Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

Д О К Л А Д  №2

на Временната комисия  при ОбС-Лъки,създадена с Решение №218 от 14.07.2022г. за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд –Асеновград

         На 26.09.2022г. в 16:30 часа в заседателната зала на Общински съвет, се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки,създадена с цитираното ,по-горе Решение на ОбС-Лъки.  Предмет на заседанието беше провеждане на процедура  по изслушване на допуснатите кандидати.На заседанието взеха участие всички 5 члена на комисията.Комисията установи,че Председателят на Временната комисия е изпълнил възложеното му , а именно:

1.       В указания срок и в изпълнение на чл.68,ал.5 от ЗСВ на 08.09.2022г. на страницата на Община Лъки на 08.09.2022г. са публикувани: доклада на заседанието на Временната комисия,списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки заедно с техните заявления,автобиографии,мотивационни писма и декларации,като при публикуването документите са обработени,с оглед разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2.       Допуснатите двама кандидати  Атанска Згурова и Анелия Сиракова са уведомени персонално за деня и часа на изслушването.                                                                                                                                              В  ОбС-Лъки не са постъпвали,в срока и по смисъла на чл.68а,ал.2 от ЗСВ,становища за кандидатите,включващи и въпроси,които ще им бъдат зададени по време на изслушването от юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност.Не са постъпвали и анонимни становища.

На заседанието не се явиха всички кандидати, допуснати до изслушването. Г-жа Атанаска Згурова не присъства на обявеното изслушване,като предварително е уведомила председателя на временната комисия,че се отказва да кандидатства за обявената позиция.Временната комисия се обедини около процедура на изслушването,като поиска , в рамките на изложението си  единствения кандидат, който остава за изслушване,да отговори и на следните въпроси:                                                                                                                                                                                     1.Кое Ви мотивира да кандидатствате за съдебен  заседател?

2.Имате ли яснота за работата на съдебните заседатели?

3.Имате ли убедеността за това,че можете безпристрастно да участвате в постановяване на присъди,                    в рамките на закона?

Кандидатът Анелия Сиракова направи своето изложение,в които отговори и на поставените по-горе въпроси.Членове на комисията зададоха и допълнителни въпроси,под формата на казуси,с цел да си оформят мнение за евентуалното им бъдещо поведение и възможността им да отчитат особеностите на конкретен случай.След приключване на изслушването,кандидатът беше освободен от участие в заседанието, а комисията пристъпи към анализ и оформяне на становище.Членовете на временната комисия направиха следните изводи от изслушването:

·         кандидатът е  запознат с функцията на съдебния заседател в наказателното производство,наясно е с ролята насъдебния заседател като представител на гражданското общество в съдебния процес;

·         кандидатът  познава правния регламент на участието на съдебните заседатели в разглеждането на наказателните дела, като и на техните права и задължения;

·         кандидатът заявява,че ще бъде безпристрастен,коректен и отговорен при изпълнение на задълженията си.

 С оглед на горното,комисията взе единодушно следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Възлага на Председателя на Временната комисия да изготви доклад,който да се подпише от всички членове на комисията.                                                                                                            2. Да изготви протокол от настоящото заседание,който да се подпише от Председателя на Временната комисия и протоколчика.                                                                                                            3.Възлага на Председателя на Временната комисия да изготви  и внесе докладна записка до ОбС-Лъки с проект за решение-предложение за определяне на съдеб заседател при Районен съд-Асеновград за мандат 2023-2027г.,от квотата на Община Лъки,като приложи към докладната и протокола от излушването и доклада от провеждането му.

Настоящият доклад е изготвен в един екземпляр и подписан от присъствалите на заседанието членове на временната комисия.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол от заседанието на Временната комисия от 26.09.2022г.

