Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Информираме Ви, че процедура на договаряне без обявление с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: Възстановяване на подпорна стена източно от имот 15 в с.Дряново е прекратена"

Решение: изтегли от тук. 

Публикувано на 13.10.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведена процедура на договаряне без обявление, с предмет: 'Възстановяване на подпорна стена, източно от имот 15 в с.Дряново", Ви информираме за следното:

Протокол: изтегли от тук.

Доклад: изтегли от тук.

Решение: изтегли от тук. 

Договор: изтегли от тук.

Гаранция за изпълнение - 1% от стойността по договора.

Публикувано на 06.10.2014 г.

Информация за сключен договор: изтегли от тук.

Публикувано на 13.10.2014 г.

Информация за извършено плащане - 105 362.16 лв. без ДДС, извършено на 07.10.2014 г.

 Публикувано на 07.10.2014 г.

Договор за осъществяване на строителен надзор на обекта - изтеглете от тук.

 Публикувано на 10.10.2014 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки Ви уведомява, че обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ”, е прекратена. Решението за прекратяване на процедурата може да изтеглите от тук. 

Публикувано на 24.09.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ:  

Във връзка с обявена процедура по реда на глава осем 'А' от ЗОП с предмет:  Доставка на гориво за отопление – пелети Клас А1 от 100% иглолистна трупна дървесина с приблизителни количества за нуждите на СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ДВУИ – с. Джурково- община Лъки”  Ви уведомяваме, че  е избран изпълнител. Протокола на комисията определена със заповед на Кмета на община Лъки може да изтеглите от тук.

Публикувано на 17.09.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 

Във връзка с обявената с решение на Кмета на Община Лъки открита процедура с предмет "Доставка и монтаж на осветителни тела за община Лъки", Ви информираме че са постъпили питания. Постъпилите питания и отговорите към тях може да изтеглите от тук.

Публикувано на 15.09.2014 г.

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ”

РЕШЕНИЕ изтегли тук 

               ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

               ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

               КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА изтегли тук

 

Публикувано на 26.08.2014 г.   

 

СЪОБЩЕНИЕ

               Уведомяваме Ви, че на 01.09.2014г. /понеделник/ от 11,00 часа в сградата на Общинска администрация Лъки, ул. Възраждане № 18, ет. 3, Заседателна зала ще се състои отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в открита процедура с предмет: „КАНАЛИЗАЦИЯ НА ГР. ЛЪКИ - II ЕТАП”. 

Публикувано на 26.08.2014 г. 

 Договор с изпълнител - изтеглете от тук.

Публикувано на 21.10.2014 г. 

Гаранция за участие - освободена на 21.10.2014 г., на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Публикувано на 21.10.2014 г.

Информация за сключен договор - изтеглете от тук.

Публикувано на 23.10.2014 г.

 

Община Лъки обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:   Доставка на гориво за отопление – пелети Клас А1 от 100% иглолистна трупна дървесина с приблизителни количества за нуждите на СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ДВУИ – с. Джурково- община Лъки”


Публична покана отвори от тук 
Документация отвори от тук
 
Публикувано на 20.08.2014 г. 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 
Уведомяваме Ви, че на 10.07.2014г. /четвъртък/ от 13,00 часа в сградата на Общинска администрация Лъки, ул. Възраждане № 18, ет. 3, Заседателна зала ще се състои отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ”.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 Публикувано на 02.07.2014 г. 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП във връзка с провеждане на открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА ЛЪКИ”, открита с Решение № 28 от 16.04.2014г. на Кмета на Община Лъки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 13.06.2014 /петък/ от 14,00 часа в сградата на община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

 

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители както и представители на ЮЛНЦ и на средствата за масово осведомяване.

 Публикувано на 09.06.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили питания относно обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ” ,Ви информираме за  следното:

 Въпрос 1: В количествената сметка за горепосочения обект има разминаване в количества както следва:

1. Общо за община Лъки в КС поз.1 са записани 1100 бр.

2.    Общо за община Лъки в КС поз.2 са записани 2200 бр.

