Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Васил Димитров

1963г. – 1965г.

Васил Тодоров Димитров е роден на 15.08.1929г. в с. Джурково. Завършва висше образование в СССР.
Семеен с две деца.
Като Председател на Общинският народен съвет е работил общо 7 години 1 месец и 20 дни както следва :
от 15,08,1963 г. до 01,10,1965 г. 
от  04,03,1969 г. до 24,12,1974 г.
 
          Високите темпове и динамиката на строителството са видни от “Оценка за изпълнение решението та ИК на ОНС и бюрото на ОФ гр. Смолян от 25.\/1.1969г. във връзка с подобряване съвместната работа на ГОНС и ГК  на ОФ гр. Лъки, подписана от Васил Димитров. Ето откъс от документа:
“Благодарение на добрата съвместна работа в областта на хигиенизирането гр Лъки, тогава село беше класирано на второ място в окръга, за което беше награден със сумата 5 000 лв   
Прие се съвместна програма за внедряване на новите граждански ритуали. Вече има успехи по даване име на новородено дете в с.Югово и с.Белица. Курсове по битова култура всяка година се организират. *
На 20.12.1971 г. се открива трикотажен цех, с места за 80 работнички.
Из “Информация за изпълнение на строителната програма за деветмесичието на 1973г. в Лъкинска община”, изготвена от Васил Димитров
“Строителната програма за деветмесечието на 197Зг. е изпълнена по ведомства, както следва:
През 197Зг. държавно строително управление гр. Смолян, клон Лъки има да извършва строителство на четири пускови и два преходни обекта на стойност 659 хил.лв. при годишен план 659хил.лв са усвоени 192.1 хил.лв или 47% спрямо деветмесичието.
Ръководството на строителната група прие само преди няколко дена нови линейни графици  на пусковите обекти. Същите са представени за контрол, както в Градски народен съвет, така и е Окръжен народен съвет - гр. Смолян.
На обект жилищен блок № 2 на Градски народен съвет при годишен план 161 хил.лв. за деветмесечие са усвоени 77 хил.лв. или 48% спрямо годишния план. В момента на обекта са започнати и се извършват едновременно почти всички довършителни работи, като поставяне на кухненски шкафове, поставяне на паркет, фаянс, боядисване, почистване, вертикална планировка  др.
На блок ДСО “Рила” при годишен план 96 хиллв са усвоени 41 хиллв или 42% спрямо годината. Въпреки късно създадената организация на работа на този обект сега усилено се работи и до края  на годината ще бъде завършен и пуснат в експлоатация. На този обект е необходимо да се ускори довършване монтирането на желязната и дървена дограма, отпочване вътрешното боядисване, остъкляване на блока и др.
Най-труден обект за строителната група е Ловният дом Карамуш, тъй като се работи на същия много прецизно. При годишен план 290 хиллв са усвоени 56 хиллв или 18% спрямо годината.  на този обект бяха изпращани допълнително бригади от ГНС, които извършиха много добра работа по изкопните работи на канала. Въпреки оказаната помощ е необходимо да се вземат в всички необходими мерки за изпълнение на годишния план. Обектът е пусков, но темпът на  работа дава основание да се съмняваме, че обектът няма да бъде предаден от строителната г група до края на 197Зг.
И строителството на бетоновия център на гр.Лъки започна много късно, но въпреки това обектът е вече готов за експлоатация.
В началото на месец септември се отпочнаха изкопните работи на обектите: младежки дом и младежко общежитие гр.Лъки. площадката на младежкия дом и на младежкото общежитие са  вече готови, но по вина на инвеститора и строителя строителството на тези обекти временно е  спряно, а до края на годината трябва да се усвоят и за двата обекта плануваните 50хиллв. ако не | се вземат бързи мерки от страна на инвеститора има реална опасност тези обекти да отпаднат I от строителната програма за 1973г.
Голям дял от капиталовите вложения заема V-то рудоуправление. При годишна задача  192  хил.лв са усвоени 695.8 хил. Лв или 58% спрямо годината. Изпълнението на строителството по  стопански начин е добре организирано и ще се изпълни в края на годината.
на обект поддържане на мощности през отчетения период се изпълнява по всички подобекти към този строеж на минно-капиталовите работи. Не се изпълнява плана по ел. И механо- г монтажните работи, които ще бъдат изпълнени през четвъртото тримесечие на 1973г. През отчетения период не се изпълнява плана за надземното строителство. Причините за това са - необезпечение в срок с проектно-сметни документации на обектите “Разширение РМЦ” и “Бензиностанцията към Автобазата”.
Геолого-проучвателни работи. На този обект се работи по всички направления и рудници... Средствата ще бъдат усвоени в края на годината и ще бъдат прокарани допълнително 260 линейни метра проходки.
    На строеж Северни Родопи при план за годината 93 хил.лв, през отчетения период са усвоени
53%
Обектите консервация на хвостохранилище Лъки и път Бозова бички ще бъдат завършени едва в средата на месец септември, тъй като късно се разреши източването му. Създадена е организация от страна Водно строителство Пловдив и се вземат необходимите мерки за усвояване на капиталовите вложения.
На обект разкриване рудник Джурково се извършва подготовка на площадката за основно пьтно строителство на обекта. Не ще бъдат усвоени 20 хил.лв поради късно отпочване на строителството.
Наркоп “Победа” Лъки през 1973 година има да извършва строителство на стойност 25 хил.лв. през отчетния период са усвоени 19 хил.лв или 72%.
Завършен бе и пуснат в експлоатация павилион скрара-бира в гр.Лъки, павилион за магазин на рудник Лъкавица и павилион сладкарница с.Манастир.
Строят се магазини в с.Югово и с.Дряново, които ще бъдат завършени до края на годината.
През 1973г. ДГС Лъки има да изпълнява строителство на стойност 60 хил.лв. Средствата са предвидени за овцекомплекс Старо село. Поради късно изготвяне плана за финансиране, строителството започна през месец юни, но въпреки това през отчетения период са усвоени 40 хиллв или 67%. На обекта има подсигурена работна ръка и при ритмично доставяне на строителни материали обектът ще бъде завършен и предаден в грая на годината. Среща се
 
