Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

=====================================================

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ

 

=====================================================

 Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители на 9 юни 2024 година, Общинска администрация-Лъки напомня, че крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е 25.05.2024год.
Заявленията могат да се подават в деловодството на общината, както и по електронен път на адрес: https://regna.grao.bg/.
==========================================================================
Във връзка с произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България и на Изборите за народни представители на 09.06.2024 г., Общинска администрация информира всички заинтересовани лица, че

на 04.06.2024 г. (вторник) от 17,30 часа

 в заседателната зала на 3 етаж на Общинска администрация – Лъки ще се проведе

О Б У Ч Е Н И Е

 на членовете на секционните избирателни комисии на територията  на община Лъки

от представители на Районната избирателна комисия 17 – област Пловдив.

публикувано на 20.05.2024г. 
==========================================================================
Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители  на 9 юни 2024 година, ЦИК разработи дигитални видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори. 

С материалите може да се запознаете на следния линк адрес:  https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign в раздел "Разяснителна кампания".

 публикувано на 10.05.2024 г.

 
============================================================================
 
========================================================================
Общинска администрация-Лъки обявява, че от 02.05.2024год. могат да се подават Заявления за гласуване по настоящ адрес по населени места в администрацията на община Лъки, както и по електронен път на адрес: https://regna.grao.bg/.
 
Краен срок за подаване на заявленията: 25.05.2024 год.
 
публикувано на 02.05.2024г.
 
========================================================= 
Общинска администрация- Лъки обявява Избирателните списъци за гласуване на 29 октомври 2023 г. в изборите за: 
 
публикувано на 24.04.2024г.

=======================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 80/22.04.2024г., с която се определят местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Лъки за провеждане на Избори за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 09.06.2024 г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете от тук. 

публикувано на 23.04.2024 г. 

======================================================================

П  О  К  А  Н  А

 ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА  СЪСТАВЯНЕ НА   

 

НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

      На основание чл. 91, ал. 1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани всички парламентарно представени партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание, насрочени на 9 юни 2024

 

       Консултациите ще се проведат на 29.04.2024г. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

На предстоящите консултации упълномощените представители на политически партии и коалиции трябва да представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от вас лица, в случаите когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

публикувано на 23.04.2024г. 

=====================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 74/16.04.2024г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лъки за провеждане на Избори за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 09.06.2024 г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете от тук. 

публикувано на 16.04.2024 г. 

 ===============================================

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 ГОДИНА

 

 Община Лъки обявява списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за  кметове за с.Белица на 5 ноември 2023г.

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от тук.

публикувано на 31.10.2023г. 

============================================================================
По повод с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година, ЦИК разработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и видове гласуване- за общински съветници и кметове.
С материалите може да се запознаете на следните линк адреси:  https://www.cik.bg/bg/mi_2023/brochure/, https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/
публикувано на 20.10.2023г.
============================================================================
 Община Лъки обявява Заповед №202/20.09.2023г. на Кмета на Община Лъки, относно   гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването   в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

  С пълния текст на Заповедта може да се запознаете  тук.

  публикувано на 19.10.2023 г.

============================================================================
 Община Лъки обявява списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от тук.

публикувано на 17.10.2023г. 

 
  Община Лъки обявава информация за кметствата в община Лъки, област Пловдив, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 год. Кметствата, които попадат в този обхват може да видите в таблицата по- долу. 
Област Община Кметство ЕКАТТЕ ИК Пощ. Код
Пловдив Лъки Белица 03530 PDV15-01 4242
Пловдив Лъки Дряново 23950 PDV15-02 4241
 
публикувано на 21.09.2023 год. 
 ============================================================================
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година, ЦИК разработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и видове гласуване- за общински съветници и кметове.

С материалите може да се запознаете на следните линк адреси: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/subtitles-videohttps://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/banners в раздел "Разяснителна кампания".

  публикувано на 21.09.2023 г.

=======================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 201/20.09.2023г. за местата за поставяне на агитационни материали в град Лъки и населените места на общината.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук, както и от тук с Решение №2469-МИ. 

публикувано на 20.09.2023 г.

====================================================

П  О  К  А  Н  А

 ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ  

НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

На основание чл. 91, ал.1 - 4 от Изборния кодекс, Кметът на община Лъки Ви кани на КОНСУЛТАЦИИ за съставяне на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки за произвеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на                       29 октомври 2023 г.

 

Консултациите ще се проведат на 20.09.2023г. (сряда) от 17.30 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 

На консултациите следва да представите:

 

1.      Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

·        наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

·        имената и ЕГН на предложените лица;

·        длъжността в комисията, за която се предлагат;

·        образование, специалност;

·        телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

 

2.     Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;;

3.     Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващи партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.     Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато членна СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните посочени в т.1.

 публикувано на 14.09.2023г.

 
================================================ 
Общинска администрация- Лъки 
обявява Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Файла може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.09.2023г.

=================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 192/04.09.2023г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лъки за провеждане на Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 08.09.2023 г.

====================================================== 

Общинка администрация-Лъки обявява бланка за гласуване по настоящ адрес. Всеки желаещ може да я изтегли от тук, попълни и внесе в съответното кметство. 

публикувано на 25.08.2023 г.

======================================================

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА OИК

 

 На основание чл. 75, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кметът на община Лъки кани парламентарно представените партии и коалиции на КОНСУЛТАЦИИ за съставяне на Общинска избирателна комисия на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 Консултациите ще се проведат на 17.08.2023г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации участниците следва да представят:

1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

  4. Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 публикувано на 11.08.2023г. 

 

======================================