Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 На 03.02.2022 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето”.

Стойността на проекта е  24 273,00 лева без ДДС и включва изработването на носии за:

1.   Група за автентичен фолклор  - село Манастир” – 10 /десет/ пълни комплекта Родопска женска носия с цървули и 1 /един/ пълен комплект мъжка Родопска носия с цървули.

2. Клуб за народни танци „Орфеево цвете” - град Лъки – 14 /четиринадесет/ пълни комплекта женска носия Кюстендилска сая със скърпини и 6 /шест/ пълни комплекта мъжка Шопска носия със скърпини.

резюме на проекта                 информационна табела

 

публикувано на 22.02.2022 година