Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Общият устройствен план на Община Лъки е одобрен с Решение №328/31.08.2023 г. на Общински съвет - Лъки.

 

Текстова част на ОУП:

1. Обяснителна записка и нормативи за устройство на територията

2. Екологична оценка на ОУП:

- Доклад за екологична оценка на ОУП

- Доклад за оценка на въздействието на ОУП върху защитените зони от националната екологична мрежа 

- Екологична оценка - Нетехническо резюме 

 

Графична част на ОУП:

1. Опорен план М 1:25 000

2. Опорен план - недвижимо културно историческо наследство М 1:50 000

3. Основен чертеж М 1:25 000

4. Основен чертеж - легенда

5. Основен чертеж - детайл - град Лъки М 1:5000

6. Схема недвижимо културно историческо наследство М 1:50 000

7. Схема защитени зони и територии М 1:50 000

8. Схема инженерно-техническа инфраструктура М 1:50 000

9. Схема рискове и бедствия М 1:50 000

10. Схема собственост М 1:50 000

11. Схема социална инфраструктура М 1:50 000

12. Схема транспортна инфраструктура М 1:50 000

13. Схема туризъм М 1:50 000