Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№2 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№11 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№16 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№76 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

До Фанка Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул.Захари Стоянов №79

  Писмо с изх.№К-554/20.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, с.Белица, общ.Лъки

  Писмо с изх.№К-573/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-572/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул.Божур №2

  Писмо с изх.№К-571/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-570/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Черешка Димитрова Живкова, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40, ет.5, ап.13

    Писмо с изх.№К-574/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Красимир Димитров Живков, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40

     Писмо с изх.№К-575/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №162/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№33. Заповед №162/19.09.2022 г.  Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №163/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, като с проекта се нанася нов имот с кад.№90. Заповед №163/19.09.2022 г.  Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №164/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ III-165, кв.27 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

ПУП и  Заповед №164/19.09.2022 г. Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №ДС-12-4/09.09.2022 г. на Областния управител на Област Пловдив е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-парцеларен план за обект: "Трасе за ел.захранване на базова станция за мобилна комуникация "Юговско ханче" преминаващо през землищата на с.Наречеснки бани, общ.Асеновград и с.Югово, общ.Лъки. Заповед №ДС-12-4/09.09.2022 г. Публикувано на 15.09.2022 г.

 

До Атанас Петров Киряков, гр.Пловдив, ж.к. Тракия №15, вх.Б, ет.5, ап.30

    Писмо с изх.№К-499/24.08.2022 г.публикувано на 15.09.2022 г. 

                                                                                                    

До Черешка Димитрова Живкова, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40, ет.5, ап.13

    Писмо с изх.№К-494/24.08.2022 г.публикувано на 24.08.2022 г.

 

До Красимир Димитров Живков, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40

    Писмо с изх.№К-493/24.08.2022 г.публикувано на 24.08.2022 г.

 

Обявление с изх.№K-483/23.08.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ III-165 и УПИ I-озеленяване, кв.27 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 23.08.2022 г.

 

До Анка Емилова Халилкова, гр.Асеновград, ул. Хан Аспарух №13Б, ет.1, ап.2

   Писмо с изх.№К-406/28.07.2022 г.публикувано на 08.08.2022 г.

 

Обявление с изх.№K-432/28.07.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПП за трасе на обект: Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на Електроразпреление Юг ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на МВЕЦ до ВКП на стълб №1, като трасето засяга поземлени имоти с идентификатори 86012.167.3, 86012.167.9, 86012.167.10, 86012.167.13, 86012.167.15, 86012.167.12 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, одобрени със Заповед №РД-18-879/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник.  

С проекта за изменение можете да се запознаете тук и тук. Публикувано на 28.07.2022 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, с.Белица, общ.Лъки

  Писмо с изх.№К-393/22.07.2022 г.публикувано на 22.07.2022 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-394/22.07.2022 г.публикувано на 22.07.2022 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул.Божур №2

  Писмо с изх.№К-395/22.07.2022 г.публикувано на 22.07.2022 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-396/22.07.2022 г.публикувано на 22.07.2022 г.

 

До Анка Асенова Табакова, с.Патриарх Ефтимово, общ.Асеновград, ул.Ралица №3

  Писмо с изх.№К-364/12.07.2022 г.публикувано на 20.02.2022 г.

 

До наследниците на Асен Александров Пайталов, гр.Асеновград, ул.Мануш Войвода №3

 

 Писмо с изх.№К-366/12.07.2022 г.публикувано на 18.02.2022 г.

 

До Сребрина Данаилова Гърмидолова, гр.Пловдив, ул.Дедеагач №10

  Писмо с изх.№К-302/22.06.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

До Ивайло Данаилов Коджебашев, гр.Пловдив, ул.Христо Ботев №89, ет.5, ап.18

 Писмо с изх.№К-304/22.06.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №107/05.07.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за имот с кад.№36 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Плодив.  

 

ПУП и  Заповед№107/05.07.2022 г. Публикувано на 05.07.2022 г.

 

Съобщение с изх.№K-263/06.06.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 и чл.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за имот с кад. №36 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.ПловдивПроектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 06.06.2022 г.

 

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №65/02.06.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ I-236, УПИ II-236, кв.51, улицa между о.т.187 и о.т.333, и улица между о.т.187 и о.т.189 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

 

ПУП и  Заповед№65/02.06.2022 г. Публикувано на 06.06.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №41/04.05.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нови имот с №42 и №43 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Заповед №41/04.05.2022 г.

Публикувано на 09.05.2022 г.

 

До Митко Каменов Падалов, махала Брайковица, гр.Лъки

  Писмо с изх.№К-202/09.05.2022 г.публикувано на 09.05.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нови имоти с №42 и №43 в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 13.04.2022 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-81/25.02.2022 г.

  

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №21/24.02.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-86012.84.57, за жилищно строителство, кв.84 по ПУП за землището на с.Югово, общ.Лъки. 

ПУП и заповед №21/24.02.2022 г. Публикувано на 25.02.2022 г.

 

До Мария Георгиева Арабаджи, гр.Пловдив, ж.к.Тракия №195, вх.Д, ет.4, ап.11

  Писмо с изх.№К-58/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

До Елена Георгиева Анастасова, гр.Пловдив, ул.Васил Чекеларов №5, ет.4, ап.10

 Писмо с изх.№К-57/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

До Стана Костадинова Анастасова, гр.Асеновград, ж.к.Тракия №84, вх.Г, ет.5, ап.23 

  Писмо с изх.№К-53/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-62/15.02.2022 г.

  

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №17/14.02.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ XII-21, УПИ XI-23, кв.1 и улици по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

ПУП и заповед №17/14.02.2022 г. Публикувано на 15.02.2022 г.