Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.07.2021год. /петък/ от 13.00 часа неприсъствено в електронна среда.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.  Докладна записка с вх.№ 146/ 14.07.2021г. относно: Издаване на Запис на заповед от община Лъки в полза на ДФ «Земеделие»-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 от 05.05.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие»», във връзка с реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”, сключен между община Лъки, Сдружение „МИГ Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” и Държавен фонд „Земеделие”

                                                        Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                   Кмет на община Лъки

2. Докладна записка с вх.№ 147/ 14.07.2021г. относно: Издаване на Запис на заповед от община Лъки в полза на Държавен фонд «Земеделие», обезпечаваща 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 от 05.05.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие»», във връзка с реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”, сключен между община Лъки, Сдружение „МИГ Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” и Държавен фонд „Земеделие”.

                                                        Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                   Кмет на община Лъки

3.      Текущи.

4.       Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/