Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

взето с Протокол №2, на редовно заседание наОбС-Лъки, проведено на 28.11.2019г.

ОТНОСНО: Създаване на постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Лъки

                           

ОбС – Лъки на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 72, ал. 2, т.3, във връзка с §2, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 12, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 Р Е Ш И  :

1. Създава постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС- Лъки, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав:

1.           Йордан Куцев – председател;

2.           Илия Данчев – член;

3.           Красимир Манов – член;

4.           Марияна Паракосова  – член;

5.           Румен Мурджанов – член.

 

Общ брой присъствали на гласуването  общински съветника -   11,  

Брой гласували “За”  -     11,  “Против”  -    0,   “Въздържали се”  -    0.

Решението се приема.       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

взето с Протокол №2, на редовно заседание наОбС-Лъки, проведено на 28.11.2019г.

 

ОТНОСНО: Определяне на състава на постоянните комисии към ОбС – Лъки.

 

ОбС-Лъки на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,

Р Е Ш И:

 І. Приема състав на постоянните комисии към Общински съвет - Лъки, както следва:

 

1. Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

1.     Наталия Берберова - председател;

2.           Йордан Куцев - член;

3.           Красимир Манов- член;

4.           Марияна Паракосова- член;

5.           Недялка Узунова – член.

 

2. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи, както следва:

1.           Илия Данчев  - председател;

2.           Дафинка Каменова – член;

3.           Марияна Чукалова – член;

4.           Недялка Узунова – член;

5.           Румен Мурджанов – член.

 

3. Комисия по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, спорт, туризъм,  социални дейности, вероизповедания и човешки права

1.           София Ал-Юсеф-Мешева– председател;

2.           Дафинка Каменова – член;

3.           Димитър Балабанов – член;

4.           Марияна Паракосова – член;

5.           Наталия Берберова  – член.

4. Комисия по общинска собственост, концесии, приватизация, околна среда, водно, горско и селско стопанство

1.           Марияна Чукалова – председател;

2.           Димитър Балабанов – член;

3.           Илия Данчев – член;

4.           Йордан Куцев – член;

5.           София Ал-Юсеф-Мешева – член.

 

5. Комисия по устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

1.           Красимир Манов – председател;

2.           Дафинка Каменова – член;

3.           Марияна Чукалова – член;

4.           Недялка Узунова  – член;

                          5.           Румен Мурджанов – член.

 

 

Общ брой присъствали на гласуването  общински съветника -   11,  
Брой гласували “За”  -     11,  “Против”  -    0,   “Въздържали се”  -    0.

Решението се приема.       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

взето с Протокол №2, на редовно заседание наОбС-Лъки, проведено на 28.11.2019г.

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет - Лъки в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 

Общински съвет – Лъки на основание чл. 21, ал. 1, т.15, предл. последно от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,

 Р Е Ш И:

 1.    Определя за делегат на ОбС-Лъки в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България -

     МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ПАРАКОСОВА  - Председател на ОбС-Лъки

                         

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

 

     ДАФИНКА ЕВЕЛИНОВА КАМЕНОВА  - общински съветник при ОбС-Лъки

 

 

Общ брой присъствали на гласуването  общински съветника -   11,  

Брой гласували “За”  -     10,  “Против”  -    0,   “Въздържал се”  -    1.

 

Решението се приема.       

 

============================================================================== 

Р Е Ш Е Н И Е

2

взето с Протокол № 1на редовно заседание на 06.11.2019г.

 

ОТНОСНО: Изграждане на Временна комисия за Актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 ОбС – гр.Лъки, на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 Р Е Ш И:

 І. Утвърждава Временна комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лъки, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  в състав:

1.      Красимир Манов  - председател;

2.      Дафинка Каменова – член;

3.      Йордан Куцев – член;

4.      Марияна Чукалова – член;

5.      София Ал-Юсеф-Мешева – член

  

            Общ брой присъствали на гласуването  общински съветника -   11,  

Брой гласували “За”  -     11,  “Против”  -    0,   “Въздържали се”  -    0.

Решението се приема.                            

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

 взето с Протокол № 1на редовно заседание на 06.11.2019г.

 

  ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - гр.Лъки.

 

  Общински съвет – гр.Лъки, на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА

 

 Р Е Ш И :

 

1.      Избира за Председател на Общински съвет - гр.Лъки – г-жа МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ПАРАКОСОВА.

            

Общ брой присъствали на гласуването  общински съветника -   11,  

Брой гласували “За”  -     7,  “Против”    -     4,   “Въздържали се”        -     0.

Решението се приема.