Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Извлечение от  П Р О Т О К ОЛ  № 4

 Конкурс за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

при ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 
 
 Протокол за класиране на  допуснатия кандидат за участие в конкурса.
 
публикувано на 11.03.2022г.

 

Извлечение от  П Р О Т О К ОЛ  № 3

 Конкурс за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

при ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 
Препис извлечение от Протокола за проведената защита на концепция  на допуснатия кандидат за участие в конкурса.
 
публикувано на 28.02.2022г.

 

Извлечение от  П Р О Т О К ОЛ  № 2

 Конкурс за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

при ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 
Препис извлечение от Протокола за оценка на допуснатия кандидат за участие в конкурса.
 
публикувано на 18.02.2022г.
 
 
 
списък кандидати

Списък на допуснати кандидати до конкурса:

публикувано на 04.02.2022г.

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 4/17.01.2022 г. на Кмета на община Лъки

1. Община Лъки ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на вакантна длъжност в администрацията СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА. Длъжността се заема по служебно правоотношение.

1.1.       Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основна цел: ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на община Лъки, при спазване на националното и европейското законодателство.

1.2. Области на дейност:

· Организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

· Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

· Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване ;

· Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

· Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

·  Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

· Изпълнява  и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт;

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Секретар на община с население до 50 000 души и на район:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията :

- Изисквана минимална образователна степен на завършено образование :  магистър 

- Професионална област – социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки; педагогически науки; технически науки; природни науки, математика и информатика и други;

-  Години професионален опит – 4 години и/или минимален ранг – III младши;

- Вид правоотношение: Служебно;

- Длъжностно ниво 5;  Ръководно ниво: 5А;

2.2. По Закона за държавния служител:

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

Е български гражданин;

- Е навършило пълнолетие;

- Не е поставено под запрещение;

- Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- Е народен представител;

- Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

- Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен актняма.

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност.

2.5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността   830.00 лв. (осемстотин и тридесет лева). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

5.1. Защита на концепция на тема: „Ефективна общинска администрация – организация и контрол”.

5.2. Интервю.

Конкурсът ще се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII Начини за провеждане на конкурса от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС).

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. Заявлението се предоставя от служителите в деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18 или може да бъде изтеглено от официалния сайт на община Лъки https://oblaki.com/- секция Конкурси.

 

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18 или може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Лъки https://oblaki.com/- секция Конкурси.

6.3. Kопия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.Документите може да се подават и по електронен път на електронната поща на общината: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;

Срок за подаване на документи - до 17,00 часа на 28.01.2022 г.

Деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18 се намира на първия етаж на административната сграда и работи всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч

Телефон за справки : 03052/22-55

Лице за контакти:  Елица Мешева – главен експерт ККЧРП

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса – таблото за обяви и съобщения в административната сграда  на Общинска администрация – Лъки и интернет страницата на Община Лъки – https://oblaki.com/- секция Конкурси.

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностна характеристика и други необходими за конкурса документи - деловодството на Общинска администрация – Лъки,  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.  или да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Лъки – https://oblaki.com/- секция Конкурси.

10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на Община Лъки – https://oblaki.com/- секция Конкурси.

11.  След публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите ще бъдат уведомени (чрез изрично съобщение на официалния сайт на община Лъки) за срока за представяне на концепция за стратегическо управление. Разработената концепция следва да е до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител в деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в конкурс изтеглете от тук.

2. Декларация - участник - изтеглете от тук.

3. Пречки за назначаване на длъжността, можете да видите  тук.

4. Длъжностна характеристика на длъжността вижте тук.

Дата на публикуване:

17 януари 2022 година