Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

На 21.07.2021 г. в гр. Лъки, се проведе закриваща пресконференция по проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“. 

Повече подробности можете да видите тук.

   

========================================================================

На 15.07.2021г. в гр. Пловдив, хотел SPS, конферентна зала Пловдив се проведе информационно събитие част от проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“. 

Повече подробности можете да видите тук.

=======================================================================

На 09.07.2021 г. в обл. Пловдив, общ. Лъки, бе проведен теренен ден за ученици, част от проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“. Събитието е заключителната част от Дейност 3 по проекта, която включваше няколко етапа. Информационна кампания в училища, включваща информация за НАТУРА 2000, с обхват близо 500 ученика в начален курс, включително разиграване на викторини с награди сред тях и предоставяне на ключова базова информация за ползите, които опазването на защитените местообитания в рамките на област Пловдив носи на жителите. На база на проведената информационна кампания и заявеният интерес сред представителите се най-добреученици, училищата излъчиха участници, които участваха в учебно теренно посещение с лектори-специалисти в областта на НАТУРА 2000 и опазването на биологичното разнообразие. В рамките на деня сред природата учениците получиха както теоретични знания, така и участваха в практически занимания, свързани с опазване на природата.

С текста на съобщението и логото на проекта можете да се запознаете тук.

публикувано на 12.07.2021г. 

========================================================

На 21.06.2021 г. в обл.Пловдив, общ. Лъки, гр. Лъки, в зала в сградата на Младежки дом се проведе информационно събитие част от проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив. Участниците се запознаха със значението на растенията и мъховете в контекста на Натура 2000. В рамките на деня присъстващите получиха подробна информация относно всеки един от десетте защитени вида, обхванати от проекта.

С текста на съобщението и логото на проекта можете да се запознаете тук.

 

публикувано на 22.06.2021г.
==============================================================================

Днес, 11.06.2021 г., в сградата на община Лъки се проведе начална пресконференция за представяне на проект „НАТУРА 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0010, процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

В рамките на събитието бяха представени целите на проекта, неговите бюджет и срок, както и конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени в неговите рамки. Самите дейности бяха представени и като конкретни месеци на изпълнение, така както са залегнали в план-графика на общината като бенефициент.

С пълния текст на съобщението, както и с логото на проекта можете да се запознаете от тук.

публикувано на 11.06.2021г. 

==============================================================================

На 07.04.2021 г. Община Лъки подписа Административен договор № Д-34-15 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез подбор BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България-2“, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” във връзка с реализация на проект: № BG16M1OP002-3.031-0010 с наименование „НАТУРА 2000: ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ И МЪХОВЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ”.

==============================================================================

С логото на проекта, както и с подробното описание на дейности и мерки можете да се запознаете от тук.

 Проектът  е на стойност 71 400,00 лева, от които:60 690,00 от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Основни дейности заложени в проектното предложение:

Дейност 1: Подготовка на проекта;

Дейност 2: Организиране и провеждане на събития за популяризиране на възможностите, които Натура 2000 предлага;

Дейност 3: Управление на проекта;

Дейност 4 : Информация и коммуникация по проекта;

Срокът за изпълнение на Договора е 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на подписването му.           

 Предметът е „Организиране и провеждане на регионална информационна кампания в рамките на проект „НАТУРА 2000: ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ И МЪХОВЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0010, процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Проект „НАТУРА 2000: ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ И МЪХОВЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ е насочен към изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Пловдив чрез планиране и провеждане на регионална информационна кампания. Избраните целеви местообитания и растителните видове, които ги обитават са продукт на задълбочен анализ, целящ постигане на максимален ефект от проекта - както като информираност на целеви групи заинтересовани страни, така и по отношение гарантиране съхранеността на екологичната мрежа. В рамките на проекта са обхванато 10 от 21 висши растения, част от мрежата Натура 2000, чиито местообитания се намират в защитените зони, споделящи част от територията си с регион Пловдив.

