Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

    На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2018год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.    Докладна записка с вх. № 202/ 20.11.2018г. относно: Актуализация на капиталови разходи.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 206/ 20.11.2018г. относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2018г., приета с Решение № 186 на ОбС-Лъки, прието на 25.01.2018 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 200/ 19.11.2018г. относно: Определяне на 9 бр. списъци с имоти от общинския поземлен фонд с НТП – пасища, мери, ливади – за общо и индивидуално ползване по КВС на различни землища в община Лъки, обл.Пловдив, за стопанската 2019/2020 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 204/ 20.11.2018г. относно: Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ № 021034 – за кравеферма, за разширение на площадката на обект „Кравеферма” с поземлен имот № 021033 по КВС на землище с.Борово, общ.Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 203/ 20.11.2018г. относно: Подготовка на Община Лъки за работа през зимен сезон 2018/2019 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

6.    Докладна записка с вх. № 205/ 20.11.2018г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Илия Данчев

                 Председател на ОбС - Лъки

7.    Текущи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/