Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 17.12.2020год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

 

Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.  Докладна записка с вх.№ 210/ 08.12.2020г. относно: Вземане на решение за приемане на Плана за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027 година.

                                                Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                            Кмет на община Лъки

2. Докладна записка с вх.№ 216/ 08.12.2020г. относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Лъки и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 година.

                                              Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                           Кмет на община Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 211/ 08.12.2020г относно: Одобряване на допълнителна щатна бройка в структурата на ОбА-Лъки.

                                             Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                        Кмет на община Лъки

4.  Докладна записка с вх.№ 209/ 08.12.2020г относно: Кандидатстване на община Лъки с проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки”пред МИГ «Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе» по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г.                                                                                                                                                                         Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                          Кмет на община Лъки

5. Докладна записка с вх.№ 212/ 08.12.2020г относно: Отчет за изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 20/ 30.01-2020г. на ОбС-Лъки.  

                                                Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                            Кмет на община Лъки

6. Докладна записка с вх.№ 214/ 08.12.2020г относно: Одобряване на изготвена пазарна оценка от „ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21” АД – гр.Пловдив та част от общинския имот УПИ III-172, кв.21 по  ПУП на гр. Лъки.

                                               Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                         Кмет на община Лъки

7.    Докладна записка с вх.№ 215/ 08.12.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                              Докл. Марияна Паракосова

                                                        Председател на ОбС- Лъки

8.  Текущи.

9.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/