 

Временна комисия:

1. Председател, Марияна Паракосова.............../п/

ЧЛЕНОВЕ:         

2.Наталия Берберова ....................../п/

3.Димитър Балабанов..................../п/

4.Дафинка Каменова....................../п/

5.Здравко Сираков........................./п/   

 

 

 

 

 

 

 

================================================================= 

Д О К Л А Д

на

Временната комисия при ОбС-Лъки,

създадена с решение №218, взето с протокол №33 от редовно заседание на ОбС-Лъки,проведено на 14.07.2022г.за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки.                           

 

                  Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки,създадена с цитираното, по-горе Решение на ОбС-Лъки проведе,своето първо заседание,свикано от Председателя на Временната комисия и Председател на ОбС-Лъки на 07.09.2022г. На заседанието присъстваха и петимата членове на комисията.  Временната комисия установи,че Председателят на Общински съвет и на временната комисия е изпълнил възложеното му в т.5 от Решение №218 от 14.07.2022г., а именно да изготви съобщение, което  съгласно решението на ОбС-Лъки да постави на информационното табло на входа на административната сграда на Община Лъки, да се публикува на интернет страницата на Община Лъки, да се публикува в местните фейсбук групи и да се изпрати на директорите на училището и детската градина на територията на общината. Изготвената обява за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели съдържа условията, реда и правилата за нейното провеждане.

            Временната комисия разгледа и извърши проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели.От проверката се установи,че в обявения срок-до 31.08.2022г. в Деловодството на ОбС-Лъки са постъпили документи от 2 /двама/ кандидати за съдебни заседатели,както следва:

1.Атанаска Иванова Згурова – заявление вх.№163 /24.08.2022г.

2.Анелия Стефанова Сиракова – заявление №164 / 26.08.2022г.

След извършване на проверка на документите,комисията констатира,че всички кандидати са представили необходимите изискуеми документи по чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт като приложения към заявленията си към деня на внасянето им в деловодството.                                                                                                                                             Проверката на представените документи показа, че кандидатите отговарят на изискванията по чл.67,ал.1 от ЗСВ и не са налице пречки по чл.67,ал.3 и по чл.69,ал.2 от същия закон.

С оглед на горното,комисията:

                                                         Р Е Ш И:

1.  Допуска до изслушване по смисъла на чл.68,ал.1-3 от ЗСВ всички кандидати,описани в „Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки” ,съгласно приложение 1.

2.Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да се състои в публично заседание на Временната комисия на 26.09.2022г. /понеделник/ от 16.30 часа в залата на Общинска администрация.   В изпълнение на чл.68а,ал.2 не-по-късно от три работни дни преди изслушването,юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на Общински съвет-Лъки становища за кандидатите,включващи и въпроси,които да им бъдат поставяни. Анономни становища и сигнали не се разглеждат.  

3.Възлага на Председателя на Временната комисия да публикува на интернет страницата на община Лъки,настоящия доклад и списъка на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки – приложение 1 към т.1 от настоящия доклад,в едно с техните заявления,автобиографии,мотивационни писма и документа по чл.68,ал.3,т.9 от ЗСВ. При публикуването документите да бъдат обработени с оглед разпоредбите на закона за защита на личните данни,като бъдат заличени личните данни: ЕГН, дата на раждане,телефон,адрес,лични подписи, както техните така и на други физически лица,ако са споменати в представените документи.

4.Възлага на Председателя на Временната комисия,да уведоми допуснатите кандидати за определения в т.2 ден и час на изслушването.

Настоящия доклад е изготвен в един екземпляр и подписан от присъствалите на заседанието членове на временната комисия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1 – по т.1 от решението – „Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г.от квотата на Община Лъки”                             

 

 ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

1. Председател, Марияна Паракосова.............../п/

ЧЛЕНОВЕ:         

2.Наталия Берберова ....................../п/

3.Димитър Балабанов..................../п/

4.Дафинка Каменова....................../п/

5.Здравко Сираков........................./п/   

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                         По т.1 от Решение на ВК, доклад от заседание на  комисията,

                                                                               Проведено на 07.09.2022г.

