Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Проект: „Вертикална планировка на УПИ III – обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

 

Проектът включва цялостна промяна на вертикалната планировка. Изградена е рампа в северната част на двора към сградата на училището. Обособени са нови тревни площи, изградени са места за сядане и дървени перголи. Извършена е цялостна подмяна на дворната настилка от 2 090 м2 и промяна в алейната мрежа. Изцяло подменено е и озеленяването на терена.