В рамките на проекта се планира организирането на 3 отделни събития, едно от които „на терен“ – в една от защитените зони, част от НЕМ „Натура 2000“, в рамките на региона:

BG0000254 Бесапарски ридове

BG0000494 Централен Балкан

BG0001030 Родопи-Западни

BG0001031 Родопи-Средни

BG0001389 Средна гора

BG0001493 Централен Балкан-буфер

Защитените видове, част от обхвата на проекта, са:

-          Обикновена пърчовка (H. caprinum)

-          Buxbaumia viridis

-          Dicranum viride

-          Drepanocladus vernicosus

-          Mannia triandra

-          Блатно петльово перо (G. palustris)

-          Карпатска тоция (T. Carpatica)

-          Венерино пантофче (C. calceolus)

-          Калописиева дактилориза (D. kalopissii)

-Hamatocaulis vernicosus

Целевите групи обхващат, обобщено, населението, бизнеса и подрастващите в регион Пловдив.

 1.          ЦЕЛ

Целта е да осигури външен изпълнител, който да изпълни дейностите по проекта, насочени към осъществяването на регионална информационна кампания за „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ПРЕДЛАГА“. Избраният външен изпълнител следва да осъществи цялостно провеждане на кампанията, в това число организация на събитията, осигуряване на лектори/говорители, подготовка и разпространение на информационни материали; изготвяне на списък със заинтересовани лица, цялостна логистика на събитието.

Изпълнението на обществената поръчка има ключово място в проекта на общината и има за цел да осигури дългосрочни, устойчиви резултати и да разпространи и утвърди специфична информация за Натура 2000 в областта. Същевременно – чрез регионалната кампания - проектът ще промотира доказано работещи, утвърдени и успешни добри практики от България и ЕС, демонстриращи успешната симбиоза между правенето на стандартен бизнес по иновативен начин и подобреното опазване на околната среда.

Проектът, а оттам и регионалната информационна кампания, е изцяло съобразен с всички водещи документи, релевантни към него, включително, но не само: областна стратегия на регион Пловдив, Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, Национална информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000.

Може да се заключи, че изпълнението на настоящата обществена поръчка ще допринесе пряко – като част от проект „НАТУРА 2000: ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ И МЪХОВЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ – за постигане на специфичната цел на приоритетна ос 3 на оперативната програма, тъй като предвижда подкрепа за устойчивото управление и възстановяването на мрежата Натура 2000 чрез повишаване на осведомеността сред различните заинтересовани страни и преустановяване на загубата на биологично разнообразие на базата на изпълнението на проекта. Определените в приоритетната ос мерки се основават на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и националното законодателство, което, както е описано, отговаря изцяло на проектното предложение.

 2.          ОБХВАТ

Обхватът съвпада изцяло с изпълнението на Дейност 2 от проект НАТУРА 2000: ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ И МЪХОВЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“, а именно: „организиране и провеждане на събития за популяризиране на възможностите, които мрежата натура 2000 предлага“.

Ръководителят и координаторът на проекта, част от екипа на Възложителя, ще бъдат пряко отговорни за цялостната комуникация с изпълнителя, съгласуването на графика, местата на провежда на събитията, както и на материалите за събитията.

Дейностите са разделени условно на два етапа:

2.1.            ЕТАП 1: Подготвителен етап

Дейност 0: Подготовка на регионалната информационна кампания

В рамките на първите 30 календарни дни от сключването на договора за изпълнение, Възложителят и избраният изпълнител провеждат Встъпителна среща. До десет календарни дни след нея, изпълнителят предоставя подробен протокол от срещата и взетите на нея решения, който следва да бъде одобрен от Възложителя (при необходимост от корекции, същият се одобрява след тяхното извършване). Като приложения към протокола, изпълнителят предоставя за одобрение:

-          Детайлен график за изпълнение на дейността;

-          Образци на програми и презентации и материали за планираните събития.

 

2.2.            ЕТАП 2: Същински етап

В същинския етап на изпълнение на дейността ще бъдат проведени отделните планирани събития – всяко от тях се възлага с индивидуално писмо от Възложителя към Изпълнителя.

