Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.25,  т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

  

1.    Докладна записка с вх.№ 6-1/ 13.11.2019г относно: Определяне представител на Общински съвет - Лъки в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 7/ 14.11.2019г. относно: Определяне на състава на постоянните комисии към ОбС – Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 8/ 16.11.2019г. относно: Създаване на постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет - Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 

   

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/