Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Общинска администрация ежегодно изготвя отчет за изпълнението на Програмата за управление на община  Лъки. Отчета се представя пред ОбС-Лъки за разглеждане и одобрение. Одобрението се извършва посредством приемане на решение от страна на ОбС-Лъки.

Решение № 24 от 28.01.2016г. - приемане на Програма за управление на община Лъки за период 2016-2019 година.

Решение № 128 от 26.01.2017г. - приемане на Годишния отчет за 2016 год.

Решение № 186 от 25.01.2018г. - приемане на Годишния отчет за 2017 год.

Решение № 269 от 30.01.2019г. - приемане на Годишния отчет за 2018 година.