Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Лъки. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 14.08.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за приемане на изменението вижте тук.

публикувано на 14.08.2020г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки. Проекта е изготвен от Председателя на ОбС-Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 15.05.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

публикувано на 15.05.2020 г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за развитие на читалщинтаа дейност в община Лъки за 2020 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и е качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 15.05.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

публикувано на 15.05.2020 г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/  за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. Общинският съвет като орган на местно самоуправление решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. 

Пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение, както и мотивите за нейното приемане можете да изтеглите от тук.

публикувано на 02.04.2020г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Програма за управление на община Лъки за мандат 2019-2023 година. Проекта е изготвен от Кмета на община Лъки и качен на сайта на общината на адрес: /www.oblaki.com/ на 17.01.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание  от тук.

публикувано на 17.01.2020 г.

========================================================================

Община Лъки обявява изготвеният проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Лъки. Проекта е публикуван в сайта на община Лъки на адрес: /www.oblaki.com/ на 17.01.2020 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

мотивите за приемането му вижте тук.

протокол за липса на предложения и изменения по правилника.

публикувано на 17.01.2020г.

 ========================================================================

Община Лъки обявява на изготвеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост за 2020 г.. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 23.12.2019 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за изработване на ГПУРИВОС 2020 г. вижте тук.

публикувано на 23.12.2019г. 

========================================================================

Община Лъки обявява на изготвеният проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки. Проекта  е публикуван в сайта на община Лъки /www.oblaki.com/ на 20.12.2019 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното съдържание от тук.

Мотивите за приемане на изменението вижте тук.

публикувано на 20.12.2019г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува План - сметката за определяне на такса битови отпадъци на територията на община Лъки на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/ за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. 

Приложение № 1 на план-сметката вижте тук.       Приложение № 2 на план-сметката вижте тук.

публикувано на 12.11.2019г.

=============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, публикува проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/ за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. Общинският съвет като орган на местно самоуправление решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. 

Пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение можете да изтеглите от тук.

публикувано на 12.11.2019г.

==============================================================================

ОбС-Лъки на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове публикува проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на Община Лъки http://www.oblaki.com/, като след изтичане на законоустановения 30 – дневен срок подлежи на приемане от Общински съвет Лъки. Всички заинтересовани страни могат да направят предложения за промяна в упоменатия срок писмено в деловодството или на електронния адрес на ОбС-Лъки. 

Пълния текст на Правилника можете да изтеглите от тук.

публикувано на 11.11.2019г.

===============================================================================

ОбС-Лъки обявява на всички заинтересовани лица, изготвения проект на нова Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2020-2023 година.

Всички мнения и предложения в срок до 30 дни от датата на публикуването на стратегията можете да изпращате на електронния адрес на ОбА-Лъки - [email protected], на електронния адрес на ОбС-Лъки - [email protected] или писмено да ги заведете в деловодството на ОбА-Лъки, стая №5, етаж I-ви в сградата на администрацията.

Пълния текст на Стратегията изтеглете от тук.

публикувано на 11.11.2019г.