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ

 

Видове материали и арматура

Мярка

К-во

Единична цена

Общо лева

1

Демонтаж на осветително тяло

бр.

1100

 

 

2

Доставка и монтаж на биметална клема за улично осветление

бр.

2200

 

 

При сумиране на количествата в същите позиции на отделните населени места се получава:

за поз.1 1030 бр.;                        .

-    за поз.2 - 2060 бр.

При определяне на цените в отделните населени места и в обобщената количествено стойностна сметка ще се получи разлика - завишена стойност в „Общо за Община Лъки”

Пояснете как да се остойностят отделните количествени сметки и обобщената количествена сметка ?

Отговор: В обобщената количествена сметка (КСС) е допусната техническа грешка.

Да се счита за вярно :

     - по позиция 1 "Демонтаж на осветително тяло" - 1030 броя.

     - по позиция 2 "Доставка и монтаж на биметална клема за улично осветление " - 2060 броя.

 Всички останали позиции в КСС остават непроменени.

Въпрос 2: Не е указана схемата на разположение  на стълбовете към  уличните платна / едноредова,  двуредова, шахматна, комбинирана или друга/

Отговор:  В  документацията за участие  не е  указана схема на разположение,  тъй като  предмет на процедурата  не е подмяна на  стълбове, а подмяна на осветителните тела монтирани върху  съществуващите стълбове.

Въпрос 3: Липсват технически-  кадастрални карти с нанесни  инфраструктурни данни за разположението  на  осветителните   тела за улично и парково осветление.

Отговор: Предмет  на поръката е доставка  и монтаж на осветителни тела, за изпълнението й не са необходими инфраструктурни данни, тъй като осветителните тела ще бъдат монтирани на съществуващи  стълбове. В предмета на  поръчката не е предвидено  поставянето на стълбове за улично осветление. Съгласно разпоредбите на ЗКИР, разположението на стълбовете за улично осветление е предмет на  специализираните кадастрални карти. Към момента за територията на населените места в Община Лъки, няма изработени такива специализирани кадастрални карти.

Въпрос 4: В КСС позиция 4 за гр. Лъки доставката и монтажа на парковия осветител със светодиоди е указано да бъде 15 W, в същата КСС в общо за Община Лъки отново в позиция 4 се изисква доставка и монтаж на парков осветител със светодиоди 14W. Моля уточнете как следва да оферираме.

Отговор: Допусната е техническа грешка при изписването в Общо за Община Лъки. Следва да се оферира доставката и монтажа на парковия осветител със светодиоди 15 W. 

КСС изтегли от тук.

Публикувано на 28.04.2014 г. 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Oбщина Лъки обявява открита процедура с предмет: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОБЩИНА ЛЪКИ" 

Обявление изтегли от тук

Решение изтегли от тук

Документация за участие изтегли от тук

Количествената сметка изтегли от тук

публикувано на 16.04.2014 г.  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ”

 

РЕШЕНИЕ изтегли тук 

ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА изтегли тук

 

Публикувано на 04.04.2014 г.   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа в гр. Лъки и съставните села”, открита с Решение № 28 от 10.02.2014 год. на Кмета на Община Лъки ще се извърши на 04.04.2014г. /петък/ в 13,00 часа в сградата на Община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 

 Публикувано на 31.03.2014 г. 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 16/313/00124 „Подземни звезди и родопското минало” ще се извърши на 28.03.2014г. /петък/ в 13:00 часа в сградата на Община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Публикувано на 19.03.2014 г. 

 

==> Община Лъки обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП - СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Подпорна стена” – с макс. Н=1.00 м. и дължина 25.00 м. по северната регулационна линия на УПИ IV-гнс. , кв.31 ПУП на гр.Лъки Община Лъки, Област Пловдив.

Желаещите да се запознаят с публичната покана могат да го направят тук

изтегляне на документацията от тук

 

 

публикувано на 13.03.2014 г.   

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 Община Лъки Ви уведомява, че ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ” е ПРЕКРАТЕНА. 

