Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

          На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 19.09.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

 

            Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.    Докладна записка с вх. № 197-1/ 11.09.2019г. относно: Получено писмо с вх. № 197 от 10.09.2019г. в Общински съвет Лъки и изх. № АК-01-206#2/ 10.09.2019г. на Областния управител на област с административен център Пловдив за осъществен контрол за законосъобразност на Решение № 323, взето с Протокол № 42 от 29.08.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет - Лъки и констатирана частична незаконосъобразност в част от решението.

Докл. Илия Данчев

                                                                                                     Председател на ОбС-Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 197-2/ 11.09.2019г. относно: Получено писмо с вх. № 197 от 10.09.2019г. в Общински съвет Лъки и изх. № АК-01-206#2/ 10.09.2019г. на Областния управител на област с административен център Пловдив за осъществен контрол за законосъобразност на Решение № 324, взето с Протокол № 42 от 29.08.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет - Лъки и констатирана частична незаконосъобразност в част от решението.

Докл. Илия Данчев

                                                                                                     Председател на ОбС-Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 194/ 09.09.2019г. относно: Актуализация на бюджета на община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 195/ 10.09.2019г. относно: Кандидатстване на община Лъки с проект:”Погледни в миналото, запази за бъдещето” към МИГ „Преспа – общини Баните, Чепеларе и Лъки” по подмярка 7.6 „Проучвания и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 196/ 10.09.2019г. относно: Даване на съгласие за сключване на договор за замяна на енергийни обекти, във връзка с реализиран проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Кирил Маджаров от о.т. 82а до о.т. 397 по ПУП на  гр.Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив”.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

6.      Текущи.

7.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/