Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А

 

На основание чл.25,  т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова ПаракосоваПредседател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2024год. /четвъртък/ от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка  с вх.№ 89 / 16.04.2024г. относно: Актуализация на капиталови разходи.                                                                                                                                                                                                                                                      Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

2.    Докладна записка с вх.№ 84/ 15.04.2024г. относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.                                                                                                                                                                                          Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община  Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 85/ 15.04.2024г. относно: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023год.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община  Лъки

 

4.   Докладна записка  с вх.№ 88 / 16.04.2024г. относно: Одобряване на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Лъки за периода 01.01.2023г.-31.12.2023г.

                                                                            Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

5.    Докладна записка  с вх.№ 92 / 16.04.2024г. относно: Приемане на Годишния финансов отчет на „Възстановителен център-Лъки“ ЕООД- гр. Лъки за 2023г.

 

                                                                            Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 

 

6.   Докладна записка  с вх.№ 97 / 16.04.2024г. относно: Приемане на отчет за дейността на „Възстановителен център-Лъки“ ЕООД за първото тримесечие на 2024г. и определяне на заплатата на управителя за следващото тримесечие, въз основа на постигнатите резултати и в съответствие с Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Лъки в публични предприятия и търговски дружества с общинска участие в капитала.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 

7.    Докладна записка с вх.№ 87/ 15.04.2024г. относно: Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ-VIII в кв.30 с обща площ 252.00 кв.м. по ПУП на град Лъки, на собственика на законно построената в имота двуетажна полумасивна сграда и одобряване на изготвената пазарна оценка за същия имот.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

 

8.     Докладна записка  с вх.№ 86 / 15.04.2024г. относно:  Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ-II-285 в кв.39 с обща площ 322.00 кв.м. по ПУП на село Югово, на собственика на законно построената в имота 3 ет. масивна жилищна сграда и одобряване на изготвената пазарна оценка за същия имот.     

                                                                                                                                                                                                                                                                Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

9.        Докладна записка  с вх.№ 90 / 16.04.2024г. относно: Даване на съгласие за продажба на два общински имота по действащите ПУП на град Лъки и село Белица и два ПИ в землища село Белица и село Борово по КККР от 2019г.- актувани за частна общинска собственост и одобряване на изготвените пазарни оценки на същите имоти ., които ще бъдат обявени за продажба чрез търгове по реда на ЗОС.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

10.    Докладна записка  с вх.№ 83 / 10.04.2024г. относно: Приемане на Доклади за дейността за 2023г. на народните читалища, регистрирани на територията на община Лъки.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

11.    Докладна записка  с вх.№ 82 / 10.04.2024г. относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Лъки за 2024г.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

12.    Докладна записка  с вх.№ 95 / 16.04.2024г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Лъки.

                                                                                     Докл. Марияна Паракосова

                                                                                                Председател на ОбС- Лъки

 

13.    Текущи.

14.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Забележка:

 

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

 

І. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр.Лъки, на 23.04.2024г. (вторник)   от 16.40 часа за разглеждане на  10, 11 и 12 точки от дневния ред.

 

II.Заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 23.04.2024г. (вторник) от 17.00 часа за разглеждане на  1, 2, 3, 5 и 6 точки от дневния ред.

 

III.Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки на 23.04.2024г. (вторник)   от 17.20 часа за разглеждане на 4 точка от дневния ред.

 

III. Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство, устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности при Общински съвет-гр.Лъки, на 23.04.2024г. (вторник)   от 17.30 часа за разглеждане на 7, 8 и 9 точки от дневния ред.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛЪКИ:

 

                                                                                              /Марияна Паракосова/

 

...............................................................................................................................................................

П О К А Н А

 

На основание чл.25,  т.1 и 2 от ЗМСМА г-жа Марияна Здравкова ПаракосоваПредседател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2024год. /четвъртък/ от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието ще протече при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.    Докладна записка  с вх.№ 65 / 19.03.2024г. относно: Приемане на Програма за управление на Община Лъки за мандат 2023-2027 година.                                                                                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

2.    Докладна записка с вх.№ 57/ 18.03.2024г. относно: Определяне на Правила за ползването на пасища, мери и ливади ОПФ и приемане на Годишен план за паша на община Лъки за стопанската 2024/2025г.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община  Лъки

3.    Докладна записка с вх.№ 55/ 18.03.2024г. относно: Изменение и допълнение на решение №22, взето с протокол №5 от 25.01.2024г. на Общински съвет-Лъки, с което е приета ГПУРИВОС-2024 г.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община  Лъки

 

4.    Докладна записка  с вх.№ 51 / 11.03.2024г. относно: Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Лъки за 2023 година.

                                                                            Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

5.   Докладна записка  с вх.№ 50 / 11.03.2024г. относно: Отчет за изпълнение на дейности от Общинска Програма за управление на отпадъците на територията на община Лъки за периода 2021-2028 г. за 2023година.

                                                                            Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

6.    Докладна записка с вх.№ 56/ 18.03.2024г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ „Зора-2002г.“ град Лъки на две обособени части от сградата на „Битов комбинат“ в град Лъки, актувана с акт за частна общинска собственост № 267 от 04.09.2012 год.

                                                                                     Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                Кмет на община Лъки

 

7.     Докладна записка  с вх.№ 59 / 18.03.2024г. относно:  Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на 14 бр. общински поземлени имоти- земеделски земи по КККР в землището на село Югово, община Лъки, които са придобили характеристика на гора, по смисъла на чл.25 от Закона за горите и за промяна на вида на територията- от земеделска територия в горска територия.

                                                                                              Докл. инж. Валентин Симеонов

                                                                                                 Кмет на община Лъки

 

8.   Докладна записка  с вх.№ 63 / 19.03.2024г. относно: Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територият