трудност за набавяне на строителни материали като: керемиди, цимент, арматура и дограма, които спъват работата.
ДГС - Манастир
През 197Зг. ДГС Манастир има годишен план 60 хил.лв, които бяха предвидени за овцекомплекс Балкан махала, който е преходен от 1972г. До 1 октомври 1973г. са усвоени 40 хил.лв или 67%  спямо годишния план. Обектът е обезпечен с работна ръка и материали, но няма необходимата |организация за извозване на материалите и за уплътняване на работното време на работниците.
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - Пловдив- имат годишен план 400 хил.лв за уширение и асфалтиране на  пътя Лъки - Лъкавица. До първи октомври са усвоенти 220 хил.лв. или 54% от годишния план. Обектът е обезпечен с необходимата работна ръка, механизация, материали и е създадена добра организация, която ще даде възможност планът да бъде изпълнен и средствата усвоени до края на годината.
ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - Лъки
През 1973г. има годишен план 81 хил.лв. за деветмесечието са усвоени 63 хил.лв. или 94%
 спрямо годишния план. През отчетния период са усвоени за благоустройствени мероприятия,
 както за града, така и за съставните села 40 хил.лв. Средствата са вложени за изграждане трафопост в кв.“Спасителна”', уширение на пансиона с.Дряново, ремонт на пътя сДжурково -  с Лъкавица, ремонт на дървена барака в кв. “Авариен* Лъки, стени и тротоари в гр.Лъки и много други. В настоящия момент се строи в двора на пасиона “Дичо Петров* гр.Лъки.

 

На обект “Читалищен дом с. Манастир ”е създадена добра организация на работа и в момента се слага арматурата на покривната плоча. До 30 октомври обектът ще бъде покрит. Сключени са  договори за изработване на дървената и желязна дограма, направата на столовете, В и К и щ ел. захранването. До края на 1973г. планът ще бъде изпълнен и плануваните средства усвоени.*