Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Постоянните комисии към Общински съвет - гр.Лъки
 
1. Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:
 
1.      Софка Янкова - председател;
2.      Анна Адамова - член;
3.      Марияна Паракосова- член;
4.      Мария Маринска- член;
5.      Йордан Куцев – член
 
2. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи, както следва:
 
1.      Илия Данчев  - председател;
2.      Софка Янкова – член;
3.      Анелия Бакларева – член;
4.      Пламен Райчев – член;
5.      Емил Топалов – член
 
3. Комисия по общинска собственост, концесии, приватизация, околна среда, водно, горско и селско стопанство
 
1.      Анна Адамова – председател;
2.      Софка Янкова – член
3.      Анелия Бакларева – член;
4.      Емил Топалов– член;
5.      Мария Маринска - член;
 
4. Комисия по устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:
 
1.      Йордан Куцев – председател;
2.      Пламен Райчев– член;
3.      Анна Адамова – член;
4.      Милко Мутафчиев  – член;
5.      Марияна Паракосова – член
 
5. Комисия по образование, култура, здравеопазване, туризъм, спорт, младежки и социални дейности, вероизповедания и човешки права
 
1.      Гергана Бакалова– председател;
2.      Йордан Куцев – член;
3.      Емил Топалов– член;
4.      Милко Мутафчиев – член;
5.      Марияна Паракосова – член