставяне на достъп 

 

Чл.21.

(1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание по Закона за достъп  до обществена информация, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. 

 

(2) Решението за отказ се изготвя от Комисията по чл.5 от Вътрешните правила, когато е налице основание за това, съгласно Закона за достъп до обществена информация.

 

(3) Решението за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация се връчва лично на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

 

Чл.22.

 

(1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 

1. Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.

 

2. Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

 

3. Исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

 

4. Не плащане на определените разходи от заявителя.

 

(2) В случаите по ал.1 се предоставя частичен достъп само да онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

 

Обжалване на решенията

 

Чл.23.

(1) Решенията за предоставяне на достъп, съответно за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд гр.Пловдив, по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

Допълнителни разпоредби

 

&1. За всяко постъпило заявление се подготвя и води досие, което съдържа:

 

1. Самото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

2. Кореспонденцията, водена в хода на разглеждане и произнасяне, свързана с подаденото заявление.

 

3. Решението за предоставяне на достъп или отказ на достъп.   

 

&2. Досието се води и съхранява от Гл. експерт ООбСИОТЖВО в ОбА гр.Лъки.

 

&3. За неуредените с Вътрешните правила за достъп до обществена информация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

 

&4. Контролът по изпълнение на Вътрешните правила се възлага отговорните длъжностни лица, определени със Заповед №34/20.04.2022 год. на Кмета на Община Лъки. 

 

&3. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед №34-1/20.04.2022 на Кмета на Община Лъки и влизат в сила след датата на утвърждаването им.

 

&4.Изменения и допълнения на настоящите Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Общинска администрация гр.Лъки, се извършва по реда на приемането им със Заповед на Кмета.

 

 

 

 

 

 

Приложение:

 

Заявление за достъп до обществена информация

Приложение №1

 

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

Вх. № ДОИ - ...............

………………20......…г.              

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ЛЪКИ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за достъп до обществена информация

 

от

 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………………………………

(трите Ви имена или наименование на юридическото лице, от чието име подавате заявлението)

 

чрез своя представител ……………………………………………………………………………..

(трите  имена на лицето, представляващо  юридическото лице, от чието име подавате заявлението)

адрес: …………………………………………………………………………………………………

(град, пощенски код, улица и номер, номер на блок, апартамент)

 

телефонен номер за връзка: ……………………, e-mail: .......................................................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

На основание чл.24, ал.1 и чл.25 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно:

………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………….…………………...…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

Предпочитам да получа исканата от мен информация в следната форма:

 

¨

-          преглед на информацията – оригинал или копие

¨

-          устна справка

¨

-          копия на хартиен носител

¨

-          копия на технически носител (......................................................................................)

 

 

 

С уважение,

            ...................................

                (подпис)

 

 

Приложение №2

  

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №……

 

за предоставяне на достъп до обществена информация

 

 

Днес …………………., в сградата на Общинска администрация гр.Лъки в изпълнение на Решение №………….., от 20…год. за предоставяне на достъп до обществена информация, пред …………………………………………………..……………………….....

………………………………………………………………………………………...…………

(трите имена и длъжността на длъжностното лице, предоставящо достъп)

 

Се  яви……………………………………………………………………………………….…. 

(трите имена на заявителя )

 

На заявителя беше предоставена информация относно …………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………..

 

Информацията е предоставена под формата на ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... (хартиен носител – оригинал и копие, магнитен носител, устна справка)

 

Информацията е актуална към дата ………………………

 

 

На заявителя бяха предоставени следните документи:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявител:………..…                                                                  Предоставил:………………

  (подпис)                                                                                                                       ( подпис)