Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Лъки в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Проекта е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 17.09.2021год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й.

Наредба за публичните предприятия

мотиви за приемане на наредбата 

публикувано на 17.09.2021 година

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвените проекти на Програми за енергийна ефективност на община Лъки за периода 2021-2031г., както и краткострочна и дългосрочна програма за насърчаването на изпълзването на енергия от възобновяеми енергийни източници на територитята на община Лъки.

Проектите  са публикувани в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 20.05.2021год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието им, както следва: 

Програма за енергийна ефективност 2021-2031.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2024г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2031г.

съобщение и мотиви за приемане на програмите

публикувано на 20.05.2021г.

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лъки.

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 19.04.2021год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за приемането й вижте тук.

публикувано на 19.04.2021г. 

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Лъки за 2021 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 19.03.2021 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

публикувано на 19.03.2021 г.

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на нуждаещите се лица, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти.

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 22.01.2021год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание тук.

Мотивите за приемането й вижте тук.

публикувано на 22.01.2021г. 

=========================================================================

 Общински съвет Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работа на ОбС-Лъки.

Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на текстове в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА, обн. в ДВ бр.70/07.08.2020г., възниква необходимост от прецизиране на нормите на Правилника и привеждането му в съответствие с настъпилите изменения в законодателството на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, за да бъде информирана обществеността и заинтересованите лица Проекта на правилника за изменение и допълнение на правилника и мотивите към него е публикуван на 15.01.2021г. на интернет страницата на община Лъки www.oblaki.com, в раздел Общински съвет, подраздел Проекти на нормативни актове.

Проект на ПИД на ПРОбС-Лъки вижте тук.

Мотивите за приемането изтеглете от тук.

публикувано на 15.01.2021г. 

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост за 2021 г.. 

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 23.12.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Докладък и мотивите за изработване на ГПУРИВОС 2021 г. вижте тук. 

публикувано на 23.12.2020г. 

==============================================================================

В законоустановения срок от 30 дни – от 06.11.2020 г. до 06.12.2020 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на следния електронен адрес [email protected] и/или в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18, ет. 1, ст.5

с пълния текст на проекто-предложението на докладната записка можете да се запознаете тук.

Приложение №1                   Приложение №2

публикувано на 05.11.2020г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Лъки. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 14.08.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за приемане на изменението вижте тук.

публикувано на 14.08.2020г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки. Проекта е изготвен от Председателя на ОбС-Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 15.05.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

публикувано на 15.05.2020 г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за развитие на читалщинтаа дейност в община Лъки за 2020 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 15.05.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

публикувано на 15.05.2020 г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/  за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. Общинският съвет като орган на местно самоуправление решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. 

Пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук.

публикувано на 02.04.2020г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за управление на община Лъки за мандат 2019-2023 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 17.01.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание  от тук.

публикувано на 17.01.2020 г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Лъки. Проекта е публикуван в сайта на община Лъки на адрес: /www.oblaki.com/ на 17.01.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

мотивите за приемането му вижте тук.

протокол за липса на предложения и изменения по правилника.

публикувано на 17.01.2020г.

 ========================================================================

Община Лъки обявява на изготвеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост за 2020 г.. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 23.12.2019 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за изработване на ГПУРИВОС 2020 г. вижте тук.

публикувано на 23.12.2019г. 

========================================================================

Община Лъки обявява на изготвеният проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 20.12.2019 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за приемане на изменението вижте тук.

публикувано на 20.12.2019г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува План - сметката за определяне на такса битови отпадъци на територията на община Лъки на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/ за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. 

Приложение № 1 на план-сметката вижте тук.       Приложение № 2 на план-сметката вижте тук.

публикувано на 12.11.2019г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/ за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. Общинският съвет като орган на местно самоуправление решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. 

Пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение можете да изтеглите от тук.

публикувано на 12.11.2019г.

==============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове публикува проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на Община Лъки http://www.oblaki.com/, като след изтичане на законоустановения 30 – дневен срок подлежи на приемане от Общински съвет Лъки. Всички заинтересовани страни могат да направят предложения за промяна в упоменатия срок писмено в деловодството или на електронния адрес на ОбС-Лъки. 

Пълния текст на Правилника можете да изтеглите от тук.

публикувано на 11.11.2019г.

===============================================================================

ОбС-Лъки обявява на всички заинтересовани лица, изготвения проект на нова Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2020-2023 година.

Всички мнения и предложения в срок до 30 дни от датата на публикуването на стратегията можете да изпращате на електронния адрес на ОбА-Лъки - [email protected], на електронния адрес на ОбС-Лъки - [email protected] или писмено да ги заведете в деловодството на ОбА-Лъки, стая №5, етаж I-ви в сградата на администрацията.

Пълния текст на Стратегията изтеглете от тук.

публикувано на 11.11.2019г.