Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 29.10.2020год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.  Докладна записка с вх.№ 188/ 20.10.2020г. относно: Извършване на актуализация на капиталовите разходи за 2020 година.

                                                                Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                           Кмет на община Лъки

2. Докладна записка с вх.№ 189/ 20.10.2020г. относно: Даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение н ПУП-ПР за УПИ IV-173 и УПИ III-172, кв.21 п  ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки.

                                                                Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                            Кмет на община Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 187/ 20.10.2020г относно: Подготовката на Община Лъки за работа през зимен сезон 2020/2021 година.

                                                                Докл. Делчо Бакърджиев

                                                                           Зам. Кмет на община Лъки

4.  Докладна записка с вх.№ 185/ 19.10.2020г относно: Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Лъки и на Председателя на Общински Съвет – Лъки за третото тримесечие на 2020 година. 

                                                               Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                           Кмет на община Лъки

5.    Докладна записка с вх.№ 186/ 19.10.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                               Докл. Марияна Паракосова

                                                                          Председател на ОбС- Лъки

6.  Текущи.

7.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/