Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Извършваните услуги по гражданско състояние са:

1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:
8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Р. България;
9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Р. България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по искане на  граждани;
12. за преписи от документи.
Срокът за извършване на услугите е до края на работния ден, в който е подадено заявлението за извършване на административната услуга.
Таксите за услугата се заплащат при подаване на заявление за извършване на услугата.