Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 01.06.2023год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на ОбС-Лъки.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№ 113/22.05.2023г. относно: Приемане годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

2.    Докладна записка с вх.№  114/22.05.2023г.  относно: Приемането на годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 год.

                                                                    Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

3.    Докладна записка с вх.№ 111/22.05.2023г. относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с кадастрален №183 по Кадастралния план на с. Джурково, попадащ в УПИ II-5, УПИ III-5, УПИ IV-озеленяване, УПИ  V-5, в кв.9, УПИ I-5 в кв.12, УПИ III-5 в кв.11, зелена площ, улица между о.т. 16 и о.т.19, улица между  о.т. 55 и о.т.59 по ПУП на с. Джурково, и имот с кадастрален №184 по Кадастралния план на с. Джурково, попадащ в УПИ VIII-озеленяване, УПИ IX-5, в кв.8,  УПИ I-9, в кв.13, улица между о.т.53 и о.т.54, улица между о.т.53 и о.т.51, по ПУП на с. Джурково, общ.Лъки, обл. Пловдив.                                                                                                                                    Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

4.    Докладна записка с вх.№ 115/22.05.2023г. относно: Даване на съгласие за изменение на КК за поземлен имот с идентификатор 86012.84.10 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, обл. Пловдив; даване на съгласие за промяна на НТП на поземлен имот с проектен идентификатор 86012.84.67 и вида собственост от общинска публична в общинска частна; даване на предварително съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

5.    Докладна записка с вх.№ 110/ 22.05.2023г. относно: Определяне на представител на Община Лъки в извънредно общо събрание на акционерите в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение- Пловдив“ АД- гр. Пловдив.                                                                                                                          Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

 

6.    Докладна записка с вх.№ 119/23.05.2023г. относно: Актуализиране на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в община Лъки, която е създадена и актуализирана с решение на ОбС-Лъки.                                                                                                                                                              Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

7.    Докладна записка с вх.№ 118/23.05.2023г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС Лъки

 

 

8.      Текущи.

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани