Община Лъки

Община Лъки

a- a a+


 

проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето”

„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки”

Проект № BG06RDNP001-19.091-0001-C01

НАТУРА 2000

социална услуга "Асистентска подкрепа"