Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

            На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 29.08.2019год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

            Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1.    Докладна записка с вх. № 176/ 19.08.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество, приета с Решение № 50, взето с протокол № 7 от 27.04.2016 год. на Общински съвет - Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

2.    Докладна записка с вх. № 177/ 19.08.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 268, взето с Протокол № 36 от 30.01.2019 год. на Общински съвет Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

3.    Докладна записка с вх. № 178/ 19.08.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки приета с Решение № 109, взето с протокол N 14  от редовно заседание на ОбС Лъки проведено на 01.12.2016г., влязла в сила от 01.01.2017г.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                    Кмет на Община Лъки

4.    Докладна записка с вх. № 179/ 19.08.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  управление на отпадъците на територията на община Лъки, приета с Решение № 313, взето с Протокол № 43 от 26.06.2014г., изменена и допълнена с Решение № 315, взето с протокол № 44/24.07.2014г. на редовна сесия на Общински съвет - Лъки.

                                                                      Докл. Илия Данчев

                                                                                 Председател на ОбС-Лъки

5.    Докладна записка с вх. № 180/ 19.08.2019г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община ЛЪКИ, приета с Решение № 143, взето с Протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет Лъки, проведено на 30.12.2008 г.

                                                                      Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                 Кмет на Община Лъки

 6.    Докладна записка с вх. № 175/ 14.08.2019г. относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2019 година.

Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                         Кмет на Община Лъки

7.      Текущи.

8.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/