Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Обявление с изх.№K-301/09.04.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-73 и УПИ IV-72, кв.14 и улица между о.т.73 и о.т.74 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 09.04.2021 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, общ.Лъки, с.Белица

 Писмо с изх.№К-226/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, общ.Асеновград, с.Избегли, ул. Шипка №1

 Писмо с изх.№К-224/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, общ.Асеновград, с.Боянци, ул. Божур №2

 Писмо с изх.№К-223/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, общ.Асеновград, с.Избегли, ул. Шипка №1

 Писмо с изх.№К-222/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Галя Янкова, гр.Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №10, вх.А, ет.3, ап.18

 Писмо с изх.№К-188/02.03.2021 г.Заповедта можете да изтеглите от тук

публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Борово 2010 ООД, с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив

 Писмо с изх.№К-248/23.03.2021 г., публикувано на 29.03.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-247/23.03.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-озеленяване, кв.25 и улица между о.т.338 и о.т.376 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 23.03.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-231/15.03.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №50/12.03.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 05623.10.66, 05623.10.68 и 05623.10.69 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-869/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува нов УПИ 10.66, 10.68 и 10.69 - за хвостохранилище по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи с червен, син и черен цвят, ограничителна линия на застрояването в червено, устройствени показатели в синьо за зона Пп, свободно застрояване, Пзастр.<80 %, Кинт. <2.5%, Позел.>20%, означени в проекта за ПУП-ПРЗ. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №50/12.03.2021 г. 

публикувано на 15.03.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-104/09.02.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 05623.10.66, 05623.10.68 и 05623.10.69 по КККР за неурбанизираната територия  на землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 09.02.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-98/09.02.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-172 и УПИ IV-173, в кв.21 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 09.02.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-91/08.02.2021 г.

 

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки, област Пловдив съобщава, че с Решение № 99/28.01.2021 г. на Общински съвет – град Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване, кв.21, УПИ I-гробища, УПИ II-озеленяване, УПИ III-промишлен цех, кв.31, улица между о.т.74 и о.т.80 и улица между о.т. 64 и о.т.74 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, област Пловдив. Публикувано на 09.02.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-28/14.01.2021 г.

 

На основание чл. 25, ал.1 от ЗОС, във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР за част от урбанизираната територия на с.Дряново, одобрен с Решение №13 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Лъки, Община Лъки, област Пловдив съобщава на всички заинтересовани лица, че предстои отчуждаване на следните части от имоти, находящи се в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив, а именно:

 

1. 11 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №67 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 20 (двадесет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Захарина Здравкова Ангелова, Минка Здравкова Терзиева. 

 

2. 6 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №70 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 11 (единадесет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Румен Славчев Ушев, Людмила Славчева Карова, Румяна Славчева Топалова, Митко Стоянов Ушев, Емил Стоянов Ушев. 

 

3. 44 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №72 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 84 (осемдесет и четири) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Иванка Георгиева Караасенова, Софка Иванова Кирилова, Венцислав Иванов Караасенов. 

 

4. 61 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №73 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 113 (сто и тринадесет лева) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Захарина Ангелова Топалова, Росица Младенова Топалова, Данчо Славчев Топалов, Румяна Славчева Караджова. 

 

Публикувано на 14.01.2021 г.

 

 

До Здравка Мирчева Борукова, ул.Захари Стоянов №74, гр.Асеновград

Писмо с изх.№К-25/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Марийка Петрова Кундарова, ул.Мургавец №9, гр.Пловдив

 

Писмо с изх.№К-24/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Елена Иванова Атанасова, бул.Копривщица №33, ет.4, ап.12

гр.Пловдив

 

Писмо с изх.№К-23/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Цветанка Иванова Панчева, ул.Мургавец №9, вх.Д, ет.7, сп.19

гр.Пловдив

 

Писмо с изх.№К-22/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Славка Иванова Манчева, ул.Граф Игнатиев №9, гр.Съединение

 

Писмо с изх.№К-21/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Славка Диимтрова Димчева, ул.Стадиона №13, с.Марково, общ.Родопи

 

Писмо с изх.№К-20/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Димитрина Василева Русева, ул.Княз Борис №4, с. Марково, общ.Родопи

 

Писмо с изх.№К-19/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Иван Василев Димчев, ул.Стадиона №13, с.Марково, общ.Родопи

 

Писмо с изх.№К-18/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Славка Илиева Кундарова, ул.Черно море №11, гр.Асеновград

 

Писмо с изх.№К-17/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Петър Димитров Кундаров, ул.Черно море №11, гр.Асеновград

 

Писмо с изх.№К-16/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

До Илко Димитров Кундаров, ул.Черно море №11, гр.Асеновград

 

Писмо с изх.№К-15/12.01.2021 г., публикувано на 12.01.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-26/12.01.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №3/08.01.2021 г. е одобрен проект за изменение на Кадастралния план на с.Югово, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№36 и имот с кад.№37. Съгласно §4, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. заповедта за изменение на околовръстния полигон (неодобрен кадастралния план) подлежи на обжалване пред Административен съд – град Пловдив чрез Общинска администрация – град Лъки, в 14-дневен срок от получаване на съобщението. 

Заповедта можете да видите от тук.  Публикувано на 12.01.2021 г.

 

Съобщение с изх.№7/06.01.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №2/05.01.2021 г. е одобрено изменение на околовръстния полигон (неодобрен кадастрален план) на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ. Лъки, с което се попълва околовръстния полигон (неодобрен кадастрален план) с нов имот с кадастрален №61. Съгласно §4, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. заповедта за изменение на околовръстния полигон (неодобрен кадастралния план) подлежи на обжалване пред Административен съд – град Пловдив чрез Общинска администрация – град Лъки, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

публикувано на 06.01.2021 г.

 

Съобщение с изх.№852/17.12.2020 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за нанасянето на нов имот в околовръстния полигон на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №18, в сградата на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 7 дневен срок от съобщаването му.

публикувано на 18.12.2020 г.

 

Съобщение с изх.№837/14.12.2020 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №264/11.12.2020 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ X, УПИ XI УПИ XII, кв.35 и улица между о.т. 285а и о.т.285б по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, кафяво, зелено и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.

ПУП и заповед №264/11.12.2020 г., публикувано на 14.12.2020 г.

 

 

 

                                                ДО ЗДРАВКА МИРЧЕВА БОРУКОВА, ул. Захари Стоянов №74, гр.Асеновград

                                                Писмо с изх.№К-826/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУНДАРОВ, ул. Черно море №11, гр.Асеновград

                                                Писмо с изх.№К-825/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО МАРИЙКА ПЕТРОВА КУНДАРОВА, ул. Мургавец №9, гр.Пловдив

                                                Писмо с изх.№К-824/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА, бул. Копривщица №33, ет.4, ап.12, гр.Пловдив

                                                Писмо с изх.№К-823/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

  

                                                ДО ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА, ул. Мургавец №9, вх.Д, ет.7, ап.19, гр.Пловдив

                                                Писмо с изх.№К-822/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО СЛАВКА ИВАНОВА МАНЧЕВА, ул. Граф Игнатиев №9, гр.Съединение

                                                Писмо с изх.№К-821/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО СЛАВКА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА, ул. Стадиона №13, с.Марково

                                                Писмо с изх.№К-820/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА, ул. Княз Борис №4, с.Марково

                                                Писмо с изх.№К-819/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

                                                ДО ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМЧЕВ, ул. Стадиона №13, с.Марково

                                                Писмо с изх.№К-818/07.12.2020 г., публикувано на 09.12.2020 г.

 

 

 Съобщение с изх.№794/27.11.2020 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №250/27.11.2020 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-почивна станция, УПИ III-почивна станция УПИ V-224,225, кв.5 и улица между УПИ II-почивна станция и УПИ III-почивна станция по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, кафяво, зелено и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.

ПУП и заповед №250/27.11.2020 г., публикувано на 27.11.2020 г.

 

Обявление с изх.№ К - 76202.11.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, кв.35 и улица от о.т. 285а и о.т. 285б по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

С проекта можете да се запознаете тук.

 

Публикувано на 23.11.2020 г.

 

Обявление с изх.№ К - 76302.11.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, кв.35 и улица от о.т. 285а и о.т. 285б по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

С проекта можете да се запознаете тук.

 

Публикувано на 03.11.2020 г.

 

Обявление с изх.№ К - 664/ 26.10.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване, кв.21, УПИ I-гробища, УПИ II-озеленяване, УПИ III-промишлен цех, кв.31, улица между о.т.74 и о.т.80 и улица между о.т. 64 и о.т.74 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки,