Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №41/04.05.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нови имот с №42 и №43 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Заповед №41/04.05.2022 г.

Публикувано на 09.05.2022 г.

 

До Митко Каменов Падалов, махала Брайковица, гр.Лъки

  Писмо с изх.№К-202/09.05.2022 г.публикувано на 09.05.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нови имоти с №42 и №43 в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 13.04.2022 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-81/25.02.2022 г.

  

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №21/24.02.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-86012.84.57, за жилищно строителство, кв.84 по ПУП за землището на с.Югово, общ.Лъки. 

ПУП и заповед №21/24.02.2022 г. Публикувано на 25.02.2022 г.

 

До Мария Георгиева Арабаджи, гр.Пловдив, ж.к.Тракия №195, вх.Д, ет.4, ап.11

  Писмо с изх.№К-58/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

До Елена Георгиева Анастасова, гр.Пловдив, ул.Васил Чекеларов №5, ет.4, ап.10

 Писмо с изх.№К-57/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

До Стана Костадинова Анастасова, гр.Асеновград, ж.к.Тракия №84, вх.Г, ет.5, ап.23 

  Писмо с изх.№К-53/14.02.2022 г.публикувано на 15.02.2022 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-62/15.02.2022 г.

  

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №17/14.02.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ XII-21, УПИ XI-23, кв.1 и улици по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

ПУП и заповед №17/14.02.2022 г. Публикувано на 15.02.2022 г.

 

 

 

До Мария Георгиева Арабаджи, гр.Пловдив, ж.к.Тракия №195, вх.Д, ет.4, ап.11

  Писмо с изх.№К-809/30.12.2021 г.публикувано на 31.01.2022 г.

 

До Елена Георгиева Анастасова, гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул.Лозница №4, вх.Б, ет.6, ап.50

 Писмо с изх.№К-810/30.12.2021 г.публикувано на 07.01.2022 г.

 

До Стана Костадинова Анастасова, гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул.Лозница №4, вх.Б, ет.6, ап.50 

 Писмо с изх.№К-811/30.12.2021 г.публикувано на 07.01.2022 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-803/29.12.2021 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 и чл.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на УПИ XII-21, УПИ XI-23, кв.1 и улици между о.т.147 и о.т.148 по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, обл.ПловдивПроектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 29.12.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-801/23.12.2021 г.

  

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №232/22.12.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VII-170, УПИ VIII-170 и УПИ IX-170, кв.32 по ПУП на с.Манастир, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

 

ПУП и заповед №232/22.12.2021 г. Публикувано на 23.12.2021 г.

 

 

Oбявление с изх.№K-764/29.11.2021 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-за жил.комплекс, кв.38, УПИ VII-78, УПИ за озеленяване, кв.34, УПИ VII-за групови стоп.сгради, кв.40, улица между о.т.100 и о.т.299, улица между о.т.169 и о.т. 99, улица между о.т.166 и о.т.196 и  улица между о.т.169 и о.т.166 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 28.09.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-660/28.09.2021 г.

 

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №186/24.09.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ V-13, кв.2 и улица между о.т.10 и о.т.12 по ПУП на с.Югово, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, кафяво, зелено и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. Заповедта влиза в сила по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба.

ПУП и заповед №186/24.09.2021 г. Публикувано на 28.09.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-659/28.09.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №185/24.09.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VII-66, УПИ VIII, кв.20 и улица между о.т.211 и о.т.299 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, кафяво, зелено и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №185/24.09.2021 г. Публикувано на 28.09.2021 г.

 

 

Обявление с изх.№K-604/26.08.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-13, кв.2 и улица между о.т.10 и о.т.12 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 26.08.2021 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, общ.Лъки, с.Белица

 Писмо с изх.№К-581/13.08.2021 г.публикувано на 16.08.2021 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, гр.Асеновград, ул. Родина №4

 Писмо с изх.№К-580/13.08.2021 г.публикувано на 16.08.2021 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул. Божур №2

 Писмо с изх.№К-584/13.08.2021 г.публикувано на 16.08.2021 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, общ.Асеновград, с.Избегли, ул. Шипка №1

 

 Писмо с изх.№К-582/13.08.2021 г.публикувано на 16.08.2021 г.

