Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

                        

П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова Паракосова – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2022год. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на ОбС-Лъки.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с вх.№172/19.09.2022г. относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на три поземлени имота в землището на село Дряново, община Лъки, област Пловдив, чрез дарение от собствениците- физически лица, с цел разширяване на Гробищния парк на село Дряново.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки         

 

2.    Докладна записка с вх.№ 174/20.09.2022г. относно: Актуализация на решение № 183 от 27.01.2022г. на ОбС-град Лъки, с което е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост /ГПУРИВОС/ за 2022 год.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

3.    Докладна записка с вх.№ 175/ 20.09.2022г. относно: Издаване на Запис на заповед от община Лъки в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща 100 % от заявения размер на  авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-19.287-0001-C01 от 03.02.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето“.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

4.    Докладна записка с вх.№ 176/ 20.09.2022г. относно: Издаване на Запис на заповед от община Лъки в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща 100 % от заявения размер на ДДС към  авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-19.287-0001-C01 от 03.02.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето“.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

                                                                                                                               

 

 

5.    Докладна записка с вх.№ 173/19.09.2022г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 

6.      Текущи.

7.      Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.