Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

=========================================================

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 ГОДИНА

================================================== 

 Община Лъки обявява списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за  кметове за с.Белица на 5 ноември 2023г.

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от тук.

публикувано на 31.10.2023г. 

============================================================================
По повод с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година, ЦИК разработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и видове гласуване- за общински съветници и кметове.
С материалите може да се запознаете на следните линк адреси:  https://www.cik.bg/bg/mi_2023/brochure/, https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/
публикувано на 20.10.2023г.
============================================================================
 Община Лъки обявява Заповед №202/20.09.2023г. на Кмета на Община Лъки, относно   гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването   в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

  С пълния текст на Заповедта може да се запознаете  тук.

  публикувано на 19.10.2023 г.

============================================================================
 Община Лъки обявява списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от тук.

публикувано на 17.10.2023г. 

 
  
 
Община Лъки обявава информация за кметствата в община Лъки, област Пловдив, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 год. Кметствата, които попадат в този обхват може да видите в таблицата по- долу. 
Област Община Кметство ЕКАТТЕ ИК Пощ. Код
Пловдив Лъки Белица 03530 PDV15-01 4242
Пловдив Лъки Дряново 23950 PDV15-02 4241
 
публикувано на 21.09.2023 год. 
 ============================================================================
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година, ЦИК разработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и видове гласуване- за общински съветници и кметове.

С материалите може да се запознаете на следните линк адреси: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/subtitles-videohttps://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/banners в раздел "Разяснителна кампания".

  публикувано на 21.09.2023 г.

=======================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 201/20.09.2023г. за местата за поставяне на агитационни материали в град Лъки и населените места на общината.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук, както и от тук с Решение №2469-МИ. 

публикувано на 20.09.2023 г.

====================================================

П  О  К  А  Н  А

 ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ  

НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

 

На основание чл. 91, ал.1 - 4 от Изборния кодекс, Кметът на община Лъки Ви кани на КОНСУЛТАЦИИ за съставяне на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки за произвеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на                       29 октомври 2023 г.

 

Консултациите ще се проведат на 20.09.2023г. (сряда) от 17.30 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 

На консултациите следва да представите:

 

1.      Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

·        наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

·        имената и ЕГН на предложените лица;

·        длъжността в комисията, за която се предлагат;

·        образование, специалност;

·        телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

 

2.     Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;;

3.     Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващи партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.     Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато членна СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните посочени в т.1.

 публикувано на 14.09.2023г.

 
 
 
 
================================================ 
Общинска администрация- Лъки 
обявява Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Файла може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.09.2023г.

=================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 192/04.09.2023г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лъки за провеждане на Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 08.09.2023 г.

====================================================== 

Общинка администрация-Лъки обявява бланка за гласуване по настоящ адрес. Всеки желаещ може да я изтегли от тук, попълни и внесе в съответното кметство. 

публикувано на 25.08.2023 г.

======================================================

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА OИК

 

 На основание чл. 75, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кметът на община Лъки кани парламентарно представените партии и коалиции на КОНСУЛТАЦИИ за съставяне на Общинска избирателна комисия на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 Консултациите ще се проведат на 17.08.2023г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации участниците следва да представят:

1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

  4. Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 публикувано на 11.08.2023г. 

 ===============================================

 ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 г.
===============================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 
РИК ПЛОВДИВ обявява Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в секцията.

 

публикувано на 24.03.2023 г. 

======================================================================
 

Община Лъки обявава списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от тук.

публикувано на 22.03.2023г. 

 ============================================================================

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023г., ЦИК разработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и възможности за гласуване- с хартиена бюлетина или с машина. 

С материалите може да се запознаете на следният линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign в раздел "Разяснителна кампания".

 публикувано на 09.03.2023 г.

 =========================================================================

 Община Лъки обявява Заповед № 32/ 01.03.2023 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация, във връзка с провеждането за избори за народни представители на 02.04.2023г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете от тук.

публикувано на 02.03.2023г.

