Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.№ K - 706 / 05.10.2020 г.

 

На основание чл. 25, ал.1 от ЗОС, във връзка с влязъл в сила ПУП-ПУР за част от урбанизираната територия на с.Дряново, одобрен с Решение №14 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Лъки, Община Лъки, област Пловдив съобщава на всички заинтересовани лица, че предстои отчуждаване на следните части от имоти, находящи се в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив, а именно:

1.        17 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №53 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 31 (тридесет и един) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Емил Славчев Димов.

2.        1 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №59 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 2 (два) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Стою Чукалов.

3.        4 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №60 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 8 (осем) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Манол Атанасов Карасавов.

4.        3 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №71 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 6 (шест) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Славчо Ангелов Топалов.

5.        10 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №75 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 19 (деветнадесет) лв. Собственик на отчуждаваната част от имота е Стефан Асенов Николов.

6.        21 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №77 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 45 (четиридесет и пет) лв. Собственик на отчуждаваната част от имота е Стефан Асенов Николов.

7.        6 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №78 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 11 (единадесет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Митко Асенов Панджилов.

8.        5 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №79 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 10 (десет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Манол Атанасов Карасавов.

9.        5 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №80 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 10 (десет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Минка Емилова Димова, наследници на Фанка Сашева Терзиева.

10.    6 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №81 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 12 (дванадесет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Сашо Иванов Бакларев, Симо Иванов Бакларев.

11.    60 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №112 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 111 (сто и единадесет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Стефан Асенов Николов, наследници на Сашо Димитров Карасавов.

12.    32 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №113 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 61 (шестдесет и един) лв. Собственик на отчуждаваната част от имота е Милена Сашева Карасавова.

13.    47 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №120 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 94 (деветдесет и четири) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Зарко Асенов Митков.

14.    4 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №121 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 10 (десет) лв. Собственик на отчуждаваната част от имота е Милена Сашева Карасавова.

15.    3 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №122 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 6 (шест) лв. Собственик на отчуждаваната част от имота е Емил Ангелов Топалов.

16.    17 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №123 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 31 (тридесет и един) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: Момчил Йорданов Ушев, Дафина Иванова Бакларева.

17.    2 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №124 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 4 (четири) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Зарко Асенов Митков.

18.    18 кв.м. от поземлен имот с кадастрален №127 по Кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив. Предназначението на отчуждаваната част от имота съгласно одобрения ПУП-ПУР е за улица. Размерът на паричното обезщетение за този имот е в размер на 35 (тридесет и пет) лв. Собственици на отчуждаваната част от имота са: наследници на Емил Асенов Хаджиев. 

===============================================================================