Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
О Б Я В А 
Общинска администрация Лъки обявява  протокола от заседание на комисията, определяща списъка на картотекираните лица, кандидатстващи за настаняване в свободни общински жилища, както и проект на годишен списък за 2024г. на картотекираните жители.
С пълния текст на протокола може да се запознаете от тук.
дата на публикуване: 01.02.2024г.
 
 
 
==========================================================================
О Б Я В А 
Общинска администрация Лъки обявява протокола от заседание на комисията определяща списъка на картотекираните лица кандидатстващи за настаняване в свободни общински жилища. 
С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.
дата на публикувана: 22.06.2020г.
==========================================================================
О Б Я В А 
Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели за срок от 8 /осем / години на различни имоти общинска собственост.
С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.
дата на публикувана: 02.08.2019г.
 
==========================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                      
Общинска администрация - Лъки, съобщава на всички заинтересовани лица, че е налице взето решение на комисията по отдаване на земи от ОПФ за индивидуално и общо ползване.
Протокола от заседанието можете да видите в сайта на Община Лъки, категория - общинска собственост, актуално, списъци  на земи от ОПФ.
С пълния текст на обявлението можете да се запознаете тук.
публикувано на 03.05.2019г.
=============================================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                      
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТОТО ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – град ЛЪКИ  РЕШЕНИЕ  № 258 от 29.11.2018 год.  за  определяне  на  9 бр.  СПИСЪЦИ на имотите от общинския поземлен фонд с НТП-ливада, пасище, мера за общо и индивидуално ползване по КВС на различните землища в община Лъки,  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  град  ЛЪКИ, област  ПЛОВДИВСКА
УВЕДОМЯВА  ЖИТЕЛИТЕ  НА  ОБЩИНАТА  ЗА  СЛЕДНОТО :
       
1. Към 12.02.2019 год. всички списъци са публикувани в сайта на община Лъки www.oblaki.com и заинтересованите лица могат да се запознаят с номерата  на  имотите, тяхната  площ, НТП, категория  и  местност  по  КВС.
2. ПРИЗОВАВАМЕ всички собственици на регистрирани  животновъдни обекти в съответното землище, да се запознаят с номерата на имотите в тяхното и в съседните землища, и съобразно броя и вида на притежаваните от тях селскостопански животни, да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по ОБРАЗЕЦ до кмета на община Лъки в срок до 10.03.2019 год.
3.  Към заявлението се прилагат и други документи, описани в чл.99,    ал.1 от ППЗСПЗЗ, като готовите образци се намират в стая № 17, етаж II”а”  в сградата на община Лъки – на улица „Възраждане” № 18 в град Лъки и  формулярите  могат  да  бъдат  получени  на  ръка  всеки  работен  ден.
4.  За определяне на необходимата за всеки кандидат площ по реда на  чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и за разпределяне на общинските имоти по землища за 2019 / 2020 год., ще бъде назначена нова Комисия до 24.04.2019 год., на основание  чл.37и, ал.6  от  ЗСПЗЗ  и  чл.100, ал.1  от  ППЗСПЗЗ.
5. Разпределението на общинските имоти с НТП-ливада, пасище, мера ще се извърши от цитираната по-горе комисия в срок до 01.05.2019 год.,  като при недостиг на имоти в конкретното землище ще се извърши допълнително  разпределение  в  съседно  землище  в  срок  до  01.08.2019 г.
6. КАНИМ всички правоимащи лица по реда на ЗСПЗЗ да се включат активно  в  кампанията  за  стопанската  2019 / 2020 год.  като  се  явят  лично преди 10.03.2019г. в сградите на: община ЛЪКИ или Об С „Земеделие” град Асеновград /офис Лъки/, за да представят исканите документи и да се  запознаят  на  място  с  правата  и  задълженията  си.
 
Гл. спец. “ОСКП” :                                         К М Е Т :
                / Е. Адамов /                                 / инж. В. Симеонов /
 
ПУБЛИКУВАНО НА 12.02.2019 ГОДИНА

==============================================================================

OбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2019 година.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

За информация на всички заинтересовани лица, обявяваме:

1. Доклад и мотиви за приемане на ГПУРИВОС 2019 година.

2. Проект на ГПУРИВОС за 2019 година.

 публикувано на 12.12.2018 година.