Решението за прекратяване може да изтеглите от тук

Публикувано на 05.03.2014 г.

 

==> Община Лъки обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Разработване на общински план за развитие за период 2014-2020 г. и Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политикиОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предварителна оценка на проекта на общински план

Желаещите да се запознаят с публичната покана могат да го направят тук

изтегляне на документацията от тук

изтегляне на техническо задание от тук

публикувано на 05.03.2014 г.  

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ”

 

РЕШЕНИЕ изтегли тук 

ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА изтегли тук

 

Публикувано на 13.02.2014 г.  

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа в гр. Лъки и съставните села”

 

РЕШЕНИЕ изтегли тук 

ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА изтегли тук

 

Публикувано на 10.02.2014 г. 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”, открита с Решение № К-20  от 09. 01.2013 год. на Кмета на Община Лъки  ще се извърши на 11.02.2014г. /вторник/ в 09,00 часа в сградата на Община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 

Публикувано на 10.02.2014 г. 

 

==> Община Лъки обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 31/3/3130297”

Желаещите да се запознаят с публичната покана могат да го направят тук;

изтегляне на документацията от тук.

публикувано на 28.01.2014 г.  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, санитарни материали и перилни препарати за нуждите на ДВУИ с. Джурково и ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. Лъки”, открита с Решение № 255 от 18.12.2013 год. на Кмета на Община Лъки  ще се извърши на 03.02.2014г. /понеделник/ в 11,00 часа в сградата на Община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Публикувано на 27.01.2014 г. 

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”

РЕШЕНИЕ изтегли тук 

ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

ТРАНСПОРТНА СХЕМА изтегли тук

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ изтегли тук 

Публикувано на 09.01.2014 г.

 

ОБЩИНА ЛЪКИ  ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВУИ С. ДЖУРКОВО И ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН ГР. ЛЪКИ” 

ОБЯВЛЕНИЕ изтегли тук

РЕШЕНИЕ изтегли тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ изтегли тук

БЮЛЕТИН НА САПИ изтегли тук 

 

Публикувано на 18.12.2013 г. 

 

По повод обявена открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 16/313/00124„Подземни звезди и родопското минало”   и във връзка с постъпило питане Ви информираме за следното: 

Отговор на поставени въпроси по обявена документация за провеждана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 16/313/00124 „Подземни звезди и родопското минало” и на основание чл. 29, ал.1  от ЗОП

Въпрос №1: Какво се има предвид под „дървен таван – тип  родопски”?

Отговор: Под дървен таван тип „Родопски” се има предвид гладка дървена ламперия с профилирани летвички върху фугите.

Въпрос №2: Каменната вата в КСС е 5 см, а в обяснителната записка е 8 см. Колко см. да се оферира?

Отговор: Каменната вата да се оферира съгласно КСС, а именно 5см.

Въпрос №3: В КСС е дадена квадратура гипсофазер, а в обяснителната записка и проекта е означено, че плоскостите ще са от гипсокартон пожароустойчив и влагоустойчив. Кое да се оферира по точно?

Отговор: Следва да се оферира по позиции, включени в КСС.

Въпрос №4: Квадратурата на гипсофазера/ гипсокартона не отговаря в КСС като количество ако се изпълни изискването на проекта и обяснителната записка да се изработват елементите на панела и таваните от двуслоен гипсокартон.

Отговор: Да се оферират количества по КСС.

Въпрос №5: В КСС се изисква офериране на топлоизолация 5 см EPS, но в обяснителната записка и проекта е записано фибран 4 см. Кое да се оферира и да се включва ли в топлоизолационния пакет с мазилка и цената на труда или е само на материали?

Отговор: Да се оферира съгласно КСС с  включена пакет от мазилка и цена на  труд и материали.

 

Въпрос №6: В проекта липсва детайл на парапет. В КСС е заложен като цена на кг. Как и на какво основание се оферира тази позиция?

