Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък.
7.Туристически данък
 
Видовете данъци могат да се заплатят:
 
1.    в брой в касата на общината, Център за информация и услуги на гражданите на самия вход в сградата на община Лъки,
 
2. по банков път – по банковата сметка на общината, 
Централна Кооперативна Банка АД
SWIFT: CECBBGSF
IBAN: BG26 CECB 9790 8456 2759 00
 
Кодове за различните видове плащания:
1.Данък върху недвижимите имоти - 442100;
2.Данък върху наследствата - 442200;
3.Данък върху даренията - ;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества - 442500;
5.Данък върху превозните средства - 442300;
6.Патентен данък-4414001;
7.Туристически данък - 442800;
8. Данък ТБО /такса битови отпадъци/- 442400.
 
3. с пощенски запис до адреса на общината, публикуван на интернет страницата, в раздел контакти;
 
4. по Интернет, чрез www.easypay.bg
 
Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.
Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.
Размерът на данъка върху недвижимите имоти за физически лица се определя в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имота. А за юридическите лица в размер на - 3.0 на хиляда.
Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.