Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
Общинска администрация- гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишен доклад за 2022 г., относно удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.
 
с пълният текст на доклада може да се запознаете от тук. 
публикувано на 31.03.2023г.
....................................................................................................................................................
Общинска администрация- гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишен доклад за 2021 г., относно удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.
 
с пълният текст на доклада може да се запознаете от тук. 
публикувано на 31.03.2022г.
......................................................................................................................................................
Общинска администрация- гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишен доклад за 2020 г., относно удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.
 
с пълният текст на доклада може да се запознаете от тук. 
публикувано на 30.03.2021г.
 
......................................................................................................................................................
 
Тук може да намерите описание на административните услуги, предоставяни от Общинска администрация - град Лъки.
 
1. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“ за данъчни оценки на имоти, удостоверения за декларирани данни, платени данъци за мпс и др.
2. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Административно-правно обслужване“ за издаване на дубликати от акт за раждане, акт за брак, акт за смърт, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за настоящ и постоянен адрес, нотариални заверки и др.
3.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции“  за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, категоризиране на средства за подслон и настаняване, удължаване на работно време на заведения, издаване на удостоверения за граждански брак и др.

 4.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство“  за издаване на скици и удостоверения за идентичност на имоти, одобряване на проекти за ПУП, одобряване на проекти за сгради и съоръжения, издаване на разрешения за строеж и др. 

 Община Лъки публикува образеца на декларация за съгласие за обработка на личните данни на лицата, подали заявления за определен вид административна  услуга, която да бъде извършена от Общинска администрация - Лъки.

Бланката можете да изтеглите от тук.

Община Лъки има изготвена Харта на клиента, която да е в улеснение и удобство на гражданите, ползващи административни услуги. 

В тази връзка с подробния текст на Хартата можете да се запознаете тук.

публикувано на 03 януари 2020 година.