 ===========================================================================

Община Лъки обявява Заповед №31/23.02.2023г. на Кмета на Община Лъки, относно   гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването   в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

  С пълния текст на Заповедта може да се запознаете  тук.

  публикувано на 01.03.2023 г.

====================================================================== 

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА СИК

 

На основание чл. 91, ал. 1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кметът на община Лъки кани упълномощените представители на политическите партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Консултациите ще се проведат на 23.02.2023г. /четвъртък/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации партиите и коалиците следва да представят:

а) предложение за състав на СИК, в табличен вид, публикуван на страницата на РИК 17, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.


                                                                                              от Общинска администрация - Лъки

==============================================================================

 

Община Лъки обявява Заповед № 23/13.02.2023 г. , относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за  изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 14.02.2023 г.

==============================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 18/06.02.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лъки за провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 07.02.2023 г.

  ======================================

 ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 г.

======================================

Община Лъки обявява Заповед № 172/ 23.09.2022 г. относно осъществяването на организационно-техническата подготовка за произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022г. за осигуряване на обществения ред и сигурност преди и в деня на изборите на територията на община Лъки. 

С пълният текст на заповедта можете да се запознаете тук.

 

==========================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 171/ 23.09.2022 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация, във връзка с провеждането за избори за народни представители на 02.10.2022г.

С пълният текст на заповедта можете да се запознаете тук.

===============================================================================

Община Лъки обявава списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Можете да изтеглите файла от тук.

публикувано на 21.09.2022г. 

 ============================================================================

Общинска администрация - Лъки, информира всички членове на секционните избирателни комисии в общината, че на 26.09.2022 година / понеделник/ от 17.30 часа ще се проведе присъствено обучение касаещо, работата им в изборния ден от представители на РИК 17- област Пловдив.
Обучението ще се проведе в Заседателната зала на общината.
Каним всички членове на комисии да присъстват.

Освен присъственото обучение РИК 17 ще провежда и дистанционни обучения на следните дати:

На 26.09.2022 г. и 27.09.2022 г. от 18:00 ще се проведат дистанционни обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, от представители на „Сиела Норма“ АД и РИК 17.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА:

26.09.2022г. (понеделник) от 18.00 часа обучение от Сиела Норма АД.

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

26.09.2022г. (понеделник) от 18.45 часа обучение  от РИК 17. Използвана платформа: ZOOM

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА РИК 17

 

27.09.2022г. (вторник) от 18.00 часа обучение от Сиела Норма АД.

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

 27.09.2022г. (вторник) от 18.45 часа обучение  от РИК 17. Използвана платформа: ZOOM

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА РИК 17

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Община Лъки обявява Заповед №153/13.09.2022г. на Кмета на Община Лъки,относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете  тук.

 

публикувано на 19.09.2022 г.

=============================================================================== 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация- Лъки,

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че:

Деловодството на Общинска администрация-Лъки (I етаж, стая №5) ще работи на 17.09.2022 г. (събота) до 17:30ч. за издаване на удостоверения за:

  • гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • за гласуване по настоящ адрес;
  • за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

 

 

От Общинска администрация

гр. Лъки, 15.09.2022 г.

===============================================================================

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за предстоящите избори по настоящ адрес.

 

Искането може да се подава чрез попълването на електронно заявление на адрес https://regna.grao.bg/, в което избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер. Електронен подпис не се изисква.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На вниманието на всички гласоподаватели:

Служба ГРАО дава възможността всеки избирател да извърши проверка за номера и мястото на избирателната секция, в която има право да гласува чрез изпращане на SMS, или с позвънаяване чрез стационарен или мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на всички гласоподаватели:

 Община Лъки

 обявява предварителните списъци за публикуване 

 

за предстоящите избори за народни представители 

  на 02 октомври 2022 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

  публикувано на 18.08.2022 година 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

На основание чл. 91, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Ви каним на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Консултациите ще се проведат на 23.08.2022г. /вторник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации следва да представите:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

                                                                                             от ОбА-Лъки     

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Симулатора за машинно гласуване за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година може да разгледате, както и да направите пробно гласуване на официалната страница на ЦИК, в категория Избори за народно събрание на 02 октомври 2022 година, подкатегория Симулатор машинно гласуване.

