Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
Тук може да намерите описание на административните услуги, предоставяни от Общинска администрация - град Лъки.
 
1. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“ за данъчни оценки на имоти, удостоверения за декларирани данни, платени данъци за мпс и др.
2. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Административно-правно обслужване“ за издаване на дубликати от акт за раждане, акт за брак, акт за смърт, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за настоящ и постоянен адрес, нотариални заверки и др.
3.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции“  за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, категоризиране на средства за подслон и настаняване, удължаване на работно време на заведения, издаване на удостоверения за граждански брак и др.

 4.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство“  за издаване на скици и удостоверения за идентичност на имоти, одобряване на проекти за ПУП, одобряване на проекти за сгради и съоръжения, издаване на разрешения за строеж и др. 

 Община Лъки публикува образеца на декларация за съгласие за обработка на личните данни на лицата, подали заявления за определен вид административна  услуга, която да бъде извършена от Общинска администрация - Лъки.

Бланката можете да изтеглите от тук.