Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 25.06.2020год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№ 102/ 15.06.2020г. относно: Приемане на Доклади за дейността за 2019 година на народните читалища, регистрирани на територията на община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 103/15.06.2020г. относно: Приемане на Програма за читалищната дейност в община Лъки за 2020 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 104/ 15.06.2020г относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Лъки в рамките на действащата нормативна уредба.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

4.    Докладна записка с вх.№ 105/ 16.06.2020г относно: Приемане Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки, област Пловдив.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

5.    Докладна записка с вх.№ 106/ 16.06.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

6.        Текущи.

7.        Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/