Ръководителят на проекта и координаторът, част от екипа на Възложителя, ще наблюдават провеждането на всяко от събитията. След приключването на всяко едно от трите събития ще бъде изготвено прессъобщение с информация за медиите, за чието съдържание подкрепа оказва избраният изпълнител. След провеждането на всяко от описаните събития, изпълнителят е длъжен да предостави на Ръководителя на проекта документи за преглед, осигуряващи възможност за надлежно документиране на проведените мероприятия, съгласно изискванията на програмата (включително снимков материал, финалните презентации и материали в електронен вид, присъствени списъци и др. приложими).

За всяко от трите събития, описани по-долу, избраният изпълнител следва да извърши следните конкретни предварителни задачи:

-          Подбор на подходящите лектори, като техният брой за всяко събитие се определя на база на анализ и съгласуване с Възложителя;

-          Подготовка на програми и презентации за планираните събития;

-          Изготвяне на списък на идентифицираните заинтересовани страни - с контакти;

-          Подготовка на покани до определените лица, представители на заинтересованите страни (изпращането на поканите се извършва от Възложителя);

-          Разработване и отпечатване на всички необходими материали за всяко от събитията, съобразно потвърдилите интерес за участие.

Дейност 1: Събитие 1

Първото събитие ще се осъществи на територията на гр. Лъки и ще има за цел да даде отправна точка на посланията на проекта. Тематиката, материалите и конкретните послания ще следват резултатите от изготвения „анализ на възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 за регион Пловдив, с отчитане спецификите на региона“. Той ще бъде предоставен на избрания изпълнител след сключване на договора за изпълнение, с цел да планира своята работа. Събитието ще бъде за 50 човека и ще е предимно насочено към заинтересованите страни, описани в анализа.

Продължителността на събитието ще бъде 1 ден (до 8 часа, с включени 2 кафе-паузи и обяд), като изпълнителят ще осигури:

·         Цялостна логистика на събитието - представител на фирмата изпълнител на мястото на провеждане с цел обезпечаване на събитието;

·         Минимум 1 лектор за събитието, който по подходящ и експертен начин да осигури предаването на основната информация и ангажирането на аудиторията в последваща дискусия;

·         Материали за участниците – минимум 50 комплекта материали, включващи принтирана презентация, химикалка, кратко представяне на проекта и неговите цели; копие от разработената по Дейност 4 брошура на целевите местообитания и видове по проекта;

·         2 бр. кафе-паузи за 50 участника, включващи кафе и чай, вода, дребни сладки и соленки;

·         Обяд за 50 участника;

·         Наем на зала и техника;

·         Информация за изготвянето на прессъобщение.

Дейност 2: Събитие 2

Второто събитие ще се осъществи на територията на областния център - гр. Пловдив – и ще надгради първото събитие, като използва натрупания опит от него, събраните въпроси и допълнителни теми, за да може да дообогати представянето на проекта и неговите послания. В основната част на събитието ще бъдат представени сходни на Събитие 1 теми, включително релевантни добри практики. В рамките на второто събитие следва да бъдат представени и участници от първото събитие, ако са идентифицирани такива, които да могат да осъществят „нетуъркинг“ с нови участници в Събитие 2. Частта с нетуъркинга ще се проведе в рамките на последните 2 часа на планираното събитие. Отново, тематиката, материалите и конкретните послания ще следват резултатите от цитирания по-горе анализ. Събитието ще бъде за 60 човека и ще е предимно насочено към заинтересованите страни, описани в анализа.

