Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Настоящата Програма за управление на община Лъки за период 2019-2023 година е приета с Решение № 29 от 27.02.2020г., взето на редовно заседание на ОбС-Лъки.

Ежегодно общинската администрация изготвя отчет на изпълнение на Програмата за изтеклата година. Отчета се представя пред ОбС-Лъки за разглеждане и одобрение. Одобрението се извършва посредством приемане на решение от страна на ОбС-Лъки и се публикува на електронната стратница на община Лъки.

Решение № 115/ 25.02.2021г. за  Приемане на Годишен отчет за 2020 година за изпълнение на „Програмата за управление на община Лъки за периода 2019-2023 година на Кмета на община Лъки”.

Решение № 179/ 22.12.2021г. за  Приемане на Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на „Програмата за управление на община Лъки за периода 2019-2023 година на Кмета на община Лъки”.