Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

            На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 27.06.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1.    Докладна записка с вх. № 122/ 17.06.2019г. относно: Получено писмо с вх. № 119 от 10.06.2019г. в Общински съвет Лъки и изх. № АК-01-116#2/28.05.2019г. на Областния управител на област с административен център Пловдив за осъществен контрол за законосъобразност на Решение № 295, взето с Протокол № 39 от 16.05.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет - Лъки и констатирана незаконосъобразност на решението.

Докл. Илия Данчев

                                                                                         Председател на ОбС-Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 121/ 17.06.2019г. относно: Получено писмо с вх. № 119 от 10.06.2019г. в Общински съвет Лъки и изх. № АК-01-116#2/28.05.2019г. на Областния управител на област с административен център Пловдив за осъществен контрол за законосъобразност на Решение № 296, взето с Протокол № 39 от 16.05.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет - Лъки и констатирана незаконосъобразност на решението.

Докл. Илия Данчев

                                                                                                     Председател на ОбС-Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 128/ 19.06.2019г. относно: Актуализация на капиталови разходи.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 126/ 18.06.2019г. относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 127/ 18.06.2019г. относно: Даване на съгласие за продажба на застроен ПИ 188167, с площ 269 кв.м. по КВС – с.Дряново, на собственика на законно построена масивна сграда.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

6.    Докладна записка с вх. № 123/ 18.06.2019г. относно: Даване на съгласие за изработването на ПУП-ПУР за част от урбанизираната територията на с.Дряново, община Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 69 до полигонова точка 31, източната граница на имоти с кад. № 69,68,67,65,63,62 и част от имоти с кад. № 67,70,72,73 по Кадастралния план на с. Дряново, община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

 7.    Докладна записка с вх. № 124/ 18.06.2019г. относно: Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII-зеленина, УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V в кв.9 и обслужващата ги тупикова улица, улица между о.т.55 и о.т.56, и неурегулирана територия в кв.9 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

8.    Докладна записка с вх. № 125/ 18.06.2019г. относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за извършване на процедура по промяна предназначението на горска територия и смяна на собствеността, на основание чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за ПИ №000159, местност „Реката”, землище на с. Лъкавица, община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

9.      Текущи.

10.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

     

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/