Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

 =======================================================================

М А Н Д А Т   2023-2027г.

   =======================================================================

   ............................................................................................................................................

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Програма за развитие на туризма в община Лъки 2024-2027 година. С пълното съдържание на Програмата може да се запознаете от тук, както и мотивите за нейното приемане може да изтеглите от тук

публикувано на 14.06.2024г. 

.........................................................................................................................................

 Допълнително обявление от страна на  Общински съвет - Лъки, от което е видно, че в законоустановеният срок /18.04.2024-19.05.2024г./  няма постъпили предложения за промяна или допълнение към Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лъки, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

        С пълния текст на протокола може да се запознаете от тук. 

публикувано на 21.05.2024г. 

..........................................................................................................................................

Общински съвет-гр. Лъки обявява изготвения проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Проекта е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 18.04.2024год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието му.

Проект на Правилник

Мотиви към проекта

 

публикувано на 18.04.2024 година

......................................................................................................................................................

Допълнително обявление от страна на  Общински съвет - Лъки, от което е видно, че няма постъпили предложения за промяна или допълнение към Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лъки, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

С пълния текст на протокола може да се запознаете от тук. 

..............................................................................................................................................

Общински съвет-гр. Лъки обявява изготвения проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Проекта е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 15.12.2023год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието му.

Проект на Правилник

Мотиви към проекта

публикувано на 15.12.2023 година

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица протокола от проведеното на 04 декември 2023 година публично обсъждане на план сметката за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и поддържането на чистотата в общината през 2024 година, както и доклада по нея.

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.
Доклад за изготвяне на план сметката за 2024 година вижте тук.
публикувано на 08.12.2023 година.

 ======================================================== 

Община Лъки кани всички жители на общината на публичното обсъждане на проекта на план-сметките за годишния размер на разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Лъки и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 година.

Обсъждането ще се състои на 04 декември 2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. 

Надяваме се на Вашето присъствие!

Всички Ваши предложения, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на общината, а именно стая №5, етаж I в сградата на Община Лъки или на имейл адрес [email protected]

 

Каним жителите на община Лъки да вземат участие. Заповядайте!

 

С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук. 

 

публикувано на 27.11.2023 година.  

=========================================================== 

В законоустановения срок от 30 дни – от 10.11.2023 г. до 10.12.2023 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на следния електронен адрес [email protected] и/или в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18, ет. 1, ст.5

с пълния текст на проекто-предложението на докладната записка можете да се запознаете от тук.

Приложение 1              Приложение 2

публикувано на 10.11.2023г.

================================================================ 

Община Лъки обявява изготвеният проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост.

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 10.11.2023 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

 

публикувано на 10.11.2023г.  

 

=======================================================================

М А Н Д А Т    2019-2023 г.

   =======================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 20.07.2023г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Програмата, както и мотивите за нейното приемане може да изтеглите от тук. . Правилата за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия може да изтеглите от тук. 

публикувано на 20.07.2023 год. 

= ========================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект за изменение и допълнение на План за интегрирано развитие на община Лъки 2021-2027г. Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 03.07.2023г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието му. 

Пълният текст на

ПИРО 2021-2027 може да изтеглите от тук.

Мотивите от тук.

Приложение 1 от тук.

Приложение 1А  от тук. 

публикувано на 03.07.2023 год. 

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Лъки.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 23.06.2023г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук. 

публикувано на 23.06.2023 год. 

 

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 10.02.2023г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук. 

публикувано на 10.02.2023 год. 

 

=========================================================================

 Община Лъки обявява изготвеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост за 2023 г.. 

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 05.01.2023 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с неговото съдържание от тук..
Докладът за изработване на ГПУРИВОС 2023 г. вижте тук.
публикувано на 05.01.2023г. 

 

=================================================================

Допълнително обявление от страна на Община Лъки и Общински съвет - Лъки, от което е видно, че няма постъпили предложения за промяна или допълнение към текстовете за изменение и допълнение към следните Наредби:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки.
    С пълният текст на Протокола може да се запознаете от тук. 
2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки.
   С пълният текст на Протокола може да се запознаете от тук. 
3.Наредба за изменение и допълнение Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
   С пълният текст на Протокола може да се запознаете от тук. 
 

публикувано на 15.12.2022г. 

========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица протокола от проведенето на 12 декември 2022 година публично обсъждане на план сметката за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и поддържането на чистотата в общината през 2023 година, както и доклада по нея.

С пълния тест на протокола можете да се запознаете от тук.
Доклад за изготвяне на план сметката за 2023 година вижте тук.
публикувано на 19.12.2022 година.

 

=======================================================================

  Община Лъки кани всички жители на общината на публичното обсъждане на проекта на план-сметките за годишния размер на разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Лъки и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

Обсъждането ще се състои на 12 декември 2022 година /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. 

Надяваме се на Вашето присъствие!

Всички Ваши предложения, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на общината, а именно стая №5, етаж I в сградата на Община Лъки или на имейл адрес [email protected]

 

Каним жителите на община Лъки да вземат участие. Заповядайте!

 

С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук. 

 

публикувано на 05.12.2022 година.  

=========================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/на 14.11.2022г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук.

публикувано на 14.11.2022 год. 

 ==========================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 14.11.2022г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите  от тук.

публикувано на 14.11.2022 год.

============================================================================

Община Лъки обявява изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки.  Проекта е публикуван на сайта на община Лъки /www.oblaki.com/на 14.11.2022г. и всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието й. 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук. 

публикувано на 14.11.2022 год. 

==========================================================================

В законоустановения срок от 30 дни – от 11.11.2022 г. до 11.12.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на следния електронен адрес [email protected] и/или в деловодството на Община Лъки, гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18, ет. 1, ст.5

с пълния текст на проекто-предложението на докладната записка можете да се запознаете от тук.

Приложение 1              Приложение 2

публикувано на 11.11.2022г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Лъки за 2022 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 04.03.2022 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

 публикувано на 04.03.2022 г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост за 2022 г.. 

Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 23.12.2021 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук..

Докладък и мотивите за изработване на ГПУРИВОС 2022 г. вижте тук.

публикувано на 23.12.2021г. 

=======================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица протокола от проведенето на 07 декември 2021 година публично обсъждане на план сметката за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и поддържането на чистотата в общината през 2022 година, както и доклада по нея.
С пълния тест на протокола можете да се запознаете от тук.
Доклад за изготвяне на план сметката за 2022 година вижте тук.
публикувано на 09.12.2021 година.
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на общината на публичното обсъждане на проекта на план-сметките за годишния размер на разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Лъки и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022 година.
Обсъждането ще се състои на 07 декември 2021 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. 
Надяваме се на вашето присъствие.
Всички ваши предложения, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на общината, а именно стая №5, етаж I в сградата на Община Лъки или на имейл адрес [email protected] 
При проявен по-голям интерес от страна на гражданите Общинска администрация има готовност да осигури по - просторна зала, спазвайки всички противоепидемични мерки. 
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 30.11.2021 година.  
==============================================================================

В законоустановения срок от 30 дни – от 06.11.2021 г. до 06.12.2021 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сме