Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица в землището на гр.Лъки, обш.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имоти или части от имоти с кад.№19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 70, 71, 72 по неодобрения кадастрален план. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 07.05.2024 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №79/22.04.2024 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив с което се нанася нов имот с кад.№77. Със заповедта може да се напознаете тук: Заповед №79/22.04.2024 г. Публикувано на 23.04.2024 г.

 

До Снежа Йорданова Янкова, с.Конуш, общ.Асеновград, ул. Дунав №2

Писмо с изх.№К-198/12.03.2024 г.публикувано на 12.04.2024 г.

 

До Ели Емилова Гъркова, гр.Асеновград, ул. Поп Матей №33

Писмо с изх.№К-183/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

До Бахри Сейдахмед Халил, гр.Асеновград, ул. Перелик №5

Писмо с изх.№К-182/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

До Албена Асенова Ангелова, гр.Асеновград, ул. Цар Иван Асен II57, ет.2, ап.6

Писмо с изх.№К-181/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г. 

 

До Селиме Али Шакир, гр.Асеновград, ул. Перелик №5

Писмо с изх.№К-180/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

До Гюней Гюлтекин Рахимов, гр.Асеновград, ул. Княз Борис I №6, ет.8, ап.26

Писмо с изх.№К-179/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

До Сафие Алиева Георгиева, гр.Асеновград, ул. Хан Аспарух №7

Писмо с изх.№К-176/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

До Самет Бахриев Халилов, гр.Асеновград, ул. Княз Борис I №6, ет.8, ап.26

Писмо с изх.№К-178/07.03.2024 г.публикувано на 05.04.2024 г.

 

Съобщение с изх.№ К - 187 / 11.03.2024 г.

   

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за имот с кад.№7 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на с.Балкан махала, общ.Лъки, обл.Пловдив/Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 12.03.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №55/06.03.2024 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на Кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№45.  Заповед №55/06.03.2024 г. Публикувано на 07.03.2024 г.

 

Обявление с изх.№ К - 164 / 01.03.2024 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПП за учредяване на сервитут на напорен тръбопровод Ф426 и Ф356 мм за захранване на МВЕЦ Четрока в УПИ 000159-за електроцентрала /идентичен с ПИ с идентификатор 44447.1.159 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Лъкавица, общ.Лъки/ в землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, като трасето засяга поземлени имоти с идентификатори 46989.136.8, 46989.136.17, 46989.136.28, 46989.136.281, 46989.136.428, 46989.136.681 в землището на с.Манастир и поземлени имоти с идентификатори 44447.1.159, 44447.1.160, 44447.1.201 в землището на с.Лъкавица. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тук и тукПубликувано на 01.03.2024 г.

 

 

До Гюлка Емилова Сабихова, с.Козаново, ул. Училищна №26

Писмо с изх.№К-61/29.01.2024 г.публикувано на 22.02.2024 г.

 

До Гюней Гюлтекин Рахимов, гр.Асеновград, ул. Княз Борис I №6, ет.8, ап.26

Писмо с изх.№К-56/29.01.2024 г.публикувано на 21.02.2024 г.

 

До Сафие Алиева Георгиева, гр.Асеновград, ул. Хан Аспарух №7

Писмо с изх.№К-53/29.01.2024 г.публикувано на 21.02.2024 г.

 

До Самет Бахриев Халилов, гр.Асеновград, ул. Княз Борис I №6, ет.8, ап.26

Писмо с изх.№К-55/29.01.2024 г.публикувано на 21.02.2024 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №32/08.02.2024 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№6 /по неодобрен кадастрален план на махалата/.  Заповед №32/08.02.2024 г. Публикувано на 09.02.2024 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№45. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 29.01.2024 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№6 по неодобрения кадастрален план на махалата. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 29.01.2024 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №13/19.01.2024 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за УПИ III по плана на стопанския двор в с.Белица /идентичен с поземлен имот с идентификатор 03530.14.46 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-868/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК/. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №13/19.01.2024 г. Публикувано на 22.01.2024 г.

 

Обявление с изх.№ К - 857 / 19.12.2023 г.

  

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III по план на стопански двор, землище на с.Белица, общ.Лъки /идентичен с поземлен имот с идентификатор 03530.14.46 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив/Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 19.12.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 829 / 07.12.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР улица „Koльо Шишманов“ между о.т. 79 и о.т. 62 и прилежащите УПИ в кв.11, кв.12,  кв.35 и кв.36 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тук: 

1. ПУП преди изменението

2. Изменение на ПУП

3. ПУП след изменението

Публикувано на 07.12.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №234/23.11.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-285, кв.39 и улица между о.т.247 и о.т.249 по ПУП на с.Юговообщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №234/23.11.2023 г. Публикувано на 24.11.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №235/23.11.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-86012.84.57,жилищно застрояване, кв.84 по ПУП за землището на с.Юговообщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №235/23.11.2023 г. Публикувано на 24.11.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 761 / 25.10.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно ел.захранване на ППС 3232, разположена в ПИ 51127.61.30 по КККР за землището на с.Нареченски бани, общ.Асеновград, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 25.10.2023 г.

 

До Милена Венкова Димитров, Федерална република Германия

Писмо с изх.№К-717/04.10.2023 г.публикувано на 04.10.2023 г.

 

Тинка Милянова Ройнова, гр.Асеновград, ж.к. Изток 3, вх.А, ет.5, ап.36

Писмо с изх.№К-588/14.08.2023 г.публикувано на 07.09.2023 г.

 

До Милена Венкова Димитров, Федерална република Германия

Писмо с изх.№К-643/05.09.2023 г.публикувано на 05.09.2023 г. 

 

Обявление с изх.№ К - 621 / 29.08.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за улица „Преспа“ между о.т. 166 и о.т. 87 и прилежащите УПИ в кв.34 и кв.35 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 29.08.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №145/09.08.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на Кадастралния план на с.Джурково, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№21, имот с кад.№23, имот с кад.№20, имот с кад.№19 и част от имот с кад.№5. Заповед №145/09.08.2023 г. Публикувано на 14.08.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №144/09.08.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв.30 по ПУП на гр.Лъкиобщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №144/09.08.2023 г. Публикувано на 14.08.2023 г.

 

До Румяна Стайкова Мишева, с.Избеглии, ул. Изгрев №6а, общ.Асеновград

Писмо с изх.№К-536/31.07.2023 г.публикувано на 08.08.2023 г. 

 

До Николай Стайков Пандуров, с.Избеглии, ул. Изгрев №6а, общ.Асеновград

Писмо с изх.№К-535/31.07.2023 г.публикувано на 05.06.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №137/31.07.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за част от поземлен имот с идентификатор 86012.166.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №137/31.07.2023 г. Публикувано на 07.08.2023 г.