     На основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение №218 по Протокол №33, на Общински съвет-Лъки публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Асеновград, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и декларации.

                              С П И С Ъ К

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Лъки

1.Атанаска Иванова Згурова

2.Анелия Стефанова Сиракова

Забележка: За да видите документите на допуснатите кандидати,моля кликнете върху името на кандидата.

       Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да се състои в публично заседание на Временната комисия на 26.09.2022г. /понеделник/ от 16.30 часа в залата на Общинска администрация, в сградата на Община Лъки, ет.3.  

В изпълнение на чл.68а,ал.2 не-по-късно от три работни дни преди изслушването,юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет-Лъки становища за кандидатите,включващи и въпроси,които да им бъдат поставяни. Анономни становища и сигнали не се разглеждат.  

                                          

 

 ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

1. Председател, Марияна Паракосова.............../п/

ЧЛЕНОВЕ:         

2.Наталия Берберова ....................../п/

3.Димитър Балабанов..................../п/

4.Дафинка Каменова....................../п/

5.Здравко Сираков........................./п/   

 

 

===================================================================

О Б Я В А

Общински съвет – Лъки, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт  и чл. 21,   ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от ВСС и Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.,  в изпълнение на  Решение № 218  на ОбС-Лъки взето на редовно заседание, проведено на 14.07.2022г.

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

С МАНДАТ 2023-2027Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД-АСЕНОВГРАД

ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЪКИ

Условия, ред и правила за провеждане на процедурата:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Лъки, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд-Асеновград;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявания;

1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Асеновград;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Асеновград;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд- Асеновград.

2. Кандидатите за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30 август., в деловодството на ОбС – Лъки ( ет.3, стая 21)  следните документи:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за препоръки;

2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;

2.4.  подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.5. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.6.  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

 

2.7. мотивационно писмо;

2.8. писмено съгласие;

2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3. Документите  се подават  в срок до 31.08.2022г. в деловодството на Общински съвет-Лъки - ет.3, стая 21. в сградата на Община Лъки, ул.Възраждане №18, запечатани в плик, лично от кандидата или чрез упълномощено от него лице. Желателно е кандидатите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. След приключване на приема на документи от кандидати за съдебни заседатели, създадената с решението на ОбС-Лъки за откриване на процедурата, временна комисия ще:                                        

3.1. извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели в Районен съд – Асеновград, от квотата на Общински съвет – Лъки и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати.

3.2. публикува на интернет страницата на Община Лъки,  най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.67, ал.3, т.9 от същия закон.  По възможност кандидатите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;                                                                                                

3.3. проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Лъки.                                                                                

3.4. изготви и внесе в ОбС - Лъки докладна записка с проект за решение -  предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Асеновград за мандат 2023г. – 2027г., от квотата на община Лъки, като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.  

4. След приключване на процедурата по т.3, ОбС-Лъки, ще се произнесе с решение, с което ще определи и предложи на Окръжен съд – Пловдив, кандидат за съдебен заседател  с мандат 2023-2027г. за Районен съд – Асеновград от квотата на Общински съвет – Лъки.

5. Окончателното решение за избор на съдебни заседатели с мандат 2023-2027г. за Районен съд – Асеновград от квотата на Общински съвет – Лъки, ще бъде взето от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пловдив.

6. Мандата на новоизбраните по т.5 съдебни заседатели ще започне да тече след полагане на клетва в Районен съд – Асеновград, насрочена от Председателя на съда.

7.Съдебните заседатели получават възнаграждение за времето, в което изпълняват функциите си,в размера и при условията на Закона за съдебната власт и на Наредба №7 за съдебните заседатели.

Образци на утвърдените с решението на ОбС – Лъки документи по т.2.1., 2.2. и 2.3. може да изтеглите от тук:

1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контактна две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);