Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

О  Б  Я  В  А

 

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Преспа”, гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

С подробния текст на обявата може да се запознаете от тук, а с Уведомлението за инвестиционно предложение от тук. 

 

публикувано на 07.05.2024г. в 09:15:48ч.

 

===========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Лъки обявява, че в деловодството на общината е получено писмо от "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД  с вх. №К- 991/26.04.26, техен изх. № ЛИ-244/26.04.2024г., относно Уточнение към писмо с наш вх. № К-232/19.04.24г. за обявяване на инвестиционно предложение. Направеното  уточнение е по Анекс №7 към концесионния договор, касаещо само и единствено удължаване на срока на концесията, с цел доизземване на остатъчните запаси по находище "Джурково".

В Инвестиционното предложение направено от тях не се предвижда промяна в технологията на работа, както и това, че не се планират допълнителни строителни дейности и промени по инфраструктурата на рудника. 

С пълното съдържание на писмото може да се запознаете от тук.

публикувано на 26.04.2024г. в 13:59:18ч. 

 

=========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация гр. Лъки, в изпълнение на получено писмо с вх. № К-950/23.04.2024 г. от "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, обявява на всички заинтересовани лица УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: " Подземен добив на оловно-цинкови руди от находище Джурково". 

С пълният текст на Уведомленинето може да се запознаете от тук, Решението на МС вижте от тук, както и карта на концесионната площ от тук.   

 публикувано на 23.04.2024г., в 15:11:09ч. 

============================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация Лъки обявява:

1. Външен авариен план на община Лъки за Хвостохранилище "Лъки 2- комплекс". 

    С подробното съдържание на плана може да се запознаете от тук.   

и

2. Вътрешен авариен план на "Лъки Инвест" АД-гр. Лъки за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на аварии и бедствия на територията на Хвостохранилище  "Лъки 2- комплекс"  

      С подробното съдържание на плана  може да се запознаете от тук. 

публикувано на 18.04.2024г. 

============================================================================== 

О  Б  Я  В  А

    Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кольо Шишманов”, гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

С подробния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 28.03.2024г. в 08:44:13ч.

===============================================================================

О  Б  Я  В  А

 

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от ДЕЛЧО БАКЪРДЖИЕВ - За Кмет на община Лъки (Съгласно Заповед № 45/21.02.2024 г. на Кмета на община Лъки), подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: "Изграждане на подпорна стена за укрепване на път Лъки-Борово-Кръстова гора в участъка м/у о.т. 69 и о.т. 300 в кв. 21 по ЗРП на с. Борово" - община Лъки. 

 С подробния текст на обявата можете да се запознаете от тук., а с Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1- Уведомление за инвестиционно предложение от тук. 

публикувано на 22.02.2024г. в 08:10:24ч. 

=======================================================================

О  Б  Я  В  А

 

 

                      Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кап. Петко войвода”, гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

С подробния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 30.01.2024г. 

=====================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация Лъки обявява  Външен авариен план на община Лъки за Хвостохранилище "Лъки 2- комплекс"

С подробното съдържание на плана  може да се запознаете от тук. 

публикувано на 12.10.2023г. 

================================================================

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация Лъки обявява  Р Е Г И С Т Ъ Р на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

С подробното съдържание на регистъра може да се запознаете от тук. 

публикувано на 12.10.2023г. 

================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация Лъки обявява изготвеният проект на Външен авариен план на община Лъки за Хвостохранилище "Лъки 2 комплекс".

С подробното съдържание на проекта на плана може да се запознаете от тук. 

публикувано на 15.09.2023г. 

======================================================================

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви предоставяме обявата за преценяване на необходимостта от ОВОС по уведомление за инвестиционно предложение за проект "Възстановяване и изграждане на подпорна стена на ул. Миньорска между о.т. 398 и 401, кв.21 по ПУП на гр.Лъки".

С обявата за преценка на необходимостта от ОВОС може да се запознаете от тук. 

публикувано на 09.08.2023г. 

=========================================================================

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че  електронно копие от искане за преценяване на необходимостта от ОВОС "Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди в поземлен имот ПИ 05623.22.59, местност " Коритото" в землището на с. Борово, общ. Лъки можете да намерите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41497. Заинтересовани лица могат да изразяват писмени  становища по представената информация в срок до 11.04.2023г. на адрес: гр.Смолян,п.к. 4700 РИОСВ, ул. "Дичо Петров"№16.

С искането за преценка на необходимостта от ОВОС може да се запознаете и от тук. 

публикувано на 24.03.2023г. 

======================================================= 

О  Б  Я  В  А

         Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект:

 

„Укрепване и облагородяване на пешеходно пространство – пешеходен мост в гр. Лъки, Община Лъки”.