------------------------------------------------------------------------------------------

Община Лъки обявява Заповед № 131/ 11.08.2022 г. , относно места за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

С пълният тект на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 11.08.2022 г.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Община Лъки обявява Заповед № 130/ 10.08.2022 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лъки за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

С пълният тект на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 10.08.2022 г.

  

 

 ====================================================================================

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

=================================================================================

Община Лъки
обявява списъци на заличените лица за публикуване 
за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката Втори тур на 21 ноември 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

 публикувано на 17.11.2021г.

==========================================================================

Община Лъки
обявява списъци на заличените лица за публикуване 
за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

 публикувано на 03.11.2021г.

=============================================== 

Уважаеми жители на община Лъки,

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е вече активен. Сайта е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може да подавате електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия ви адрес е различно от населеното място на постоянния ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна

______________________________________________________________________________

На вниманието на всички гласоподаватели:

Община Лъки

обявява предварителните списъци за публикуване 

за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители 

 на 14 ноември 2021 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

 публикувано на 30.09.2021 година 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

На основание чл. 91, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки всички парламентарно представени политически партии и коалиции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 06.10.2021г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

На предстоящите консултации следва да се представи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Консултациите ще се извършат при спазване на необходимите противоепидемични мерки.                                                                                                                 

                                                                                                                                 от ОбА-Лъки

 

 

 

   =================================================================================

ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

 ==================================================================================

                                                                 Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители 

на 11 юли 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

                 публикувано на 29.06.2021г.                        =========================================================================== 

Уважаеми граждани на община Лъки, с изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021г. и съгласно чл.361 ал.1 всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в изборатления списък по настоящ адрес. Това може да стане чрез подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, чрез линка: https://regna.grao.bg/

 ==============================================

На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани политическите партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година.

Консултациите ще се проведат на 02.06.2021г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации политическите партии и коалиции представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

        Консултациите ще се извършат при спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

публикувано на 31.05.2021г.                  ОбА-Лъки         

========================================================================= 

На вниманието на всички гласоподаватели:

Община Лъки

обявява предварителните списъци за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители на 11 юли2021 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

публикувано на 27.05.2021 година 

 

 

 

 

 

====================================================================

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

=====================================================================

 Брой избиратели според избирателните списъци по населени места за гласуване в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

        име на област име на община секция № брой избиратели
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          001 - гр.Лъки            684
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          002 - гр.Лъки            454
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          003 - гр.Лъки            634
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          004 - с.Югово             39
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          005 - с.Борово            55
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          006 - .Белица            187
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          007 - с.Лъкавица       16
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          008 - с.Манастир        62
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          009 - с.Дряново         152
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          010 - с.Джурково       37
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          011 - с.Здравец        27
                                             Общо:  2 347
 

 =========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 62 от 31.03.2021 година на Кмета на община Лъки за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, места за настаняване – хотели и къщи за гости и други обществени места за времето от 20.00 часа на 03 април до 22.00 часа на 04 април 2021 г по повод предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед № 62/ 31.03.2021г.

=====================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители 

на 04 април 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 24.03.2021г.

=================================================================== 

На вничанието на всички избиратели:

Съгласно Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК, относно определяне реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация, приложено обявяваме Ви, Приложение №1, което е необходимо да бъде подадено, самото решение на ЦИК и електронната поща на община Лъки, където приложението може да бъде изпратено.

Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК

ел.поща на община Лъки: [email protected]

==================================================================

 На вниманието на всички гласоподаватели:

Централната избирателна комисия осъществява разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. на страницата на ЦИК. Има публикувани видеоклипове и банери относно разясняване на правата и задълженията на гражданите. 

ЦИК ежедневно актуализира секцията си Разяснителна кампания и публикува материали по темата.

