Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

 

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2023год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на ОбС-Лъки.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№11/17.01.2023г. относно: Одобряване на промени в числеността на Общинската администрация в Приложение №2 „Местни дейности“ в Община Лъки.                                                                                         

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки         

 

2.    Докладна записка с вх.№7/11.01.2023г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет- Лъки и неговите комисии за периода 01.07.2022г.-31.12.2022г.                                                                                                         Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                 Председател на ОбС-Лъки

 

3.    Докладна записка с вх.№14/17.01.2023г. относно:  Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Лъки за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022 година.

                                                                                        Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

4.    Докладна записка с вх.№9/16.01.2023г. относно: Приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Лъки за 2022 г.                                                                                                                                                                               Докл. Делчо Бакърджиев

                                                                                                Зам. кмет на община Лъки

                                                                                                                               

 

5.    Докладна записка с вх.№ 6/11.01.2023г. относно: Вземане на решение за отпускане на възмездна финансова помощ във вид на временен безлихвен заем на „Възстановителен център Лъки“ ЕООД с ЕИК 000613163.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

 

6. Докладна записка с вх.№ 12/17.01.2023г. относно:  Приемане на отчет за дейността на „Възстановителен център – Лъки“ ЕООД за четвъртото тримесечие на 2022г. и определяне на заплатата на управителя за следващото тримесечие, въз основа на постигнатите резултати и в съответствие с Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Лъки в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.                                                                                          

Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                 Председател на ОбС-Лъки

 

7.    Докладна записка с вх.№ 8/13.01.2023г. относно:   Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Лъки и на Председателя на Общински съвет- Лъки за четвъртото тримесечие на 2022 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

                                             

8.      Текущи.

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                                               /Марияна Паракосова/