Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Поради технически причини временно телефон 03052 2255 няма да бъде достъпен. За връзка с нас може да използвате останалите телефони, посочени в указателя. Молим да ни извините. Работим по отстраняване на проблема.

ОБЩИНА  ЛЪКИ

Адрес:
гр. Лъки, общ. Лъки, обл.Пловдив
пощ.код 4241, ул. "Възраждане" №18
тел. 03052 / 22 55
www.oblaki.com
 
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЛЪКИ
Етаж
Стая
Длъжност
Име, фамилия
Телефони за връзка
 
 
І.РЪКОВОДСТВО
 
телефон
вътр. №
3
20
Кмет на Община
инж. Валентин Симеонов
03052 22 55
102
3
21
Заместник-кмет
Делчо Бакърджиев
03052 22 55
108
3
23
Секретар
Емилия Стоянова
03052 22 11
03052 22 55
0894472717
 
106
3
22
Председател на Общински съвет - Лъки
Марияна Паракосова
0331/ 988 91
03052 22 55
 
107
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
 
 
 
 
1. Кмет на
с. Дряново
Силвия Кацарова
0331 / 988 07
0882805762
 
 
2.  Кмет на 
с. Белица
 Елко Огнянов
0331 / 988 14
0882805763
 
 
3. Кметски наместник на
с. Манастир и с.Балкан махала
Милена Иванова
0331 / 988 17
0882805764
 
 
4. Кметски наместник на
с. Борово
Илия Данчев
0331 / 988 16
0882805757
 
 
5. Кметски наместник на
с. Югово
Величка Котетарова 
0331 / 988 12
 0878460563
 
 
6. Кметски наместник на
с. Джурково
Румяна Бабугерова
0331 / 988 71
0882805758
 
 
7. Кметски наместник на
с. Здравец

Фидан Алчев

0886255718
 
 

 8. Кметски наместник на

с.Лъкавица

 Боян Карастоянов
0878180399 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
 Отдел “Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността"
 
 
 
 
 
2
11
Началник отдел, той и главен счетоводител
Марияна Радкова 
03052 22 35
03052 22 55
 
109
2
10
Главен специалист "Бюджет и ТРЗ"
Минка Симеонова 
03052 20 35
03052 22 55
 
118
1
1
Гл. спец. "Приходи по местни данъци и такси”
Мария Иванова
03052 27 82
03052 22 55 
 
112 
2
12
Касиер счетоводител
Снежка Брусева
 
03052 20 94
03052 22 55
 
116
2
9
Старши касиер - счетоводител
Ани Красимирова
03052 22 55
122
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
Отдел "Административно - правно обслужване" 
 
 
 
 
 
3
24
 Юрисконсулт
 
 
 
1
5
Гл. специалист "Гражданска регистрация и деловодство”
Десислава Георгиева
0887 554079
03052 22 55
 
114
3
 20
Гл. експерт “Канцелария на кмета, човешки ресурси и протокол”
Елица Мешева
03052 22 55
03052 22 11
101
 
3
 
22а
Гл. експерт“Обслужване на ОбС, информационно обслужване, технологии и жалби, връзки с обществе-ността” то и Служител по сигурността на информацията 
 
Стефка Асенова
 
03052 22 88
03052 22 55
 
 
 113
 
 
 
 
 
Отдел: “Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции”
 
2
 
13
 Началник отдел
инж. Стела Атанасова
03052 22 55
0895440997
 
117
 
2
 
14
Главен експерт "Екология, ООС, координация, евроинтеграция и проекти по оперативни и други програми "
 
Ваня Куцева
 
03052 22 55
0878269983
 
104
 
 2
 8  Гл. експерт "Образование, здравеопазване, култура, проекти по оперативни и други програми, младежки и социални дейности" инж. Елеонора Димитрова

 03052 22 55

0882805759

 

121
 
 
 
 
 
 
Отдел "Архитектура, устройство на територия-та, благоустрояване и строителство" 
 
 
 
 
 
16
 Главен архитект
арх. Костадин Маргаритов
03052 22 55
приемно време: сряда от 13:00 до 16:00 часа
103
17
Главен специалист "Общинска собственост, концесии и приватизация"
 
Емил Адамов
 
03052 22 55
 
119
 
 
17
Главен експерт Устройство на територията, кадастър и регулация
инж. Владимир Медев
03052 22 55
0886916324
120
 
 
18
 Главен специалист "Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и незаконно строителство"
 
Йосиф Чукалов
 
03052 22 55
 0882805760
 
120
 
  2
 
15
Главен специалист “Инвеститорски контрол, специалист по оценяване и остойностяване на стихийни бедствия, проекти”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
Секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, той и завеждащ архивохранилище"
 
 Магдалена Пейчева
 
03052 22 55