Продължителността на събитието ще бъде 1 ден (до 8 часа, с включени 2 кафе-паузи и обяд), като изпълнителят ще осигури:

·         Цялостна логистика на събитието - представител на фирмата изпълнител на мястото на провеждане с цел обезпечаване на събитието;

·         Минимум 1 лектор за събитието, който по подходящ и експертен начин да осигури предаването на основната информация и ангажирането на аудиторията в последваща дискусия;

·         Материали за участниците – минимум 60 комплекта материали, включващи принтирана презентация, химикалка, кратко представяне на проекта и неговите цели; копие от разработената по Дейност 4 брошура на целевите местообитания и видове по проекта;

·         2 бр. кафе-паузи за 60 участника, включващи кафе и чай, вода, дребни сладки и соленки;

·         1 бр. обяд за 60 участника;

·         Наем на зала и техника, както и подредба на залата в две конфигурации – обща за базовото събитие и, при възможност, за осъществяване на нетуъркинг;

·         Коктейлна част (подходящи напитки и храна под формата на хапки) за последните 2 часа от събитието;

·         Осигуряване на 6 бр. пана/флипчарт, за визуализацията на дискусии по група и обмяна на контакти;

·         Информация за изготвянето на прессъобщение.

Дейност 3: Събитие 3

Събитие 3 е по-различно от останалите, тъй като е насочено към „младото поколение“, с цел търсене на устойчивост на посланията на проекта. То ще се състои от три елемента, които избраният изпълнител следва да осъществи:

1)      Информационна кампания в училища, които изявят желание след осъществен контакт – за проекта, с материали, насочени към деца от 1ви до 6ти клас (поне 5 училища);

2)      Разработване на въпроси за викторина, които следва да бъдат одобрени от Възложителя и провеждане на викторината сред учениците в избраните училища;

3)      Класиралите се на първите места във всяко училище ще бъдат избрани и заведени на терен, където да видят защитените видове и техните местообитания (до 40 ученика). По възможност, това следва да е в сезон, в който могат да се видят максимално количество растителни видове, без да се попречи на техния жизнен цикъл.

За изпълнението на Дейност 3 важат следните условия:

·         Изпълнителят ще изготви, а Възложителят – одобри – списък с училища, с които да се осъществи контакт във връзка с информационната кампания;

·         Избраните за следващия етап минимум 5 училища следва да бъдат съгласувани с Възложителя;

·         Провеждането на самата кампания ще е в рамките на минимум 3 учебни часа във всяко от избраните училища, в зависимост от възможността да се извърши достатъчно таргетиране на учениците[1];

·         Материалите за кампанията следва да са подходящи за целевата категория

·         Изпълнителят ще предложи, а Възложителят – одобри начинът, по който ще се подбере групата от не повече от 40 ученика, които да посетят защитена зона и да се запознаят с целевите защитени видове „на терен“;

·         Изпълнителят осъществява цялостна логистика на пътуването, като осигурява организиран транспорт за групата, поне по 1 учител от всяко училище и минимум 1 преподавател, осигурен от изпълнителя;

·         Цялостна логистика на събитията (кампания и посещение на терен) - представител на фирмата изпълнител на мястото на провеждане;

·         Осигурени пакети с вода и храна (сандвичи и пакетирани десерти) за минимум 40 ученика за 1 ден, изкаран на терен, както и предвиждане на храна и вода за придружаващи учители от съответните училища (не повече от 2-ма учители от едно училище);

·         Осигурени за всеки участник:

o   Принтирана презентация;

o   Копие от разработената по Дейност 4 брошура на целевите местообитания и видове по проекта;

o   Скицник/блок за рисуване или портативен статив за рисуване, както и комплект моливи или флумастери.

 

Дейност 4: Изработване на брошура

Дейност 4 стартира с подписването на договора, като в нейните рамки Изпълнителят следва да разработи и представи за одобрение кратка брошура на целевите местообитания и видове по проекта, с информация и снимков/графичен материал. Същата се предава за одобрение с приемо-предавателен протокол. Приетата без забележки брошура се разпечатва и предоставя на Възложителя в 200 бройки. Същата се представя и под формата на електронна брошура, с цел да бъде ползвана от Възложителя за онлайн разпространение.

Книжното тяло следва да бъде с параметри:

·         Размер: 21/21 см

·         Брой страници: 20;

·         Цветове: 4+4;

·         Хартия – 150 гр. двустранно хромова гланц;

·         Корица – 300 гр. двустранно хромов картон с цветност 4+4 с лак/ламинат.