Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява Решение № 213 на Общински съвет- гр. Лъки, относно вземане на решение за утвърждаване на нов Дружествен /Учредителен/ акт и избиране на управител на "Възстановителен център-Лъки".
Решението можете да изтеглите от тук. 
публикувано на 01.08.2022г.
===============================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява П Р О Т О К О Л № 4
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на община Лъки в изпълнение на Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на Общински съвет - Лъки, проведена на 24.02.2022 г.
Протокола можете да изтеглите от тук.
публикувано на 03.06.2022г.
===============================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява П Р О Т О К О Л № 3
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на община Лъки в изпълнение на Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на Общински съвет - Лъки, проведена на 24.02.2022 г.
Протокола можете да изтеглите от тук.
публикувано на 10.05.2022г.
 
==============================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява П Р О Т О К О Л № 2
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на община Лъки в изпълнение на Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на Общински съвет - Лъки, проведена на 24.02.2022 г.
Протокола можете да изтеглите от тук.
публикувано на 15.04.2022г.
==============================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява списък на допуснатите кандидати, участвали в конкурса- Управител на "Възстановителен център -гр.Лъки"
Пълния списък може да изтеглите тук.
Публикувано на 14.04.2022г.
 =============================================================================
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява П Р О Т О К О Л № 1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на община Лъки в изпълнение на Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на Общински съвет - Лъки, проведена на 24.02.2022 г.
Протокола можете да изтеглите от тук.
публикувано на 22.03.2022г.
 
 
==============================================================================
 

ОБЯВА

Община Лъки открива конкурсна процедура за номиниране на управител на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД, на когото да бъде възложено управлението за срок от пет години.

 II. Условия и ред за провеждане на конкурсната процедура: 

ІІ.1. Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:

 

ІІ.1.1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ.1.2. представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

ІІ.1.3.  събеседване с кандидатите. 

ІІ.2. До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 

ІІ.2.1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

ІІ.2.2. да имат завършено висше образование, образователна степен – магистър или бакалавър; специалност: право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, мениджмънт, бизнес администрация, и др.;

ІІ.2.3. да имат най-малко пет години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол;

ІІ.2.4. да не са поставени под запрещение;

ІІ.2.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

ІІ.2.6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие;

ІІ.2.7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

ІІ.2.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

ІІ.2.9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

ІІ.2.10. да не  заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

ІІ.2.11. да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на община;

ІІ.2.12. да не  извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

ІІ.2.13. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

ІІ.2.14. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

ІІ.3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
ІІ.3.1. заявление за участие в конкурсна процедура – по образец;
ІІ.3.2. автобиография – европейски формат;
ІІ.3.3. мотивационно писмо;
ІІ.3.4. свидетелство за съдимост;
ІІ.3.5. копия от: диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация;
ІІ.3.6. документ, удостоверяващ придобит професионален опит - копие от трудова, служебна или осигурителна книжка или др., удостоверяващи наличие на минимум пет години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол;
ІІ.3.7. декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия – по образец.
ІІ.3.8. препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността;
ІІ.3.9. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – по образец.
ІІ.3.10. бизнес програма за развитие на дейността на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД за петгодишен период, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

ІІ.4. Място и срок за получаване на информация
Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансово-икономическото състояние на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД, включваща: структура, численост и щатно разписание на персонала, годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на дружеството за последните 3 години, последния междинен финансов отчет и последния доклад на регистрирания одитор (ако има избран такъв) във „Възстановителен център - Лъки” ЕООД.
Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Община Лъки в срок до 07 април 2022 г., 17:00 ч.

С подробния текст на Заповедта за провеждане на конкурса можете да се запознаете тук

 

С пълния текст на обявлението в в."24 часа" публикувано на 23.03.2022г. можете да видите тук

Бланки на необходимите документи за кандидатстване:

 

1. Заявление за участие в конкурса

2. Декларация по чл.20

3. Декларация лични данни

публикувано на 23 март 2022 година