Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.05.2022год. /четвъртък/ от 17.00 часа чрез установена вайбър връзка.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

  

1.    Докладна записка с вх.№ 58-1/ 09.05.2022г. относно: Определяне на представител на Община Лъки в комисия за изработване на Областна здравна карта за област Пловдив

 

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

 

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/