Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2018год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх. № 46-1/ 19.03.2018г. относно: Приемане на информация за състоянието на престъпността и обществения ред в район Община Лъки за 2017 година.

Докл. Илия Данчев

            Председател на ОбС - Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 65/ 19.03.2018г. относно: Извършване актуализация на плана по бюджета, приемане уточнения годишен план и отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                       Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 64/ 19.03.2018г. относно: Приемане на Годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година на община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                       Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 56/ 09.03.2018г. относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кметовете на кметства в община Лъки в рамките на действащата нормативна уредба.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                       Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 66/ 19.03.2018г. относно: Кандидатстване на община Лъки с проект за строително-ремонтни работи в ДПЛУИ-с.Джурково пред фонд „Социална закрила” към МТСП.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

6.    Докладна записка с вх. № 55/ 09.03.2018г. относно: Годишен отчет за 2017 година за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

7.    Докладна записка с вх. № 36/ 08.02.2018г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Лъки за периода 2018-2023 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

8.    Докладна записка с вх. № 54/ 09.03.2018г. относно: Приемане на Годишен отчет за 2017 година за изпълнението на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Лъки за периода 2016-2020 година.

                                                                         Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

9.    Докладна записка с вх. № 48/ 19.02.2018г. относно: Актуализиране на Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Лъки за 2016-2020 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                      Кмет на Община Лъки

10.   Докладна записка с вх. № 67/ 20.03.2018г. относно: Годишен отчет за 2017 година за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

11.   Докладна записка с вх. № 53/ 09.03.2018г. относно: Участие на община Лъки в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Преспа” – общи Баните, Лъки и Чепеларе”.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

12.   Докладна записка с вх. № 59/ 19.03.2018г. относно: Определяне на Правила за ползване на пасища, мери и  ливади от ОПФ и приемане на Годишен план за паша на община Лъки за стопанската 2018/2019 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

13.   Докладна записка с вх. № 60/ 19.03.2018г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Областен съвет на „БЧК” – град Пловдив на общински имот в гр.Лъки за срок от 5 години, считано от 01.05.2018 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

14.   Докладна записка с вх. № 63/ 19.03.2018г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

Докл. Илия Данчев

            Председател на ОбС - Лъки

15.   Докладна записка с вх. № 61/ 19.03.2018г. относно: Одобряване на Годишния отчет за изпълнение на Краткосрочна концепция за развитие и управление на „Възстановителен център –Лъки” ЕООД – гр.Лъки, обхващаща периода 05.05.2017-31.12.2017 година, приета с Решение № 158, взето с Протокол № 20 от 22.06.2017 година на ОбС-Лъки.

Докл. Илия Данчев

            Председател на ОбС - Лъки

16.   Докладна записка с вх. № 68/ 20.03.2018г. относно: Приемане на Годишния финансов отчет и Доклад за дейността на „Възстановителен център-Лъки” ЕООД – гр. Лъки за 2017 година.

Докл. Илия Данчев

            Председател на ОбС - Лъки

17.   Докладна записка с вх. № 69/ 20.03.2018г. относно: Вземане на решение за увеличение на работната заплата на управителя на „Възстановителен център Лъки” ЕООД на база постигнати мениджърски резултати.

Докл. Илия Данчев

            Председател на ОбС - Лъки

18.   Текущи.

19.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    

Забележка:

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

 

І. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр. Лъки, на 27.03.2018г. (вторник) от 16,30 часа за разглеждане на 6, 8 и 14 точки от дневния ред.

ІІ. Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки, на 27.03.2017г. (вторник) от 16,50 часа за разглеждане на 1, 15, 16 и 17 точки от дневния ред.

ІІІ. Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство при Общински съвет-гр.Лъки, на 27.03.2018г. (вторник) от 17,30 часа за разглеждане на 7, 9, 10, 12 и 13 точки от дневния ред.

ІV. Заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 27.03.2018г. (вторник) от 18,00 часа за разглеждане на 2, 3, 4, 5 и 11 точки от дневния ред.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

 

/Илия Данчев/