Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

   На основание чл.25,  т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 19.12.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

 

Заседанието ще протече при следния

 

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№ 35/ 11.12.2019г. относно: Приемане на План-сметка на необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2020 година и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2020 година на територията на община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 41/ 11.12.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки, приета с Решение № 109, взето с протокол № 4 от редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 01.12.2016г.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 40/ 11.12.2019г. относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020-2023 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

4.    Докладна записка с вх.№ 42/ 11.12.2019г. относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2019 година, приета с решение № 265/ 01.12.2016г. и актуализирана с решение № 294, взето с протокол № 39 от 16.05.2019г и с Решение № 306, взето с протокол № 40 от 27.06.2019г.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

5.    Докладна записка с вх.№ 39/ 11.12.2019г относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Лъки, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 6.    Докладна записка с вх.№ 34/ 06.12.2019г. относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в ОбС-Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

7.    Докладна записка с вх.№ 38/ 10.12.2019г. относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изграждане на обект: „Термовизионна противопожарна кула” и БКТП, и проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на електропровод за захранване на обекта с електроенергия в ПИ № 205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

8.    Докладна записка с вх.№ 37/ 10.12.2019г. относно: Одобряване на проект за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки в обхват съществуваща пътека от полигонна точка 69 до полигонна точка 31 и източната граница на имоти с кадастрални № 69, 68, 67, 65, 63 и 62 и част от имоти с кадастрални № 67, 70, 72 и 73 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

9.    Докладна записка с вх.№ 36/ 10.12.2019г. относно: Одобряване на проект за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки в обхват съществуваща пътека от полигонна точка 83 до полигонна точка 61 и източната граница на имоти с кадастрални № 127, 124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 74, 75, 77, 78, 79 80, 60 и 53 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

10.    Докладна записка с вх.№ 31-1/ 10.12.2019г. относно: Вземане на решение за отпускане на възмездна финансова помощ във вид на временен безлихвен заем на „Възстановителен център Лъки“ ЕООД с ЕИК 000613163.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

11.    Докладна записка с вх.№ 32/ 06.12.2019г относно: Вземане на решение за определяне на състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

12.    Докладна записка с вх.№ 30-1/ 06.12.2019г. относно: Определяне на представител от ОбС-Лъки в Областния съвет за развитие на област Пловдив.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

13.    Докладна записка с вх.№ 43/ 11.12.2019г. относно: Приемане на информация за зимната подготовка на община Лъки през зимен сезон 2019/2020 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

14.    Текущи.

15.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/