Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

           На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 27.09.2018год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх. № 164/ 14.09.2018г. относно: Приемане отчета за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2018 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                        Кмет на Община Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 163/ 14.09.2018г. относно: Утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на общинската транспортна схема за междуселищна автобусна линия Лъки – Манастир.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                         Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 159-1/ 18.09.2018г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Илия Данчев

Председател на ОбС - Лъки

4.    Текущи.

5.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    

 

Забележка:

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

І. Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки, на 25.09.2018г. (вторник) от 16,30 часа за разглеждане на 2 точка от дневния ред.

ІІ. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр. Лъки, на 25.09.2018г. (вторник) от 16,40 часа за разглеждане на 3 точка от дневния ред.

ІІІ. Съвместно заседание на всички постоянни комисии с водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 25.09.2018г. (вторник) от 16,50 часа за разглеждане на 1 точка от дневния ред.

 

                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/