Отговор: Заложения в КСС парапет на кг. се отнася за парапети по рампи по детайл от наредбата за лица в неравностойно положение. За дървените парапети са заложени стойки и анкери, като дървената част се предлага от номенклатурата на завода производител и се одобрява от проектанта.

 

Въпрос №7: В проекта и обяснителната записка липсват детайли на пана на дървена ограда, както и някакво описание. В КСС е отбелязано – по детайл. Моля за по-подробни разяснения по позиция 205!

Отговор: виж отговор 6 в частта  за дървения парапет.

Въпрос №8: В КСС позиция 208 са зададени размери, но не и материал за изготвянето, както и детайл в проекта. Моля за разяснение, тъй като в заданието е на брой.

Отговор: отнася се за поз. 208 от КСС – пана за дървена ограда – също от номенклатурата на завода производител. 

Публикувано на 05.12.2013 г. 

 

По повод обявена открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 16/313/00124 „Подземни звезди и родопското минало”   и във връзка с постъпило питане Ви информираме за следното: 

Отговор на поставени въпроси по обявена документация за провеждана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект  № 16/313/00124 „Подземни звезди и родопското минало” и на основание чл. 29, ал.1  от ЗОП

1. По Приложение 17.1,  част "Архитектура  и конструкции"- Елементи и материали на сградата:

1.1. В проекта е описано, че конструкцията на сградата ще се изпълнява от заводски стенни  и тавански панели, което не съответства като наименования и количества в количествено-стойностната сметка. В КСС-то са посочени отделно материалите на панелите, което затруднява остойностяването. Ако конструкцията ще се изпълнява от готови панели, моля посочете вида и количествата им. Позиции № 1-24 освен доставка включват ли и труд ?

 ОТГОВОР: Видовете панели и бройките им  са  дадени в спецификациите в части „архитектурна” и „СК”- заедно с начина им на изпълнение. Позиции № 1-24 освен доставка се включва   и трудът.

 1.2. Поз. 22 – Коминна система – 6 м - от какво  се изпълнява ?

ОТГОВОР: Има се  предвид стандартни  коминни тела

1.3. Поз. 25 – Монтаж конструкция  - 666 м3- какво включва?

ОТГОВОР: Включва монтаж на  цялата дървена конструкция – колони, панели/тавански и  стенни/покривни ферми и греди, ребра, столици, обшивки. 

2. По Приложение 17.1,  част "Архитектура  и  контрукции" - Покривна система с керамични керемиди :

2.1.  Изброените позиции освен доставка включват ли и труд ?

ОТГОВОР: Трудът е включен  в позиция 25

2.2.  Липсват олуци.       

ОТГОВОР: Олуците са поз.47-PVC  водосточна система заедно с водосточните тръби и есове, водосборни казанчета и др.

2.3.  Липсват окачените тавани в битовата част, както и дървената ламперия на чардака. 

ОТГОВОР:  Окачени тавани няма-таванските панели се боядисват с латекс върху гипсофазера. Ламперията по тавана в залата и по тавана  на чардака е включена в поз.1-като доставка и изработка и поз.25-като монтаж.

3. По Приложение 17.1 част  ”Паркоустройство и благоустройство”:

3. 1. По позиции № 184-187 – склуптури на животни от дърво в проекта не става ясно какво представляват ?

ОТГОВОР: Скулптурите на животните  се изработват от дърво в реален размер.

3.2. По позиции № 205 и  208 в проекта няма детайл на оградата.

ОТГОВОР: Оградата е в поз.199-204-212-дървена ограда  и стоманен парапет. Дървените пана са описани  като размер.

  Публикувано на 26.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Лъки на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: А) Изпълнение на СМР за обект „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство гр. Лъки”

Б) „Доставка и монтаж на фонтани – класически и сух фонтан”

В) „Доставка и монтаж за места за отдих”, открита с Решение №126 от 05.07.2013 год. на Кмета на Община Лъки  ще се извърши на 01.11.2013г. /петък/ в 11,00 часа в сградата на Община Лъки, ет. 3, заседателна зала.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ПУБЛИКУВАНО НА 28.10.2013г.