Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

    На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2018год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх. № 185/ 23.10.2018г. относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Лъки.

Докл. Илия Данчев

                 Председател на ОбС - Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 182/ 23.10.2018г. относно: Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Лъки и на Председателя на Общински Съвет – Лъки за третото тримесечие на 2018 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 184/ 23.10.2018г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Илия Данчев

                 Председател на ОбС - Лъки

4.    Текущи.

5.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/