Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

О Б Я В А

Общински съвет – Лъки, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт  и чл. 21,   ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от ВСС и Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.,  в изпълнение на  Решение № 218  на ОбС-Лъки взето на редовно заседание, проведено на 14.07.2022г.

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

С МАНДАТ 2023-2027Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД-АСЕНОВГРАД

ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЪКИ

Условия, ред и правила за провеждане на процедурата:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Лъки, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд-Асеновград;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявания;

1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Асеновград;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Асеновград;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд- Асеновград.

2. Кандидатите за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30 август., в деловодството на ОбС – Лъки ( ет.3, стая 21)  следните документи:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за препоръки;

2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;

2.4.  подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.5. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.6.  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

 

2.7. мотивационно писмо;

2.8. писмено съгласие;

2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3. Документите  се подават  в срок до 31.08.2022г. в деловодството на Общински съвет-Лъки - ет.3, стая 21. в сградата на Община Лъки, ул.Възраждане №18, запечатани в плик, лично от кандидата или чрез упълномощено от него лице. Желателно е кандидатите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. След приключване на приема на документи от кандидати за съдебни заседатели, създадената с решението на ОбС-Лъки за откриване на процедурата, временна комисия ще:                                        

3.1. извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели в Районен съд – Асеновград, от квотата на Общински съвет – Лъки и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати.

3.2. публикува на интернет страницата на Община Лъки,  най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.67, ал.3, т.9 от същия закон.  По възможност кандидатите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;                                                                                                

3.3. проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Лъки.                                                                                

3.4. изготви и внесе в ОбС - Лъки докладна записка с проект за решение -  предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Асеновград за мандат 2023г. – 2027г., от квотата на община Лъки, като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.  

4. След приключване на процедурата по т.3, ОбС-Лъки, ще се произнесе с решение, с което ще определи и предложи на Окръжен съд – Пловдив, кандидат за съдебен заседател  с мандат 2023-2027г. за Районен съд – Асеновград от квотата на Общински съвет – Лъки.

5. Окончателното решение за избор на съдебни заседатели с мандат 2023-2027г. за Районен съд – Асеновград от квотата на Общински съвет – Лъки, ще бъде взето от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пловдив.

6. Мандата на новоизбраните по т.5 съдебни заседатели ще започне да тече след полагане на клетва в Районен съд – Асеновград, насрочена от Председателя на съда.

7.Съдебните заседатели получават възнаграждение за времето, в което изпълняват функциите си,в размера и при условията на Закона за съдебната власт и на Наредба №7 за съдебните заседатели.

Образци на утвърдените с решението на ОбС – Лъки документи по т.2.1., 2.2. и 2.3. може да изтеглите от тук:

1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контактна две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 2) 

3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение 3),

или да получите на хартиен носител от деловодството на ОбС-Лъки.

Допълнителна информация или въпроси на място  - гр.Лъки, ул.“Възраждане“ № 18, ет.3,   стая 22.

 

МАРИЯНА ПАРАКОСОВА    Председател на ОбС-Лъки