Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2019 година.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

За информация на всички заинтересовани лица, обявяваме:

1. Доклад и мотиви за приемане на ГПУРИВОС 2019 година.

2. Проект на ГПУРИВОС за 2019 година.

 публикувано на 12.12.2018 година.