 

 Заповед №151/11.08.2021 г. на Кмета на Община Лъки


Съобщение с изх.№K-405/27.05.2021 г.

 

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №101/21.05.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-172 и УПИ IV-173, кв.21 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, като се променя границата между УПИ IV-173 и УПИ III-172, кв.21 по ПУП на гр.Лъки, съгласно линии, надписи, щрихи и зачертавания в червено, синьо, зелено и черно, означени в проекта за ИПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №101/21.05.2021 г. Публикувано на 27.05.2021 г.

 

Съобщение с изх.№K-343/28.04.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №89/28.04.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IV-озеленяване, кв.25 и улица между о.т.338 и о.т.376 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, като се образуват нови УПИ IV-озеленяване и УПИ V-жил.застрояване и КОО, в кв.25, и се променя улица между о.т.338 и о.т.376 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи, щрихи и зачертавания в червено, синьо, кафяво, зелено и черно, означени в проекта за ИПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №89/28.04.2021 г. Публикувано на 29.04.2021 г.

 

Съобщение с изх.№K-342/28.04.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №88/28.04.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III-73, УПИ IV-72, кв.14 и улица между о.т.73 и о.т.74 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив, като се променя границата между УПИ III-73 и УПИ IV-72, кв.14, както и границата между УПИ III-73 и улица между о.т.73 и о.т.74 по ПУП на с.Белица, община Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи, щрихи и зачертавания в червено, синьо, зелено и черно, означени в проекта за ИПУП-ПР. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №88/28.04.2021 г. Публикувано на 29.04.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-341/28.04.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-66 и УПИ VIII, кв.20 и улица между о.т.211 и о.т.299 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 28.04.2021 г.

 

 

Обявление с изх.№K-301/09.04.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-73 и УПИ IV-72, кв.14 и улица между о.т.73 и о.т.74 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 09.04.2021 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, общ.Лъки, с.Белица

 Писмо с изх.№К-226/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, общ.Асеновград, с.Избегли, ул. Шипка №1

 Писмо с изх.№К-224/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, общ.Асеновград, с.Боянци, ул. Божур №2

 Писмо с изх.№К-223/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, общ.Асеновград, с.Избегли, ул. Шипка №1

 Писмо с изх.№К-222/11.03.2021 г.публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Галя Янкова, гр.Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №10, вх.А, ет.3, ап.18

 Писмо с изх.№К-188/02.03.2021 г.Заповедта можете да изтеглите от тук

публикувано на 29.03.2021 г.

 

До Борово 2010 ООД, с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив

 Писмо с изх.№К-248/23.03.2021 г., публикувано на 29.03.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-247/23.03.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-озеленяване, кв.25 и улица между о.т.338 и о.т.376 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 23.03.2021 г.

 

 

Съобщение с изх.№K-231/15.03.2021 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №50/12.03.2021 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 05623.10.66, 05623.10.68 и 05623.10.69 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-869/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува нов УПИ 10.66, 10.68 и 10.69 - за хвостохранилище по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи с червен, син и черен цвят, ограничителна линия на застрояването в червено, устройствени показатели в синьо за зона Пп, свободно застрояване, Пзастр.<80 %, Кинт. <2.5%, Позел.>20%, означени в проекта за ПУП-ПРЗ. Съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването, чрез Общинска администрация - град Лъки до Административен съд - Пловдив.     ПУП и заповед №50/12.03.2021 г. 

публикувано на 15.03.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-104/09.02.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 05623.10.66, 05623.10.68 и 05623.10.69 по КККР за неурбанизираната територия  на землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. Пловдив.

 

С проекта за изменение можете да се запознаете тук. Публикувано на 09.02.2021 г.

 

Обявление с изх.№K-98/09.02.2021 г.

  

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-172 и УПИ IV-173, в кв.21 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомле