Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

С П И С Ъ К

по чл.21, ал.1 от ППЗЗКИ

 

на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Лъки, съгласно чл.26 от ЗЗКИ, определени като тайна в специални закони, подлежаща на класификация като служебна тайна.

 

1. Информация по Закона за достъп до обществена информация /чл. 13, ал. 2/:

- Служебна информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за Кмета, Общински съвет и общинска администрация; становища и консултации; програмни продукти ползвани в АИС на община Лъки, кодове за достъп до тях);

- Служебна информация, която е подготвена от Общинска администрация – Лъки и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Кмета, Общински съвет и Общинска администрация или от тяхно име, както и сведения, свързани с тях.

 

2. Информация по Закона за държавния служител /чл. 25, ал. 1/:

- Досие на държавния служител: длъжностна характеристика; документи по оценяването.

 

3. Информация по Закона за обществените поръчки /чл. 103, ал. 2 от ЗОП/:

- Информация относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията по във връзка със своята работа в комисията.

 

4. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър /чл. 20, ал. 1, т.2; чл. 57, ал. 2; чл. 58, ал. 1/:

- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентирания достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес;

- Кадастрални данни, които не са предвидени за предоставяне и копиране съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

5. Информация по Закона за статистиката /чл. 22/:

- Статистическа информация, получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на служебните му задължения, нерегламентирания достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.

6. Информация по Кодекса на труда /чл. 403, ал. 1/:

- Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по трудовото законодателство;

- Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото законодателство;

- Досието на служителите, трудови договори, длъжностни характеристики.

 

7. Информация по Закона за защита на личните данни /чл. 1, ал. 2/:

- Личните данни на служителите от Общинска администрация и лицата, свързани с дейността на Общинска администрация.

 

8. Информация по Закона за социалното подпомагане /чл. 32, ал. 2/:

- Информация относно личността на подпомаганите и размера на помощта.

 

9. Информация по Закона за закрила на детето /чл. 16, ал. 1/:

- Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето;

- Данни, станали известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на личността.

 

10. Информация по Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /чл. 18/:

- Данни за създаване на електронния подпис и достъпа до него.

 

11. Обменяната информация със структурите на Министерство на отбраната, другите министерства и териториалните администрации, касаещи въпросите на отбранително мобилизационната подготовка, когато не попадат в обхвата на Приложение № 1, към чл. 25 от ЗЗКИ (държавна тайна) и чл. 26, т. 13а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

12. Сведения, справки, доклади и други документи на хартиен и/или магнитен носител, съдържащи информация за отбранително мобилизационната подготовка (ОМП), когато не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ (държавна тайна) и чл. 26, т. 13а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

13. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не представляват класифицирана информация - държавна тайна - чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, във връзка с чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

 

 

 

==================================================================================

Приложение №І към Заповед №159/20.07.2011г.

 
С    П    И    С    Ъ    К
 
на категориите информация, подлежащи на класификация като „служебна тайна”
(чл.26 ЗЗКИ и чл.21 ППЗЗКИ) 
 
в Община Лъки
 
№ по ред
Категория информация
Специален закон
 
(чл., ал., т. )
Забележка
1.
Категория информация, представляваща служебна тайна относно обобщени указания за отсрочване от повикване на резервисти и техника в Общината при мобилизация за нормално функциониране на икономиката.
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
 
чл.43, ал.2, т.1,4 и 6
 
2.
Категория информация, относно неприлагане на процедури по Закона за обществените поръчки, когато дейността е предмет на класифицирана информация и изисква специални мерки за сигурност. 
Закон за обществените поръчки
 
чл.13, ал.1, т.2 
 
3.
Категория информация, относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията по чл.31, ал.1 от ЗОП, във връзка със своята работа.  
Закон за обществените поръчки
 
чл.35, ал.2
 
4.
Категория информация, представляваща служебна тайна към актовете за държавна  собственост.
Закон за държавната собственост
 
чл.70, ал.2
/ЗДС/
 
5.
Категория информация, представляваща служебна тайна, във връзка с регистрирането, съхраняването и предаването на статистическите данни.   
Закон за статистиката
 
6.
Категория информация, представляваща служебна тайна, относно сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по трудовото законодателство, както и сведения за източника от които са получени сигнали за нарушения на трудовото законодателство. 
Кодекс на труда /КТ/
 
