Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 ОБЩИНА  ЛЪКИ

Адрес:
гр. Лъки, общ. Лъки, обл.Пловдив
пощ.код 4241, ул. "Възраждане" №18
тел. 03052 / 22 55
www.oblaki.com
 
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЛЪКИ
Етаж
Стая
Длъжност
Име, фамилия
Телефони за връзка
 
 
І.РЪКОВОДСТВО
 
телефон
вътр. №
3
20
Кмет на Община
инж. Валентин Симеонов
22 55
102
3
21
Заместник-кмет
инж. Ивайло Сираков
22 55
108
3
23
Секретар
Стефка Николова
22 11
106
3
22
Председател на ОбС - Лъки
Илия Данчев
0331/
988 99
107
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
 
 
 
 
1. Кмет на с. Дряново
Недялка Узунова
0331 / 988 07
 
 
2. Кмет на с. Белица
Елко Огнянов
0331 / 988 14
 
 
3. Км. наместник на с. Манастир
Милена Иванова
0331 / 988 17
 
 
4. Км. наместник на с. Борово
Савка Канева
0331 / 988 16
 
 
5. Км. наместник на с. Югово
Владимир Гаджуров
0331 / 988 12
 
 
6. Км. наместник на с. Джурково
Димитър Славчев
0331 / 988 71
 
 
7. Км. наместник на с. Здравец
Росица Странджалиева
03052/2748
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
 Отдел “Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността"
 
 
 
 
 
2
11
Началник отдел, той и главен счетоводител
 Захаринка Назърова
22 35
113
2
10
Главен специалист "Бюджет и ТРЗ"
Минка Симеонова 
20 35
118
1
1
Главен специалист "Приходи по местни данъци и такси”
Соня Лозанова
22 55
112
2
12
Старши счетоводител
Снежана Брусева
20 94
116
2
9
Старши касиер - счетоводител
Ани Красимирова
22 55
122
 
  Изпълнител - шофьор - снабдител
Стефан Сираков
 
 
 
Работник – чистачка на общински сграден фонд
Радка Лилова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
Отдел "Административно - правно обслужване" 
 
 
 
 
 
3
24
 Юрисконсулт
Емилия Стоянова
22 55
105
1
5
Гл.специалист "Гражданска регистрация и деловодство”
Славка Неделчева
22 55
114
3
 20
Гл.специалист “Канцелария на кмета, човешки ресурси и протокол”
Елица Мешева
22 55
101
 
3
 
22а
Главен експерт“Обслужване на ОбС, информационно обслужване, технологии и жалби, връзки с обществе-ността”, ССИ и ОМП
 
Марияна Радкова
 
22 88
 
 
 
 
 
 
Отдел: “Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции”
 
2
 
13
 Началник отдел
инж. Стела Атанасова
0331/
988 99
117
 
2
 
14
Главен експерт "Екология, ООС, координация, евроинтеграция и проекти по оперативни и други програми "
 
Ваня Куцева
 
22 55
 
104
 
 2
 8  Главен експерт "Образование, здравеопазване, култура, проекти по оперативни и други програми, младежки и социални дейности"  инж. Елеонора Димитрова  22 55  121
 
 
 
 
 
 
Отдел "Архитектура, устройство на територия-та, благоустрояване и строителство" 
 
 
 
 
 
16
 Главен архитект
арх. Константин Атанасов
22 55
103
17
Главен специалист "Общинска собственост, концесии и приватизация"
 
Емил Адамов
 
22 55
 
119
 
 
17
Главен специалист " Устройство на територията, кадастър и регулация”
инж. Владимир Медев
 
22 55
 
120
 
 
18
 Главен специалист "Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и незаконно строителство"
 
Йосиф Чукалов
 
22 55
 
120
 
  2
 
15
Главен специалист “Инвеститорски контрол, специалист по оценяване и остойностяване на стихийни бедствия, проекти”
 
Димитър Янков
 
22 55
 
115
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
Секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, той и завеждащ архивохранилище"
 
Захарина Кирилова
 
22 55