Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Отдел „Архитектура, устройсво на територията, благоустрояване и строителство“

Административни услуги, предоставяни от отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустройство и строителство“
 
Информация за извършваните от отдел АУТБС услуги можете да получите на
тел. 03052/22 55, вътр.120  /инж.Владимир Медев - гл.спец.УТКР или техн.Йосиф Чукалов - гл.спец. АУТБНС/
Информация за извършваните услуги по Закона за общинската собственост можете да получите на
тел. 03052/22 55, вътр.119  /техн. Емил Адамов - гл.спец.ОСКП/
 
КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРАМЕ ПО-ЛЕСНО В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ - КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ТЕРМИНИТЕ:
 
Скица за недвижим имот – извадка от действащия регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ.
 
Скица с изчертан подземен кадастър – има същото съдържание както скицата за недвижим имот, но на нея са означени допълнително всички преминаващи през имота проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване, кабелни проводи и др. и сервитутите към тях.
 
Виза за проектиране (скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие (извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Необходима е за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се и някои технико-икономически показатели, които трябва да се спазват, например плътност и интензивност на застрояване. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради-паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ с действащ регулационен план, определени за нискоетажно застрояване, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура (пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза.
 
Разрешение за строеж - издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.
 
Подробен устройствен план (ПУП) – конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Те са:
 • план за регулация и застрояване (ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • план за регулация (ПР) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • план за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • план за застрояване (ПЗ) – план за режим на застрояване;
 • работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне;
 • парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.
Инвестиционен проект – проект, който е основа за изпълнение на строежите и неговото създаване и одобряване е етап от подготовката на самото строителство. Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране: идеен, технически и работен проект. Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:
1. за архитектура и конструкции;
2. за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;
3. за устройство на прилежащия към обекта терен;
4. технологична;
5. проект за организация и изпълнение на строителството;
6. организация и безопасност на движението;
7. други проектни части при сложни и комплексни обекти;
8. проектни части при специфични обекти.
Одобреният инвестиционен проект е основание за издаване на разрешение за строеж.
 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – съдържа проект за подробен устройствен план и инвестиционен проект, които се одобряват едновременно с издаването на разрешението за строеж. За изработването на КПИИ се отправя мотивирано искане от възложителя до кмета на общината, който издава разрешението.
 
 
ЗА КАКВО НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНАТА?
 
НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:
 
 1. Външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
 
 1. Подменяне на покривни материали;
 
 1. Вътрешни преустройства, при които:
 • не се засяга конструкцията на сградата;
 • не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, които засягат конструкцията на сградата;
 • не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
 
 1. Текущ ремонт на:
  • сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
  • елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасета и технически характеристики;
  • пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;
 
 1. Паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
 
 1. Реставрация и консервация на фасади на обекти - паметници на културата, които не са от световно или национално значение.
 
 
 
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:
 
 1. Стопански постройки със селскостопанско предназначение;
 
2. Строежи от допълващото застрояване за отглеждане на домашни животни (с височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива без второ ниво за складови нужди) само в селата, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
 
3. Второстепенни постройки на допълващото застрояване(летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) само в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или вилно застрояване;
 
 1. Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 
 1. Оранжерии с площ до 200 кв. м;
 
 1. Басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 
 1. Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 
 1. Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 
 1. Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 
 1. Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
 
 1. Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
 
 1. Временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти в незастроени поземлени имоти до реализирането на подробния устройствен план, при условия и ред, определени с наредба на общинския съвет;
 
 1. Консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата, които не са от световно или национално значение;
 
14. Остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа.
 
 
 
ВАЖНО! За строежите по т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им
 
ЗА КАКВО НЕ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ОТ СЪСЕДИТЕ?
 
НЕ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ОТ СЪСЕДИТЕ - СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,
при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато:
 
 1. Не се променя предназначението им с изключение на преустройство на съществуващо жилищно помещение или самостоятелно жилище на първия етаж на жилищна сграда с промяна на предназначението му за магазин или за други обслужващи дейности. В тези случаи се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред, и изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта;
 2. Не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се променя предназначението им;
 3. Не се изменят съществено общите части на сградата;
 4. Свързват се вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или
до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос;
 1. Прекарва се нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на отделни собственици;
 2. Променя се предназначението на обекти, разположени в нежилищни сгради;
 3. Преустройват се помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване;
 4. Възстановява се жилищното предназначение на вече преустроени самостоятелни помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда.
 
 
КАК ДА РАЗЧИТАМЕ СЪКРАЩЕНИЯТА?
 
ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър
ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ЗИД на ЗУТ – Закон за изменение и допълнение на ЗУТ
ЕСУТ – Експертен съвет по устройство на територията
КПИИ – Комплексен план за инвестиционна инициатива
ОУП – Общ устройствен план
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда
ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията
ОСИП – Обем и съдържание на инвестиционните проекти
ПУП – Подробен устройствен план
ПРЗ – План за регулация и застрояване
ПР – План за регулация
ПУР – План за улична регулация
ПЗ – План за застрояване
РУП – Работен устройствен план
ТУКР – Териториално устройство, кадастър и регулация
УПИ – Урегулиран поземлен имот
 
 
ВИЕ ИСКАТЕ:
 
 • ДА СЕ СНАБДИТЕ С ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ;
 • ДА ДАРИТЕ;
 • ДА ПРОДАДЕТЕ;
 • ДА ЗАЛОЖИТЕ ИМОТА СИ
И СА ВИ НЕОБХОДИМИ СКИЦА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМОТА?
 
Моля заповядайте в стая № 18 на етаж ІІ а в сградата на Общинска администрация - Лъки, където ще получите необходимите сведения и указания и ще ви бъдат издадени исканите от Вас документи.
 
ВИЕ СТЕ ИНИЦИАТИВЕН ГРАЖДАНИН, ПРЕДПРИЕМАЧ, ТЪРГОВЕЦ ИЛИ ИНВЕСТИТОР И ИСКАТЕ ДА:
 
 • ИЗГРАДИТЕ НОВА СГРАДА;
 • ПРЕУСТРОИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА;
 • НАПРАВИТЕ ОГРАДА;
 • ПОСТАВИТЕ РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС;
 • НАПРАВИТЕ ПРОУЧВАНЕ ЗАВАШЕТО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ?
 •  
В стая № 18 на етаж ІІ а в сградата на Общинска администрация - Лъки ще Ви бъдат дадени указания и насоки за процедурите, които е необходимо да извършите, за да осъществите Вашите намерения, както и ще ви се помогне за изготвяне на необходимите документи във връзка с Вашата инициатива.
 
ВИЕ ИСКАТЕ:
 
- ДА ОТСЕЧЕТЕ ИЛИ ПРЕМЕСТИТЕ ДЕКОРАТИВНО ИЛИ ЗАЩИТЕНО ДЪРВО;
 • ДА ДЕПОНИРАТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ;
 • ДА ПОЛУЧИТЕ ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ;
 • ДА ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА МПС В ЗАБРАНЕНИ УЛИЦИ ИЛИ ЗОНИ?
 
В стая № 14 на етаж ІІ в сградата на Общинска администрация - Лъки ще Ви бъдат дадени указания и насоки за процедурите, които е необходимо да извършите, за да осъществите Вашите намерения.