Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №234/23.11.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-285, кв.39 и улица между о.т.247 и о.т.249 по ПУП на с.Юговообщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №234/23.11.2023 г. Публикувано на 24.11.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №235/23.11.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-86012.84.57,жилищно застрояване, кв.84 по ПУП за землището на с.Юговообщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №235/23.11.2023 г. Публикувано на 24.11.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 761 / 25.10.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно ел.захранване на ППС 3232, разположена в ПИ 51127.61.30 по КККР за землището на с.Нареченски бани, общ.Асеновград, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 25.10.2023 г.

 

До Милена Венкова Димитров, Федерална република Германия

Писмо с изх.№К-717/04.10.2023 г.публикувано на 04.10.2023 г.

 

Тинка Милянова Ройнова, гр.Асеновград, ж.к. Изток 3, вх.А, ет.5, ап.36

Писмо с изх.№К-588/14.08.2023 г.публикувано на 07.09.2023 г.

 

До Милена Венкова Димитров, Федерална република Германия

Писмо с изх.№К-643/05.09.2023 г.публикувано на 05.09.2023 г. 

 

Обявление с изх.№ К - 621 / 29.08.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за улица „Преспа“ между о.т. 166 и о.т. 87 и прилежащите УПИ в кв.34 и кв.35 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 29.08.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №145/09.08.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на Кадастралния план на с.Джурково, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№21, имот с кад.№23, имот с кад.№20, имот с кад.№19 и част от имот с кад.№5. Заповед №145/09.08.2023 г. Публикувано на 14.08.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №144/09.08.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв.30 по ПУП на гр.Лъкиобщ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №144/09.08.2023 г. Публикувано на 14.08.2023 г.

 

До Румяна Стайкова Мишева, с.Избеглии, ул. Изгрев №6а, общ.Асеновград

Писмо с изх.№К-536/31.07.2023 г.публикувано на 08.08.2023 г. 

 

До Николай Стайков Пандуров, с.Избеглии, ул. Изгрев №6а, общ.Асеновград

Писмо с изх.№К-535/31.07.2023 г.публикувано на 05.06.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №137/31.07.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за част от поземлен имот с идентификатор 86012.166.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №137/31.07.2023 г. Публикувано на 07.08.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 531 / 31.07.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№41, имот с кад.№278 и имот с кад.№44 по Кадастралния план на с.Дряново, общ. Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”. 

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник.  С проекта за изменение можете да се запознаете от тук. Публикувано на 31.07.2023 г.

 

До Славчо Митков Симов, гр.Асеновград, ул. Цар Иван Асен II №128, ет.3, ап.7

Писмо с изх.№К-474/30.07.2023 г.публикувано на 27.07.2023 г. 

 

До Диана Миткова Михайлова, гр.София, кв.Враждебна, ул.14-та №9

Писмо с изх.№К-347/09.05.2023 г.публикувано на 05.06.2023 г. 

 

Обявление с изх.№ К - 413 / 02.06.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за част от поземлен имот с идентификатор 86012.166.1 по КККР за неурбанизиранaта територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”. 

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация- град Лъки, в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  С проекта за изменение можете да се запознаете от тук. Публикувано на 02.06.2023 г.


До Славчо Минчев Михайлов, гр.Лъки, ул. Миньорска №15

Писмо с изх.№К-348/09.05.2023 г.публикувано на 01.06.2023 г.

 

До Румен Димитров Русев, гр.София, ж.к.Дружба №44, вхБ, ет.2, ап.24

Писмо с изх.№К-393/29.05.2023 г.публикувано на 29.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №106/25.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив с който се наняся нов имот кад.№34 по неодобрен кадастрален план на махалата.  Заповед №106/25.05.2023 г.

Публикувано на 26.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №107/26.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№30 по неодобрен кадастрален план на селото.  Заповед №107/26.05.2023 г.

Публикувано на 26.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №108/26.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII-200 и УПИ XIII-201, кв.26 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №108/26.05.2023 г. Публикувано на 26.05.2023 г.

 

До Динка Христева Николовагр.Смолян, ул. Полковник Дичо Петров №8, вх.Б, ет.4, ап.29

Писмо с изх.№К-298/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Христо Николов Георгиев, гр.Смолян, ул. Полковник Дичо Петров №8, вх.Б, ет.4, ап.29

Писмо с изх.№К-296/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Даниела Василева Стоянова, гр.Пловдив, ул. Варна №38

Писмо с изх.№К-290/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Румен Димитров Русев, гр.София, ж.к.Дружба №44, вхБ, ет.2, ап.24

Писмо с изх.№К-341/09.05.2023 г.публикувано на 10.05.2023 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№30 по неодобрения кадастрален план на селото. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 09.05.2023 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№34 и 35 по неодобрения кадастрален план на махалата. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №72/28.04.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-172 и УПИ IV-173, кв.21 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №72/28.04.2023 г. Публикувано на 28.04.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №71/28.04.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-166, УПИ VIII-166, УПИ IX-174, кв.23 и улица между о.т.246 и о.т.249 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №71/28.04.2023 г.

Публикувано на 28.04.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 306 / 02.05.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI-200 и УПИ XII-201, кв.26 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив, община Лъки, област Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”. 

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация- град Лъки, в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  С проекта за изменение можете да се запознаете от тук.

 Публикувано на 02.05.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 281 / 20.04.2023 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за имот с кад.№251 по Кадастралния план на с.Борово, общ.Лъки, участващ в УПИ II-жил.застрояване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.1, улица между о.т.149 и о.т.152 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки и имот с кад.№252 по Кадастралния план на с.Борово, общ.Лъки, участващ в УПИ II-жил.застрояване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.1, улица между о.т.141 и о.т.144, улица между о.т.148 и о.т.150 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.04.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 537-1 / 23.03.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за  изменение на ПУП-ПУР / план за частична улична регулация/ от о.т. 10 до о.т. 21 по Кадастриалния план на с. Дряново, община Лъки, област Пловдив с възложител: Община Лъки.

 Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”.