 

  С подробния текст на обявата можете да се запознаете от тук, както и с уведомлението от тук. 

             публикувано на 05.12. 2022 година

============================================================================== 

О Б Я В А 

 

Във връзка с уведомление вх. № КПД-11-1022/17.11.2022г.  за инвестиционно предложение: "Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди" в поземлен имот ПИ 05623.22.59, местност "Коритото", землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив Ви уведомяваме, че копие на документацията можете да видите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41497

 

публикувано на 23.11.2022г.

 

 

 

==============================================================

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВАВА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ   "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД ПО ЧЛ.116д ОТ ЗООС.

С пълният текст на информацията можете да се запознаете тук, относно "Базисен взривен склад" и "Хвостохранилище Лъки-2 комплекс".

 

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ПЕРИОДЪТ ОТ 01.04.2022г. ДО 31.10.2022г. Е ОБЯВЕН ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН  СЪС ЗАПОВЕД №РД-194 ОТ 10.03.2021Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОЖАРИ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ РЕЗЕРВАТ „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“ НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ И СУХИ ТРЕВИ.

 

Общинска администрация-гр.Лъки

============================================================================== 

Уведомяваме Ви, че община Лъки

има следното инвестиционно предложение:

"Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на общ. Лъки, обл. Пловдив",  ІІ-ри етап.

с пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

Текста на уведомлението можете да видите тук.

публикувано на 16.03.2022г.

=============================================================================

 О Б Я В А

Общинска администрация - Лъки обявява на всички заинтересовани лица всички аварийни планове на Лъки Инвест АД, както следва:

1. Авариен план на Базисен склад.

2. Авариен план за Хвостохранилище -2  и Правилника по него

3. Авариен план при земетресения

4. Авариен план при обилни снеговалежи

5. Авариен план при радиация

6. Авариен план при биологично замърсяване.

==============================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че е издадена заповед № РД-351/ 31.03.2021г. на Министъра на МОСВ /ДВ, бр.59/ 16.07.2021г./ за обявяване на защитена зона - BG00001031 "Родопи -Средни" от мрежата Натура 2000, в която община Лъки попада на 99%.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 23.07.2021г.

==============================================================================

Обществено обявяване 

на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС обявяваме публично информация по приложение №2 - искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на място на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти/ строителна площадка, на която се извършва премахването на строеж", разположени на територията на област Пловдив. 

За изразяване на становища от заинтересованите лице моля да входирате същите до 31 юли 2021 година в Общинска администрация - гр.Лъки, стая №5-деловодство или в МОСВ - на адрес: София 1000, бул. Кн. Мария Луйза 22.

С пълния текст на Приложение № можете да се запознаете тук.

публикувано на 16.07.2021г.

==============================================================================

О  Б  Я  В  А

      Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, за постъпило уведомление в МОСВ за инвестиционно предложение с възложител "Променергомонтаж" АД.

   Със самото инвестиционно предложение, можете да се запознаете от интернет страницата на МОСВ, на следния линк:

https://www.moew.government.bg/bg/izvurshvane-na-dejnosti-po-predvaritelno-tretirane-na-so-chrez-izpolzvane-na-mobilni-instalacii-ili-suorujeniya-na-myastoto-na-obrazuvane-i-materialno-opolzotvoryavane-na-stroitelni-otpaduci-v-konkretni-stroitelni-obekti-10693/

    публикувано на 21.05.2021г.

 ===============================================================================

О  Б  Я  В  А

         Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: “Реконструкция и рехабилитация на общински път PDV 2130/ III-861/ Лъки- Крушово – Манастир – граница община (Лъки – Смолян) –местност Хайдушки поляни - /SML 2241/”.

    С подробния текст на уведомлението можете да се запознаете от тук.

    публикувано на 28 април 2021 година

  ==============================================================================

О  Б  Я  В  А

         Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ PDV2134 (ІІІ-861,ЛЪКИ-ДЖУРКОВО)-ДРЯНОВО ОТ КМ 18+660 ДО КМ 24+160“.

 

  С подробния текст на уведомлението можете да се запознаете от тук

             публикувано на 28 април 2021 година

 

 ==============================================================================

    Община Лъки, уведомява всички заинтересовани лица, че обявява искане за преценяване на необходимостта от  извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: "Основен ремонт на път III-861 (II-86) Югово - Лъки - Здравец от км 0+000 до км 31+014,30" в землищата с.Югово, гр.Лъки, с.Дряново, с.Джурково, с.Здравец община Лъки, обл. Пловдив; с.Богутево, община Чепеларе и с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян.

 

Приложение № 2 към цитираното инвестиционно предложение, можете да свалите от раздел Преценяване/ искане за преценяване на необходимостта от ОВОС на страницата на РИОСВ - Смолян или от линка: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32451

 ===================================================================

Общинска администрация - Лъки

  публикува Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки.”

 с пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни уведомление за инвестиционно предложение "Подземен добив на оловно - цинкови руди от находище "Говедерника"". 

           С пълния текст на уведомлението можете да се запознаете тук.
           
             публикувано на 10.02.2021г.
 

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни своето инвестиционно предложение за изготвяне на проект "Укрепване на срутище в кв.4 от ПУП на с.Дряново, общ.Лъки" и за проект "Възстановяване на подпорна стена на общински път Лъки-Крушево-Манастир-Славейно при кв.8+200" общ.Лъки.

уведомлението за с.Дряново можете да видите тук

уведомлението за с.Манастир свалете от тук

публикувано на 26.01.2021 година

====================================================================

Община Лъки обявява уведомление за инвестиционно намерение за изготвяне на проект "Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улици от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки". 

уведомлението можете да видите тук.

обявата изтеглете от тук

07 декември 2020 година 

====================================================================

Община Лъки обявява искане за преценкяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда с вх.№ ПКД-11-836-7 от 24.04.2020г. за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за руднични отпаднъчни води от рудник "Джурково" в землище с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив". 

искането може да изтеглите от следния линк: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32318

в раздел "Преценяване искане за преценка на необходимостта от ОВОС

публикувано на 29.04.2020г.

====================================================================

Община Лъки публикува Приложение 2 - презенка за ОВОС на обект "Изграждане на вилно екоселище в землището на с.Борово, община Лъки от ЕТ "Диана Дафова"".

С пълния текст на уведомлението може да се запознаете тук.

публикувано на 23.03.2020г.

=====================================================================

Община Лъки публикува уведомление за инвестиционно предложение "Подземен добив на оловно-цинкови руди от находище Джурково" в землище общ.Лъки, обл.Пловдив.

с пълния текст на уведомлението можете да се запознаете тук.

публикувано на 23.12.2019г.

====================================================================

Община Лъки публикува уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за руднични и отпадъчни води от р-к Джурково" .

С пълния текст на уведомлението може да се запознаете тук.

публикувано на 05.12.2019г.

====================================================================

Община Лъки обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на Външно кабелно електрозахранване на базова станция № 3232, находяща се в кв.Наречен, община Асеновград, област Пловдив в имот ПИ № 99201.61.30.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, Смолян 4700, п.к. № 99, ул. Дичо Петров № 16, e-mail: [email protected]

уведомлението и ситуацията вижте от тук.

публикувано на 28.03.2019г.

====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане с цел "Производство на ел.енергия чрез МВЕЦ Четрока".

пълния текст на съобщението вижте тук.

публикувано на 06.03.2019г.

====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, уведомление за инвестиционно намерение от Община Асеновград, относно: "Изграждане на резервоар за дизелово гориво в  Регионалан център за обезвреждане на твърди битови отпадъци".

пълния текст на съобщението вижте тук.

публикувано на 22.11.2018г.

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, че ще се проведе открит обществен  достъп по документи и одобряване на доклад за безопасност на Хвостохранилище - Лъки -2 - комплекс" на фирма "Лъки Инвест" АД.

пълния текст на съобщението вижте тук.

публикувано на 07.11.2018г.

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, Разрешение № 491 от 02.10.2018г. на Министерство на енергетиката за фирма "Източни ресурси" ООД за извършване за тяхна сметка на проучване на метални подземни богатства в м."Кутел", землище с.Дряново.

пълния текст на съобщението вижте тук.

публикувано на 15.10.2018г.

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Приложение №2 от искане за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД -  Пловдив".

с текста на приложение 2 можете да се запознаете тук.

публикувано 22 юни 2018 година

====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, Приложение №2 към Наредбата за ОВОС на инвестиционно предложение "Основен ремонт и реконструкция на съществуваща МВЕЦ "Четрока".

пълния текст на съобщението вижте тук

публикувано на 09.05.2018г.

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, че на определените в съобщението дати ще се проведе обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Депониране на отпадъка на Обогадителна фабрика на "Лъки Инвест" АД на Хвостохранилище - Лъки -2 - временно"

пълния текст на съобщението вижте тук.

публикувано на 25.04.2018г.

======================================================================

Община Лъки обявява приложение №2 на искане за преценяване необходимостта от ОВОЗ на МВЕЦ-Четрока - Лъки. Пълния текст вижте тук.

публикувано 02.04.2018г.

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица обявлението за инвестиционно намерение на "ВиК" ЕООД Пловдив.

изтеглете обявлението от тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица обявлението за инвестиционно намерение на филиала за СМП- Пловдив.

изтеглете обявлението от тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

О Б Я В А

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки – етап II”.

 1. Резюме на проектното предложение:

Настоящото проектно предложение дава решение за вида и местоположението на елементите на градското обзавеждане – пейки, места за сядане, кошчета, съоръжения за игра и дървени перголи. Пред сградата на пощата настилката се подменя с нова и се изгражда детска площадка. Развива се разчупена стълба с места за сядане, която се явява пешеходна връзка между ул. „Освобождение” и ул. „Миньорска”. В проекта се предвижда извършване на озеленяване с видове характерни за района и съобразени с климатичните особености. Проектното решение разработва и обхваща следните зони:

ü     Предблоковите пространства на улица „Речна”.

ü     Ивицата между улица „Речна” и река Дряновска.

ü     Пространството пред съществуващата сграда на пощата.

ü     Пространствата пред жилищни блокове №№137, 138, 139, 149, 150, и 151 по улица „Освобождение”. 

С пълния текст на обявата и с подробности по проектните дейности можете да се запознаете от тук.

публикувано на 08.01.2018г.

 =======================================================================

 О Б Я В А 

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: "Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от. о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

 1. Резюме на проектното предложение:

Настоящото проектно предложение касае подмяна на тротоарната настилка от о.т. 25 до о.т.107 по ул. „Възраждане”, като от о.т. 25 до о.т. 31 – тротоарът се подменя от двете страни на платното, а от о.т. 31 до о.т. 107 – тротоарът се подменя само от източната страна. Навсякъде, където се подменя тротоарната настилка се предвижда подмяна и на уличните бордюри. От о.т. 26 до о.т. 29 на ул. „Възраждане” се полага нова настилка от асфалтобетон. В обхвата на разработката е предвидено и ново улично осветление.

С пълния текст на обявата и със подробности по проектните дейности можете да се запознаете от тук.

публикувано на 08.01.2018 година.

  =========================================================================

 Общинска администрация -Лъки обявява Уведомление за инвестиционно намерение за МВЕЦ Четрока. С пълния текст на уведомлението можете да се запознаете от тук.

публикувано на 13.11.2017 година

 ===========================================================================

Общинска администрация обявява Съобщение за публично обявяване за издаване за разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - рибарник с.Дряново. 

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете от тук.
публикувано на 19.07.2017 година.  
 
Общинска администрация обявява задание за Доклад за ОВОС на Лъки Инвест АД - гр.Лъки, относно депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на Хвостохранилище - Лъки 2- временно. 
Обявата на Общинска администрация - Лъки  вижте тук.
С пълния текст на заданието можете да се запознаете от тук.
публикувано на 13.06.2017 година. 
 
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЛЪКИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ В СТАЯ №14 /ВАНЯ КУЦЕВА/ ОТ 30.03.2017Г. ДО 30.04.2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ 8,00 ДО  17,00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА  ЖИТЕЛИТЕ НА  ОБЩИНАТА ПРОЕКТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО КАПТИРАН ИЗВОР В ИМОТ № 084066 ПО КАРТАТА ЗА  ВЪЗСТАНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЮГОВО, ОБЩИНА ЛЪКИ. ЛИЦАТА, ЧИИТО ИМОТИ ПОПАДАТ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИРАНАТА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС II МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ  С ПРОЕКТА, КОЙТО Е НА ТЯХНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И В ОФИСА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР, ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ.”ЯНКО САКЪЗОВ” №35, СТАЯ №37 В ПЕРИОДА ОТ 28.03.2017Г. ДО 28.04.2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПРОЕКТ ДО 30.04.2017Г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО.
 30.03.2017г.
 
Община Лъки обявява Решение № СМ-03-ЕО/2017 на РИОСВ - гр.Смолян, за преценяване необходимостта от екологична оценка на програми и планове, от което е видно, че не е необходимо извършване на екологична оценка на Общинската програма за управление на отпадъците на община Лъки с период на действие 2016-2020 година.
с пълния текст на решението можете да се запознаете от тук.
публикувано на 21.02.2017г. 
 
Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.
Публикувано на 16.01.2017г. 
 
публикувано на 07.09.2016 година.
 
Уведомление за инвестиционно намерение на Община Лъки.
публикувано на 23.08.2016 година.
 
публикувано на 09.08.2016 година.
 
публикувано на 09.08.2016 година. 
 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, издаденото от МОСВ съобщение за публично обявяване на крайпътно заведение в местността "Юговско ханче" , землище с.Югово, общ. Лъки.
с пълния текст на съобщението можете да се запознаете от тук.
публикувано на 29 юли 2016 година.
 
публикувано на 10.06.2016 година. 
 
публикувано на 03.06.2016 година. 
 
Уведомление за инвестиционно намерение на ПК Победа - Лъки.
публикувано на 30.05.2016 година.
 
 Във връзка с провеждана процедура за оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ - Смолян с вх. № КПД-14-89/ 18.02.2016 год., „Лъки Инвест“ АД - гр. Лъки, ул. “Освобождение“ № 2, уведомява, че е изготвена исканата информация за инвестиционно предложение „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки-2-временно”съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за извършване на ОВОС, която е достъпна за запознаване в общ. Лъки и на сайта на „Лъки Инвест“ АД.
С пълния текст на инвестиционното намерение можете да се запознаете от тук. 
публикувано на 17.05.2016 година
 
 
Приложение № 2 за инвестиционен проект  - "Кравеферма за 150 крави в землище с.Борово, общ.Лъки".
публикувано 19.04.2016г. 
 
 Уведомление за инвестиционно намерение на Лъки Инвест  АД - Лъки.
публикувано на 13.04.2016 година.
 
Уведомление за инвестиционно намерение на Флотационна фабрика - Лъки.
публикувано на 11.03.2016 година.
 
Разрешение за проучване на природни богатства.
публикувано на 11.03.2016 година 
 
Съобщение за публично обявяване на решение за водовземане от повърхностен воден обект
публикувано на  07.09.2015г.
 
Съобщение за публично обявяванe  на инвестиционно предложение на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки за ОВОС на хвостохранилище.
публикувано на 12.08.2015г. 
 
Съобщение за публично обявяванe на инвестиционно предложение по проект „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки”.
публикувано на 11.08.2015г. 
 
 
О Б Я В А
В изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействие върху околната среда уведомяваме, че община Лъки с адрес: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” №18 има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на сондаж в кв. 59 на град Лъки”. Инвестиционното намерение обхваща изграждане на сондаж в кв. 59 на град Лъки с диаметър на обсадните тръби ф 200 мм и дълбочина до 20 м за поливане на зелени площи в централна градска част и захранване на два броя фонтани по проект: „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки”, финансиран по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони с планов период 2007 – 2013 г.
При проявен интерес към инвестиционното намерение всеки би могъл да се запознае на официалния сайт на община Лъки www.oblaki.com. За мнения, въпроси и възражения, моля обръщайте се на адрес: ОбА –Лъки, град Лъки, п.к.4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.
С информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС можете да се запознаете от тук.
Общинска администрация – град Лъки
публикувано на 16.06.2015г. 
 
 
Съобщение за публично обявяванe на инвестиционно предложение на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки за частично изменение на МВЕЦ Лъки-2 - съществуваща.
публикувано на 23.03.2015г. 
 
 
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни водни обекти.
публикувано на 12.12.2014г.
 
 
Съобщение за публично обявяване № РЯ-28/2014г. - Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения
публикувано на 07.10.2014г.
На основание чл.13, т.3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. в ДВ бр.13 от 15.02.2000г.) РИОСВ- Пловдив уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на Плана за управление на резерват "Червената стена".
Общественото обсъждане ще се проведе на 30.09.2014г. от 14.00 часа в сградата на община Асеновград.
Проекта за Плана за управление е на разположение в РИОСВ - Пловдив, бул.Марица, № 122, стая 10.
публикувано на 10.09.2014 година
 
Обява за инвестиционно намерение за изменение на ПУП на с.Манастир - Община Лъки, касаещо УПИ ІІ-8 и ХІІ-8 в кв.3, с цел ново сторителство на къща за гости.
публикувано на 10.01.2014 година.
 
Обява за инвестиционно намерение за изпълнение на строително-монтажни работи за рекултивация на старо депо в м.Ивански дол" - Община Лъки.
публикувано на 17.10.2013г.
 
Съобщение № ПВО-73 - Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
 
Решение СМ-014-ПР/2011г. за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Решение № СМ-01-ЕО/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
 Публикувано на: 14.01.2011г.
Решение №8-П/2011г. за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение за "ИЗграждане на МВЕЦ "КОНСОРТ" на р.Чепеларска" в землищата на с.Нареченски бани и с.Бачково, община Асеновград и с.Югово, община Лъки с възложител "Консорт" ООД.
                                                                                                       Публикувано на: 02.05.2011г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 
                                                                                                       Публикувано на: 15.03.2012г.