Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

На 12.10.2021 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.469-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки”.
Стойността на проекта е  135 221,34 лева без ДДС.

резюме на проекта                                       информационна табела на проекта