Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1.    Докладна записка с вх. № 62/ 19.03.2019г. относно: Извършване актуализация на плана по бюджета, приемане уточнения годишен  план и отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018г.

                                                                      Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                 Кмет на Община Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 63/ 19.03.2019г. относно: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 60/ 18.03.2019г. относно: Приемане на Годишния финансов отчет и доклад за дейността на „Възстановителен център – Лъки” ЕООД, гр.Лъки за 2018 година.

Докл. Илия Данчев

                                                                                    Председател на ОбС - Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 64/ 19.03.2019г. относно: Определяне на Правила за ползването на пасища, мери и ливади от ОПФ и приемане на Годишен план за паша на община Лъки за стопанската 2019/ 2010 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 65/ 19.03.2019г. относно: Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХIII-а, в кв.34 с обща площ 1081,00 кв.м. по ПУП на град Лъки, на собственика на законно построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда и одобряване на изготвената пазарна оценка на същия имот.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

6.    Докладна записка с вх. № 66/ 19.03.2019г. относно: Разрешаване изработването на ПУП-ПР, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с реализиран инвестиционен проект на обект: „Рекултивация на Хвостохранилище „Лъки-1””, попадащ в ПИ № 099004, ПИ № 099005 и в част от ПИ № 000032, ПИ № 000033, ПИ № 099003 по КВС за землището на гр.Лъки, общ. Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

7.    Докладна записка с вх. № 61/ 18.03.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

                                                                            Докл. Илия Данчев

                                                                                       Председател на ОбС - Лъки

8.      Текущи.

 

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/