Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

§
Наименование на обектите/проектите/позициите
Общо
Субсидия
РБ
Преходен
остатък
Собствени
средства
 
ОБЩО:
446243
300100
96143
50000
5100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
184342
122617
61725
 
Функция 03
Образование
21000
21000
 
 
 
Обекти
21000
21000
 
 
1
Основен ремонт кухненски блок на ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Лъки
11000
11000
 
 
2
Вертикална планировка на УПИ - V -185 - общ. обсл., кв. 15 по ПУП на гр. Лъки
10000
10000
 
 
Функция 06
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
163342
101617
61725
 
 
Обекти
163342
101617
61725
 
1
Основен ремонт покрив на ремонтна работилница и гараж в УПИ - VII - гараж, кв. 37 по ПУП на гр. Лъки
6000
6000
 
 
2
Основен ремонт на улица в с. Манастир м/у о.т. 152 и 42
50000
50000
 
 
3
Основен ремонт на улица в с. Борово м/у о.т. 34 и
18
12000
12000
 
 
4
Основен ремонт на улица в с. Борово м/у о.т. 274 и
311
3412
3412
 
 
5
Основен ремонт на улица в с. Джурково м/у о.т. 148 и 151
6000
6000
 
 
6
Възстановяване каменна зидария до имот № 63 по КП на с. Джурково
6500
6500
 
 
7
Възстановяване каменна зидария до имот N9 121 по КП на с. Джурково
2000
2000
 
 
8
Стоманобетонова престилка на каменна зидария между о.т. 187 и 335 по плана на гр. Лъки
7205
7205
 
 
9
Вертикална планировка на УПИ - II - общ., кв. 26 по ПУП на гр. Лъки
2500
2500
 
 
10
Основен ремонт детска площадка в УПИ- II - детска площадка, кв.56 по ПУП на гр. Лъки
6000
6000
 
 
11
Благоустрояване и озеленяване на централна градска част - гр. Лъки - етап II
17000
 
17000
 
12
Основен ремонт на улица "Хайдушки поляни" в град Лъки м/у о.т. 122 и 124 (до УПИ - II - автогара и общ. паркинг в кв. 15 по ПУП на гр. Лъки)
1000
 
1000
 
13
Основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Лъки за 2016 г
43725
 
43725
 
5200
Придобиване на дълготрайни материални активи
258701
174283
34418
50000
Функция 01
Общи държавни служби
80400
9400
21000
50000
 
5203
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
9400
9400
 
 
1
Пожароизвестителна система в сградата на общинска администрация гр. Лъки
9400
9400
 
 
5204
транспортни средства
71000
 
21000
50000
1
Високопроходим лек автомобил
21000
 
21000
 
2
Лек автомобил
50000
 
 
50000
Функция 05
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
8418
 
8418
 
5203
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
8418
 
8418
 
1
Пътнически асансьор ДВХУИ с. Джурково
8418
 
8418
 
Функция 06
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
103943
103943
 
 
5206
изграждане на инфраструктурни обекти
103943
103943
 
 
 
обекти
103943
103943
 
 
1
Осигуряване достъп до УПИ - II - за жилищни нужди, кв. 61 по ПУП на гр. Лъки
16600
16600
 
 
2
Осигуряване достъп до имот № 37 по КП на с. Дряново
7200
7200
 
 
3
Осигуряване достъп м/у имоти №№ 68 и 73 по КП на с. Дряново
7000
7000
 
 
4
Осигуряване достъп до имот N9 189 по КП на с. Югово
6000
6000
 
 
5
Осигуряване достъп до имот N9 25 по КП на с. Лъкавица
6000
6000
 
 
6
Укрепване скат м/у о.т. 41 и 42 в с. Белица
10000
10000
 
 
7
Укрепване скат м/у о.т. 168 и 169 по ПУП на гр. Лъки
12000
12000
 
 
8
Подпорна стена до УПИ - V, кв. 29 на улица "Родопи" в гр. Лъки
10000
10000
 
 
9
Подпорна стена до УПИ - IV, кв. 43 по плана на гр. Лъки
7350
7350
 
 
10
Изграждане на дървени навеси за дърва до блокове №№41 и 42 в г. Лъки
12333
12333
 
 
11
Осигуряване достъп до имот № 229 по КП на с. Дряново
4600
4600
 
 
12
Благоустройство и изграждане на детска площадка в УПИ -1 за жилищни нужди, обществено обслужване, озеленени площи, спорт и атракции в кв. 10 по ПУП на гр. Лъки
1079
1079
 
 
13
Детска площадка в УПИ - VI, кв. 50, кв. "Тепавицата" в гр. Лъки
814
814
 
 
14
Детска площадка в УПИ -1 за жилищни нужди на ул. "Възраждане" в гр. Лъки
2967
2967
 
 
Функция 07
Почивно дело, култура, религиозни дейности
65940
60940
5000
 
 
Обекти
65940
60940
5000
 
1
Гробищен парк гр. Лъки
60940
60940
 
 
2
Гробищен парк с. Белица
5000
 
5000
 
5300
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
3200
3200
 
 
Функция 01
Общи държавни служби
3200
3200
 
 
1
Интернет сайт на община Лъки
3200
3200