чл.403
 
7.
Категория информация, представляваща служебна тайна, когато тя:
 
7.1 е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации/;
 
7.2 съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.   
Закон за достъп до обществената информация /ЗДОИ/
 
чл.13, ал.2, т.1 и т. 2
 
8.
Категория информация, представляваща служебнатайнаотносно сведения, получени в Общинска администрация гр.Лъки при обработка на преписки. 
Закон за защита на личните данни
 
чл.22, ал.4
 
9.
Обобщена информация, свързана с организирането (осигуряването) на документалната, персоналната и физическа сигурност на класифицираната информация в Община Лъки.
Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/
 
 
 
10.
Категория информация, станала известна на контролните органи при или по повод изпълнение на служебните им задължения, не подлежи на разгласяване и предоставяне, освен когато това е предвидено в закон. 
Информация по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
 
11.
Категория информация, представляваща държавна или служебна тайна относно:
 
11.1 Държавният служител е длъжен да защитава класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения.
 
11.2. Класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и редът с нея се определят със закон.
Закон за държавния служител
 
чл.25, ал.1 и 2
 
12.
Категория информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
 
За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по – нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Условията и редът за предоставяне на кадастрални, геодезически и картографски материали и данни се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Закон за кадастър и имотен регистър
 
чл.20, ал.1, т.2
 
 
 
чл.57, ал.2
 
 
 
 
 
 
 
чл.58, ал.1
 
13.
Категория информация, представляваща служебна тайна:
 
13.1  Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на родителите или законните представители, а ако детето е навършило 10 – годишна възраст и без неговото съгласие.
 
13.2  Съдът може да разреши на органите по този закон ползване на сведенията по ал. 1 и без съгласието на лицата по ал. 1, ако това се налага от интересите на детето и за предприемане на мерки в негова защита.  
 
13.3 Социалните работници и длъжностните лица се задължават да спазват нормативните изисквания за защита на личните данни, станали им известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, както и да зачитат честта и достойнството на личността.     
Закон за закрила на детето
 
чл.16, ал.1, 2 и 3
 
14.
Тайна по ДОПК
 
15.1 Органите и служителите на Национална агенция за приходите, експертите и специалистите и всички други лица, на които е предоставена или им е станала известна данъчна и осигурителна информация, са длъжни да я пазят в тайна и да не я използват за други цели освен за прякото изпълнение на служебните си задължения.  
ДОПК
 
чл.73, ал.1
 
15.
Заповеди, документи и материали, които съдържат данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна. 
 
 
16.
Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не представляват класифицирана информация – държавна тайна       
Закон за защита на класифицираната информация
 
чл.70, ал.3 от ЗЗКИ
 
във връзка с чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
 
17.
Документация за настойничество и попечителство
 
 
18.
Данни за образуване на възпитателни дела
Закон за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 
19.
Електронни регистри и дневници за регистрация на документи, съдържащи класифицирана информация, съставляваща служебна тайна.
 
 
 
Списъкът е отворен за допълнения след промяна в съществуващите и приемане на нови нормативни актове.  
Приложение №І към Заповед № 161/22.07.2011 год.
 
С    П    И    С    Ъ    К
 
на длъжностите, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща служебна тайна
 /чл.23 ППЗЗКИ/
 
в Община Лъки
 
 
№ по ред
Длъжност
Забележка
1.
Кмет
на
Община Лъки
 
2.
Зам. Кмет
на
Община Лъки
 
3.
Секретар
на
Община Лъки
 
4.
Младши юрисконсулт
в ОбА гр.Лъки
 
5.
Гл.спец. «Гражданска регистрация и деловодство» и Завеждащ регистратура
 
6.
Гл.спец. «Канцелария на кмета, човешки ресурси и протокол»
 
7.
Началник отдел «Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции»
 
8.
Началник отдел, той и Главен счетоводител
 
9.
Гл.експерт «ОМПКИОППОДП»  и Служител по сигурността на информацията
 
10.
Главен архитект
 
12.
Дежурни на Общински съвет по сигурността гр.Лъки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отпечатано в 3 екземпляра
екз. №1 – дело
екз. №2 – РКИ в ОбА гр.Лъки
екз. №3 – ДКСИ гр.София
 
Изготвил докум. и отп. докум.
 
Гл.експерт “ОМПКИОППОДП”
Емилия Лисова