Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

До Румен Димитров Русев, гр.София, ж.к.Дружба №44, вхБ, ет.2, ап.24

Писмо с изх.№К-393/29.05.2023 г.публикувано на 29.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №106/25.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив с който се наняся нов имот кад.№34 по неодобрен кадастрален план на махалата.  Заповед №106/25.05.2023 г.

Публикувано на 26.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №107/26.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на околовръстния полигон на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив за имот с кад.№30 по неодобрен кадастрален план на селото.  Заповед №107/26.05.2023 г.

Публикувано на 26.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №108/26.05.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII-200 и УПИ XIII-201, кв.26 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №108/26.05.2023 г. Публикувано на 26.05.2023 г.

 

До Динка Христева Николовагр.Смолян, ул. Полковник Дичо Петров №8, вх.Б, ет.4, ап.29

Писмо с изх.№К-298/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Христо Николов Георгиев, гр.Смолян, ул. Полковник Дичо Петров №8, вх.Б, ет.4, ап.29

Писмо с изх.№К-296/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Даниела Василева Стоянова, гр.Пловдив, ул. Варна №38

Писмо с изх.№К-290/25.04.2023 г.публикувано на 18.05.2023 г.

 

До Румен Димитров Русев, гр.София, ж.к.Дружба №44, вхБ, ет.2, ап.24

Писмо с изх.№К-341/09.05.2023 г.публикувано на 10.05.2023 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№30 по неодобрения кадастрален план на селото. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 09.05.2023 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на околовръстния полигон на махала Брайковица, землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, засягащо имот с кад.№34 и 35 по неодобрения кадастрален план на махалата. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.05.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №72/28.04.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-172 и УПИ IV-173, кв.21 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №72/28.04.2023 г. Публикувано на 28.04.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №71/28.04.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-166, УПИ VIII-166, УПИ IX-174, кв.23 и улица между о.т.246 и о.т.249 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №71/28.04.2023 г.

Публикувано на 28.04.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 306 / 02.05.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI-200 и УПИ XII-201, кв.26 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив, община Лъки, област Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”. 

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация- град Лъки, в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  С проекта за изменение можете да се запознаете от тук.

 Публикувано на 02.05.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 281 / 20.04.2023 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за имот с кад.№251 по Кадастралния план на с.Борово, общ.Лъки, участващ в УПИ II-жил.застрояване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.1, улица между о.т.149 и о.т.152 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки и имот с кад.№252 по Кадастралния план на с.Борово, общ.Лъки, участващ в УПИ II-жил.застрояване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.5, УПИ I-озеленяване, кв.1, улица между о.т.141 и о.т.144, улица между о.т.148 и о.т.150 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.04.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 537-1 / 23.03.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за  изменение на ПУП-ПУР / план за частична улична регулация/ от о.т. 10 до о.т. 21 по Кадастриалния план на с. Дряново, община Лъки, област Пловдив с възложител: Община Лъки.

 Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00 ч. до 17,00 часа в стая № 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР и др”. 

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация- град Лъки, в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  С проекта за изменение можете да се запознаете от тук.

 Публикувано на 23.03.2023 г.

 

До Даниела Василева Стоянова, гр.Пловдив, ул.Варна №38

Писмо с изх.№К-137/21.02.2023 г.публикувано на 17.03.2023 г.

 

До Христо Николов Георгиев, гр.Смолян, ул. Полковник Дичо Петров №8, вх.Б, ет.4, ап.29

Писмо с изх.№К-137/21.02.2023 г.публикувано на 17.03.2023 г.

 

До Ангел Петров Дичев, гр.Несебър, ж.к. Черно море 3 №106, вх.2, ет.3, ап.7

Писмо с изх.№К-127/21.02.2023 г.публикувано на 16.03.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №34/08.03.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за за поземлен имот с идентификатор 05623.10.795 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-869/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК. С одобрения проект можете да се запознаете тукЗаповед №34/08.03.2023 г.

Публикувано на 09.03.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 173 / 06.03.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за имот с кадастрален №183 по Кадастралния план на с.Джурково, попадащ в УПИ II-5, УПИ III-5, УПИ IV-озеленяване, УПИ  V-5, в кв.9, УПИ I-5 в кв.12, УПИ III-5 в кв.11, зелена площ, улица между о.т. 16 и о.т.19, улица между  о.т. 55 и о.т.59 по ПУП на с.Джурково, и имот с кадастрален №184 по Кадастралния план на с.Джурково, попадащ в УПИ VIII-озеленяване, УПИ IX-5, в кв.8,  УПИ I-9, в кв.13, улица между о.т.53 и о.т.54, улица между о.т.53 и о.т.51, по ПУП на с.Джурково, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 06.03.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 56 / 18.01.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за улица „Капитан Петко Войвода“ между о.т. 137 и о.т. 255 и прилежащите УПИ в кв.27 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.01.2023 г.

 

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на кадастралния план на с.Манастир, общ.Лъки, засягащ имоти с кад.№65, кад.№66 и кад.№73. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 21.02.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №27/17.02.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нови имоти с кад. №81 и №82 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №27/17.02.2023 г.

Публикувано на 21.02.2023 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №25/17.02.2023 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ V-23, кв.3 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. ПУП и  Заповед №25/17.02.2023 г. Публикувано на 21.02.2023 г.

 

До Митко Каменов Падалов, гр.Асеновград, ул. Хан Крум №11, ет.3

Писмо с изх.№К-8/03.01.2023 г.публикувано на 01.02.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 56 / 18.01.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за улица „Капитан Петко Войвода“ между о.т. 137 и о.т. 255 и прилежащите УПИ в кв.27 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.01.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 55 / 18.01.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за улица „Родопи“ между о.т. 148 и о.т. 278 и прилежащите УПИ в кв.29, кв.30 и кв.31 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.01.2023 г.

 

До Тильо Борисов Буров, гр.Петрич, ул. Кочо Мавродиев №24, ет.3, ап.6

Писмо с изх.№К-997/21.12.2022 г.публикувано на 19.01.2023 г.

 

До Ангел Петров Дичев, гр.Несебър, ж.к. Черно море 3 №106, вх.2, ет.3, ап.7

Писмо с изх.№К-1000/21.12.2022 г.публикувано на 19.01.2023 г.

 

Съобщение с изх.№K-986/21.12.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ V-23, кв.3 и улици по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 21.12.2022 г.

 

Община Лъ