Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

       На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2020год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№ 28-1/ 17.02.2020г. относно: Приемане на информация за състоянието на престъпността и обществения ред в район – община Лъки за 2019 година.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 29/ 17.02.2020г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 33/ 17.02.2020г относно: Приемане на Програма за управление на община Лъки за 2019-2023 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

4.    Докладна записка с вх.№ 38/ 17.02.2020г относно: Отчет на Програмата за развитите на туризма в община Лъки за 2019 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

5.    Докладна записка с вх.№ 39/ 18.02.2020г относно: Издаване на запис на заповед от община Лъки в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-144 от 21.10.2016г. по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, сключен между Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

6.    Докладна записка с вх.№ 42/ 18.02.2020г относно: Определяне на 9 бр. списъци с имоти от общинския поземлен фонд с НТП – пасища, ливади, мера – за общо и индивидуално ползване по КК и КР на община Лъки в 9 бр. землища в община Лъки, обл.Пловдивска за стопанската 2020/2021 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

7.    Докладна записка с вх.№ 40/ 18.02.2020г относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на две общински помещения от сградата на „Общинска поликлиника – Лъки” в гр.Лъки на Агенцията за социално подпомагане, гр.София.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

8.    Докладна записка с вх.№ 34/ 17.02.2020г относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП/ПП/ за трасе на напорен тръбопровод от съществуващо водохващане в ПИ № 000281 по КВС землище с.манастир до масивна сграда, находяща се в ПИ № 000159 по КВС землище с.Лъкавица, общ.Лъки и даване на съгласие за преминаване на трасето през имоти публична общинска собственост.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

9.    Докладна записка с вх.№ 35/ 17.02.2020г относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване по чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията на подземен кабелен електропровод ниско напрежение – 20kV, през имоти публична общинска собственост – УПИ VI-за озеленяване, кв.18, ул.между о.т. 220 и о.т. 154а и улица между о.т. 154а и о.т. 155, и имот частна общинска собственост – УПИ IV-за обществено обслужване, кв.62 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки от съществуващ ТП „Победа”, находящ се в УПИ VI-за озеленяване, кв.18 до съществуващ ТП „Книжарница”, находящ се в УПИ IV-за обществено обслужване, кв.62 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

10.                  Докладна записка с вх.№ 36/ 17.02.2020г относно: Определяне на представител на община Лъки в извънредното общо събрание на акционерите в Университетска многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ-Пловдив – гр.Пловдив.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

11.                  Докладна записка с вх.№ 31/ 17.02.2020г. относно: Приемане на Краткосрочна концепция за развитие и управление на „Възстановител център – Лъки” ЕООД обхващаща периода 01.01.2020-31.12.2020год. и Отчет за изпълнение Краткосрочна концепция за развитие и управление на „Възстановител център – Лъки” ЕООД за период 01.01.2019-31.12.2019 год., одобрена с Решение № 288, взето с Протокол № 38 от 28.03.2019г. на ОбС-Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

12.                  Докладна записка с вх.№ 30/ 17.02.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

13.    Текущи.

14.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/