Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

Отдел: “Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции”
1.Началник отдел
2. Главен експерт "ОМП, класифицирана информация, обществени поръчки и проекти по оперативни и други програми "
3. Главен експерт "Екология, ООС, координация, евроинтеграция и проекти по оперативни и други програми "
4. Главен експерт "Туризъм, транспорт, търговия и проекти по оперативни и други програми ""
5. Главен експерт "Образование, здравеопазване, култура, проекти по оперативни и други програми, младежки и социални дейности"
 
 
1. Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
 
Необходими документи:
 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост или договор за наем
 3. Решение на съд за регистрация на ЮЛ
 4. БУЛСТАТ
 5. Санитарно разрешително
 6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 
Такса:
До 20 места за сядане – 110,00 лв.
От 21 до 50места за сядане – 250,00лв.
От 51 до 150 места – 500,00 лв.
 
Срок: 30 дни
 
Получава се от: Център за услуги на гражданите.
2. Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване
 
Необходими документи:
 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост или договор за наем
 3. Решение на съд за регистрация на ЮЛ
 4. БУЛСТАТ
 5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 
Такса:
До 20 стаи – 250,00 лв.
От 21 до 40 стаи – 500,00 лв.
 
Срок: 30 дни
 
Получава се от: Център за услуги на гражданите.
3. Издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Съдедна регистрация , удостоверение за актуално сестояние
3. Карта за идентиф. Рег. БУЛСТАТ / копие/
4. Удостоверение от ТДД
5. Справка за местонахождението и точно описоние но обекта
6. Санитарно разрешение
7. Разрешение за ползване /договор за наем/
8. Документ за платена такса
 
Срок: 30 дни
 
Получава се от: Център за услуги на гражданите
Такса: 150 лв.
 
4Издаване на маршрутен пропуск за транспортно–производствени нужди за едно транспортно средство - еднократно
 
Необходими документи:
1. Заявление по образец
 
Срок: 30 дни
 
Получава се от: Център за услуги на гражданите
Такса: 20 лв.
5.Бланки: издаване еднократно разрешение за промяна на работното време на търговски обект
 
Необходими документи:
1. Заявление по образец
 
Получава се от: Център за услуги на гражданите
Такса: 4.00 лв.
6.Такса куче
 
Необходими документи
 1. Декларация за собственост на кучето /подава се по пост. адрес на собственика/
 2. Регистрация на кучето в съответната ветеринарна служба
 
Такса : 6.00 лв.
Заплаща се в: Център за услуги на гражданите
7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак
 
Необходими документи
(подават се 40 дни преди определената дата):
 1. Молба по образец
 2. Медицински свидетелства за встъпване в брак – 2 бр.
 3. Копие от личните карти на лицата, сключващи граждански брак – 2 бр.
 4. Копие от личните карти на свидетелите – 2 бр.
 5. Квитанция за внесена такса
 
Такса:
І. Сключване на граждански брак без провеждане на ритуал:
15.00 лв.
ІІ. Сключване на граждански брак с провеждане на ритуал в делничен ден:
26.00 лв.
ІІІ. Сключване на граждански брак с провеждане на ритуал в празничен или почивен ден:
35.00 лв.
 
Получава се:
 • По т.І. от Център за услуги на гражданите.
 • По т.ІІ и ІІІ в Ритуална зала – гр.Лъки