Линковете на разяснителната кампания са:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video 

 ============================================================================

На вниманието на всички гласоподаватели:

Община Лъки

обявява предварителните списъци за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

публикувано на 19.02.2021 година

=========================================================================

на вниманието на политически представените партии и коалиции

На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани всички Ви на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021г. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации следва да представите:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

 Консултациите ще се извършат при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

публикувано на 19.02.2021 година

 От ОбА-Лъки

=========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 29 от 15.02.2021 година на Кмета на община Лъки за определяне на местата, на които да се поставят избирателните списъци за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед № 29/ 15.02.2021г.

==============================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 21 от 04.02.2021 година на Кмета на община Лъки за образуване на избирателни секции на територията на община Лъки за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед  № 21/ 04.02.2021г.

 

 

 

 

 

==========================================================================

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ГОДИНА

 

=====================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за кметове и общински съветници - втори тур

на 03 ноември 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук

публикувано на 29.10.2019г.

 =======================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за кметове и общински светници на 27 октомври 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 16.10.2019г.

============================================================================

 На вниманието на всички гласоподаватели:

Централната избирателна комисия осъществява разяснителната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на страницата на ЦИК. Има публикувани видеоклипове и банери относно разясняване на правата и задълженията на гражданите. 

ЦИК ежедневно актуализира секцията си Разяснителна кампания и публикува материали по темата.

Линковете на разяснителната кампания са:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

=====================================================================

 Община Лъки на основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, кани всички парламентарно представени партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки, 

Консултациите ще се проведат на 18.09.2019г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

На предстоящите консултации представителите на партиите и коалициите трябва да представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

 

  ========================================================================

Община Лъки

обявява избирателните списъци за публикуване първа част

за предстоящите избори за кметове и общински светници на 27 октомври 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 11.09.2019г.

========================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОИК-Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че всички решения, протоколи от заседанията и съобщенията на общинската избирателна комисия, може да видите и изтеглите от следния интернет адрес:

https://oik1615.cik.bg

========================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОИК – Лъки назначена с решение на ЦИК № 809-МИ от 27.08.2019г. уведомява всички заинтересовани лица, че стартира своята работа на 04 септември 2019 година от 09.00 часа, на основание решение № 932-МИ от 30.08.2019г. на ЦИК.

 Дневен ред на заседанието:

 1. Запознаване на членовете на комисията с нормативната уредба.

 2. Организационно –техническа подготовка за стартиране работата на комисията.

Председател: Марияна Радкова

Обявено на 02.09.2019г. в 12,00 часа    

                

=======================================================================

 По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

 

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

 

Избиратели с трайни увреждания

 

Как се гласува

 

=================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.18, ал.1 и чл. 91, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 159-ЕП от 12.04.2019 на ЦИК – гр. София, относно попълване съставите на СИК на територията на Община Лъки за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.,

Община Лъки, обявява провеждането на допълнителни консултации на 23.04.2019г. /вторник/ от 17.00 часа за попълване на незаетите места полагащи се ПП ВОЛЯ, при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

                                              инж.Валентин Симеонов - Кмет на община Лъки

публикувано на 22.04.2019г.

==========================================================================
Община Лъки обявява на всички гласоподаватели, поканите към участващите партии и коалиции в консултациите при кмета на общината за сформиране на съставите на СИК-овете на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на ЕП на РБ на 26 май 2019 година.
покана към партия ГЕРБ
покана към Коалиция БСП за България 
покана към партия ДПС
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за НФСБ
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за ВМРО
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за  партия АТАКА
покана към партия ВОЛЯ
покана към Коалиция Реформаторски блок
покана към Коалиция ББЦ
публикувано на 15 април 2019 година 
 

=========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 29 от 09.04.2019 година на Кмета на община Лъки за определяне на местата, на които да се поставят избирателните списъци за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 29/ 09.04.2019г.

==============================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 23 от 01.04.2019 година на Кмета на община Лъки за образуване на избирателни секции на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 23/ 01.04.2019г.