Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 28.10.2021год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.    Докладна записка с вх.№ 210/ 18.10.2021г. относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 211/ 18.10.2021г. относно: Актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата/ОбщКБДП/ при община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

3. Докладна записка с вх.№ 207/ 18.10.2021г. относно: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

4. Докладна записка с вх.№ 212/ 19.10.2021г. относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване по чл.193, ал.4 от ЗУТ на територията на Електроразпределение ЮГ ЕАД КЕЦ Чепеларе за изграждане на КЛ 20кВ от Подстанция Северни Родопи в с.Здравец  до ТП Спасител в гр.Лъки и изграждане на 6 нови БКТП – БКТП Манастир, БКТП Балкан махала, БКТП Крушево, БКТП Лъкавица, БКТП Взривен склад и БКТП Тръмбър през имоти частна и публична общинска собственост.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 208/ 18.10.2021г. относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на община Лъки и на Председателя на ОбС-Лъки за третото тримесечие на 2021 година.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

6.    Докладна записка с изх.№ 209/ 18.10.2021г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС-Лъки

7.      Текущи.

8.       Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

                                                                         /Марияна Паракосова/