Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

==========================================================================

ОбС-Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Лъки.

С пълния текст на проекта на можете да се запознаете от тук.

Мотивите и доклада за приемането им вижте тук.

публикувано на 08.10.2018г.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Правилника за изменение и допълнение на Правилника за работа на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Лъки.

С пълния текст на проекта на изменението и допълнението можете да се запознаете от тук.

Мотивите и доклада за приемането му вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Общинския годишен план за младежта за 2018г

Проекта на Плана вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за закрила на детето 2018г. 

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата вижте тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Лъки за 2018г

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата можете да изтеглите от тук.

публикувано на 19.03.2018г.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица изготвените и внесени за ободрение от ОбС-Лъки Годишен план за паша и Правила за ползване на на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018-2019 година.

План за паша през стопанската 2018/2019 година.

Правила за ползване на земи от ОПФ през стопанската 2018/2019 година.

публикувано на 19.03.2018 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проект на актуализация на Общинскатат програма за управление на отпадъците на община Лъки за периода 2016-2020 година.

Мотивите за актуализацията вижте тук.

Морфологичния анализ и доклад вижте тук.

Проекта на Общинската ПУО 2016-2020 година изтеглете от тук.

публикувано на 19.02.2018 година.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица проекта на Програмата за развитие на туризма в община Лъки за периода 2018-2023 година. 

Мотиви за приемането й изтеглете от тук.

Проекта на Програмата вижте тук.

публикувано на 08.02.2018г.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Правилника за работа на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. Тази комисия е специализиран консултативен орган при Община Лъки по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Комисията се създава с цел осигуряване координираност и провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

С пълния текст на привилника можете да се запознаете от тук.

публикувано на 29.12.2017г.

==========================================================================

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 година.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 22.12.2017 година.

ДОКЛАД  и МОТИВИ за приемането на  Годишна  програма  за  управление  и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 година.

============================================================================== 

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици от община Лъки за периода 2018-2020 година. 


Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 01.11.2017 година.

 
==============================================================================

ОбС - Лъки на основание чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години на община Лъки.

Очакваме предложенията ви на електронния адрес на общината на е-адрес: [email protected] или в писмен вид в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18.

публикувано на 23.10.2017 година.