Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.25,  т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова ПаракосоваПредседател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2023год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 

1.    Докладна записка с вх.№ 22/ 21.11.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение №324, взето с Протокол №42 от 29.08.2019 год. на Общински съвет Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 20/ 21.11.2023г. относно: Приемане на отчет за дейността на „Възстановителен център – Лъки“ ЕООД за третото тримесечие на 2023г. и определяне на заплатата на управителя за следващото тримесечие, въз основа на постигнатите резултати и в съответствие с Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Лъки в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.  

                                                                                     Докл.  Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 9/ 15.11.2023г. относно: Одобряване на промени в числеността и структурата на Общинска администрация в Община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

4.    Докладна записка с вх.№ 18/ 21.11.2023г. относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Лъки, на кмета на кметство с. Белица и кмета на кметство с. Дряново.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

5.     Предложение с вх.№ 217/ 20.09.2023г. относно: Опрощаване на задължения към община Лъки на Янко Костов Буюклиев, жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

  

6.    Докладна записка с вх.№ 10/ 16.11.2023г. относно: Подготовката на община Лъки за работа през зимен сезон 2023/2024г.

                                                                                    Докл. Делчо Бакърджиев

                                                                                                Зам. Кмет на община Лъки

7.    Докладна записка с вх.№ 19/ 21.11.2023г. относно: Утвърждаване на образци на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и по чл.49, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

8.    Докладна записка с вх.№ 21/ 21.11.2023г. относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.   

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

9.         Текущи.

10.     Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

МАРИЯНА ПАРАКОСОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