Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки обявява на своите жители, че предстои приемане на План за защита при бедствия на община Лъки.

Пълния текст на Плана можете да видите тук.

публикувано на 16.08.2019 година.

===============================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА НА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ, ЧЕ ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НЯКОЛКО ВАЖНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИТЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

1. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество, приета с Решение № 50, взето с протокол № 7 от 27.04.2016 год., изменена и допълнена с Решение № 106, взето с протокол № 14 от 01.12.2016 година, последно изменена и допълнена с Решение № 125, взето с протокол № 17 от 26.01.2017 година на Общински съвет Лъки, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: [email protected], или в деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.

 

проект на наредбата вижте тук

мотиви за приемането й изтеглети от тук.

публикувано на 19.07.2019г.

 

2. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 268, взето с Протокол № 36 от 30.01.2019 год. на Общински съвет Лъки, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: [email protected], или в деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.

 

проект на наредбата вижте тук

мотиви за приемането й изтеглети от тук.

публикувано на 19.07.2019г.

 

3. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ, приета с Решение № 109, взето с Протокол № 14 от редовно заседание на Общински съвет - Лъки, проведено на 01.12.2016 г., като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: [email protected], или в деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.

 

проект на наредбата вижте тук

мотиви за приемането й изтеглети от тук.

публикувано на 19.07.2019г.

 

4.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Лъки, приета с Решение № 313, взето с протокол № 43 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Лъки

       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  управление на отпадъците на територията на община Лъки, приета с Решение № 313, взето с Протокол № 43 от 26.06.2014г., изменена и допълнена с Решение № 315, взето с протокол № 44/24.07.2014г. на редовна сесия на ОбС-Лъки, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: [email protected], или в деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18. 

 

проект на наредбата вижте тук

мотиви за приемането й изтеглети от тук.

публикувано на 19.07.2019г.

 

5. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., на проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община ЛЪКИ. В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община ЛЪКИ

 

проект на наредбата вижте тук

мотиви за приемането й изтеглети от тук.

публикувано на 19.07.2019г.

===========================================================================

Община Лъки обявява на своите жители, че предстои приемане на Програма за развитието на читалищната дейност за 2019 година на община Лъки.

С мотивите за приемането можете да се запознаете тук.

Пълния текст на Програмата за читалищната дейност можете да видите тук.

публикувано на 15.04.2019 година.

===========================================================================

 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че предстои внасяне на проект за изменение и допълнение на преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Лъки на предстоящото редовно заседание на ОбС-Лъки. Измененията са следните:

1.    Изменя §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 268, взето с протокол № 36 от заседание проведено на 30.01.2019г., като придобива следното съдържание:

„§1. Тази наредба отменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 108, взето с протокол № 14 от 01.12.2016 година на Общински съвет Лъки в частта по раздел IV от Глава II.“

2. Изменя §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне размера на мастните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 268, взето с протокол № 36 от заседание проведено на 30.01.2019г., като придобива следното съдържание:

„§2. Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки, в частта по Глава II с изключение на раздел IV, приета с решение № 268, взето с протокол № 36 от заседание, проведено на 30.01.2019 г. на Общински съвет Лъки влиза в сила от 01.01.2020г. Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки, в частта по раздел IV от Глава II, приета с решение № 268, взето с протокол № 36 от заседание, проведено на 30.01.2019 г. на Общински съвет Лъки влиза в сила от 01.01.2019 г.“

 

мотивите налагащи изменението вижте тук.

публикувано на 12.02.2019г.

 

=====================================================================

Община Лъки обявява на своите жители, че предстои приемане на Наредба за местните данъци на територията на Община Лъки.

С Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки се уреждат отношенията, свързани с определяне размера на местните данъци, при условията и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси. Изменението на нормативна уредба води до необходимостта от привеждането на действащата наредба в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. С цел обективното определяне на размера на местните данъци и поради факта, че в действащата Наредба има раздели, които не кореспондират с действащото законодателство е необходимо да се направи промяна на Наредбата. 

Предлаганите промени в Наредбата за определяне размерите на местните данъци на територията на община Лъки са в съответствие с българското и европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Лъки на 17.12.2018г. на: www.oblaki.com за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. 

 

С мотивите и проекта на изменение на Наредбата можете да се запознаете от тук. 

Проекта на наредбата вижте тук.

 

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

 публикувано на 17.12.2018г.

======================================================================

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2019 година.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

проекта на Програмата вижте тук.

мотиви за приемането й изтеглете от тук.

публикувано на 12.12.2018 година.

===========================================================================

Община Лъки обявява на своите жители, че предстои приемане на Наредба за изменение и допълнение на съществуващата Наредба №1 за обществения ред.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 79 от АПК, в установения законов срок, проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Лъки, приета от Общински съвет -Лъки, с Решение № 93, взето с протокол № 14 от 29.09.2016год. на Общински съвет - Лъки е публикуван на интернет-страницата на общината: www.oblaki.com на 07.12.2018г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. 

С мотивите и проекта на изменение на Наредбата можете да се запознаете от тук.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 07.12.2018г.

 

==========================================================================

ОбС-Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Лъки.

С пълния текст на проекта на можете да се запознаете от тук.

Мотивите и доклада за приемането им вижте тук.

публикувано на 08.10.2018г.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Правилника за изменение и допълнение на Правилника за работа на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Лъки.

С пълния текст на проекта на изменението и допълнението можете да се запознаете от тук.

Мотивите и доклада за приемането му вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Общинския годишен план за младежта за 2018г

Проекта на Плана вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за закрила на детето 2018г. 

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Лъки за 2018г

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата можете да изтеглите от тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица изготвените и внесени за ободрение от ОбС-Лъки Годишен план за паша и Правила за ползване на на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018-2019 година.

План за паша през стопанската 2018/2019 година.

Правила за ползване на земи от ОПФ през стопанската 2018/2019 година.

публикувано на 19.03.2018 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проект на актуализация на Общинскатат програма за управление на отпадъците на община Лъки за периода 2016-2020 година.

Мотивите за актуализацията вижте тук.

Морфологичния анализ и доклад вижте тук.

Проекта на Общинската ПУО 2016-2020 година изтеглете от тук.

публикувано на 19.02.2018 година.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за развитие на туризма в община Лъки за периода 2018-2023 година. 

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата вижте тук.

публикувано на 08.02.2018г.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Правилника за работа на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. Тази комисия е специализиран консултативен орган при Община Лъки по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Комисията се създава с цел осигуряване координираност и провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

С пълния текст на привилника можете да се запознаете от тук.

публикувано на 29.12.2017г.

==========================================================================

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 година.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 22.12.2017 година.

ДОКЛАД  и МОТИВИ за приемането на  Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 година.

============================================================================== 

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици от община Лъки за периода 2018-2020 година. 


Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 01.11.2017 година.

 
==============================================================================

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години на община Лъки.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 23.10.2017 година.