Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 25.03.2021год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.  Докладна записка с вх.№ 60/ 15.03.2021г. относно: Промяна в състава на постоянни комисии в Общински съвет Лъки, поради напускане на общински съветник и встъпване в длъжност на друг общински съветник.

                                                           Докл. Марияна Паракосова

                                                                       Председател на ОбС- Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 61/ 15.03.2021г относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на нуждаещи се лица от настаняване под наем и за продажба на общински жилищни имоти /НУРУЖННЛНПНПОЖИ/ на основание чл.45а, ал.1 от ЗОС.

                                                          Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                      Кмет на община Лъки

3.  Докладна записка с вх.№ 62/ 15.03.2021г относно: Даване на съгласие за изразходване на натрупаните средства в размер на 18 670,37 /осемнадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева и тридесет и седем ст./ лв. от отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците, от общината за закупуване на съдове за събиране на отпадъците.

                                                         Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                     Кмет на община Лъки

4. Докладна записка с вх.№ 63/ 19.03.2021г относно: Даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-73, УПИ IV-72, кв.14 и улица между о.т.73 и о.т.74 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки.

                                                         Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                    Кмет на община Лъки

5. Докладна записка с вх.№ 65/ 22.03.2021г относно: Даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-66, УПИ VIII, кв.20 и улица между о.т.211 и о.т.299 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

                                                         Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                    Кмет на община Лъки

6.      Текущи.

7.       Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/