Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 П О К А Н А

            На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2018год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

  

1.    Докладна записка с вх. № 125/ 13.07.2018г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл. Илия Данчев

                 Председател на ОбС - Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 124/ 13.07.2018г. относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Лъки и неговите комисии за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018 година.

Докл. Илия Данчев

                 Председател на ОбС - Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 130/ 16.07.2018г. относно: Представяне на Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Лъки за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018 година.  

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                       Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 136/ 17.07.2018г. относно: Определяне на представител на Община Лъки в извънредното общо събрание на акционерите в Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив АД - гр. Пловдив.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 126/ 16.07.2018г. относно: Даване на съгласие за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на два незастроени общински имота в гр.Лъки и с.Белица, които са включени в ГПУРИВОС за 2018 година и одобряване на изготвените две пазарни оценки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

6.    Докладна записка с вх. № 127/ 16.07.2018г. относно: Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ – II – 107 /парцел втори, имот сто и седми/ в кв.25 /квартал двадесет и пети/  с обща площ 1070,00 кв.м. /хиляди и седемдесет квадратни метра/,  на собственика на законно построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда и одобряване на изготвената пазарна оценка.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

7.    Докладна записка с вх. № 128/ 16.07.2018г. относно: Даване на съгласие за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на пет незастроени общински земеделски земи в с.Здравец и с.Джурково, които са включени в ГПУРИВОС за 2018 година и одобряване на изготвените пет пазарни оценки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

8.    Докладна записка с вх. № 129/ 16.07.2018г. относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобствеността в УПИ- XXI- общински в кв.11 по ПУП на гр.Лъки чрез продажба на частта на община Лъки на другия съсобственик.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

9.    Докладна записка с вх. № 133/ 17.07.2018г. относно: Продължаване срока на договор за наем № 2-9 от 01.07.2013 година за ползваната площ от 160,00 кв.м. – обособена част от II – рия етаж на сградата на Общинска поликлиника, на ул.Възраждане № 30, построена в общинския УПИ – I – за болница, в кв.36 по ПУП на гр.Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

10.  Докладна записка с вх. № 134/ 17.07.2018г. относно: Продължаване срока на два договора за наем от 01.07.2013 година за ползваните площи от 21,00 кв.м. и 42,00 кв.м. – обособени части от III – тия етаж на сградата на Общинска поликлиника, на ул.Възраждане № 30, построена в общинския УПИ – I – за болница, в кв.36 по ПУП на гр.Лъки. 

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

11.  Докладна записка с вх. № 131/ 17.07.2018г. относно: Вземане на решение за одобряване на Детска градина „Юрий Гагарин” – гр.Лъки за защитена детска градина и включването й в Списъка на защитените детски градини и защитени училища за 2018/2019 учебна година. 

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

12.  Докладна записка с вх. № 132/ 17.07.2018г. относно: Вземане на решение за определяне на Детска градина „Юрий Гагарин” – гр.Лъки за средищна детска градина и включването й в Списъка на средищните детски градини и училища за 2018/2019 учебна година. 

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

13.  Докладна записка с вх. № 135/ 17.07.2018г. относно: Одобряване броя на групите в Детска градина „Юрий Гагарин” – гр.Лъки за учебната 2018/2019 година. 

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

14.  Докладна записка с вх. № 123/ 13.07.2018г. относно: Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Лъки и на Председателя на Общински Съвет – Лъки за второто тримесечие на 2018 година. 

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                  Кмет на Община Лъки

15.  Текущи.

16.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    

Забележка:

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

І. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр. Лъки, на 24.07.2018г. (вторник) от 16,30 часа за разглеждане на 11, 12 и 13 точки от дневния ред.

ІІ. Заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 24.07.2018г. (вторник) от 16,45 часа за разглеждане на 14 точка от дневния ред.

ІІІ. Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство при Общински съвет-гр.Лъки, на 24.07.2018г. (вторник) от 16,50 часа за разглеждане на 5, 6, 7, 8, 9 и 10 точки от дневния ред.

ІV. Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки, на 24.07.2017г. (вторник) от 17,15 часа за разглеждане на 1, 2, 3 и 4 точки от дневния ред.

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/