Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Транспортна инфраструктура 

Транспортът на Общината е изцяло автомобилен. Пътната мрежа на Общината се състои от 80,950км общински пътища и 50,000км пътища от републиканската пътна мрежа. До всички населени места, с изключение на махалите, пътищата са асфалтирани, в добро състояние.

Липсва железопътен превоз, най-близката ж.п. гара е на 36 км от гр.Лъки в гр. Асеновград.

В Републиканската транспортна схема община Лъки е включенa единствено с автобус до гр.Смолян, само в неделя и то през учебно време.

В областната транспортна схема има ежедневна връзка до градовете Пловдив и Асеновград, нееднократно.

Общинската транспортна схема покрива всички населени места от Общината по утвърдена от Общински съвет транспортна схема.

Съобщителна система

Налице е мобилно покритие за Община Лъки от всички мобилни оператори в страната.
Осигурен е Интернет-достъп на територията на Общината.
Пощенските услуги се извършват от Пощенска станция в гр. Лъки и с помощта на куриери в останалите населени места.
Общината се обслужва от цифрова телевизия.
Общината се обслужва от националните телевизионни канали Канал 1, БТВ и Nova.

Електроенергийна система

Електроенергийната система в Общината е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало икономическото развитие.

Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Те отговарят на изискванията на БДС. Достатъчна е мощността в мрежата от трансформаторните постове.

Съгласно Областния план за регионално развитие се изгради далекопровод от п/ст “Ардино” до п/ст “Северни Родопи” през с. Манастир. С изпълнението на проекта от НЕК се реши един съществен енергиен проблем за с. Манастир и Общината като цяло.

В община Лъки се наблюдават от няколко години сериозни инвестиционни интереси в сферата на изграждане на МВЕЦ-ве. В тази връзка са издадени общо 15 броя Разрешителни за изграждане на МВЕЦ-ве, от които 4 броя по р. Юговска, 6 броя по река Манастирска и 5 броя по река Джурковска.

На територията на общината е извършена частична подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо.