Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Извлечение от Протокол №5, относно проведен конкурс за длъжността "Началник на отдел БФСУС, то и главен счетоводител".

С пълният текст на Извлечение - Протокол №5 можете за се запознаете от тук.

публикувано на 03.01. 2023 год. 

====================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 190/08.11.2022 г. на Кмета на община Лъки за провеждане на КОНКУРС за длъжността Началник на Отдел БФСУС, то и главен счетоводител в Общинска администрация – Лъки, на основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

И Н Ф О Р М И Р А :

 Кандидатите в конкурса, че на 08.12.2022 г. (четвъртък) от 10,00 ч. в заседателната зала на етаж 3 на Общинска администрация – Лъки ще се проведе ЕТАП  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

            С пълният текст на съобщението, както и правилата за провеждане и оценяване на резултатите от практическия изпит можете да се запознаете от тук. 

публикувано на 30.11.2022г. 

====================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
Община Лъки Ви уведомява следното: 
На 25.11.2022 г. (петък) от 10,00 ч. в заседателната зала на етаж 3 на Общинска администрация – Лъки ще се проведе конкурса на етап РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, на основание чл. чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС.
 
С пълният текст на съобщението можете да се запознаете тук. 
 
публикувано на 17.11.2022г.
 
 
========================================================================
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява списък на допуснатите кандидати, участвали в конкурса- Началник на отдел " Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността, то и главен счетоводител"
Пълния списък може да изтеглите от тук.
Публикувано на 14.11.2022г.

=========================================================================  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки открива конкурсна процедура за заемане на длъжността: Началник на отдел " Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността, то и главен счетоводител"

С пълният текст на обявлението можете да се запознаете тук.

Заявление за участие - Приложение 3 можете да изтеглите от тук.

Декларация- изтеглете от тук.

Длъжностната характеристика можете да изтеглите от тук.

Пречки за назначаване- можете да се запознаете тук.

публикувано на 25.10.2022г.