Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

=======================================================================

Община Лъки обявява Заповед №129 от 10.08.2022 г. на Кмета на община Лъки за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лъки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 10.08.2022г.

=====================================================================

 
===========================================================================

Община Лъки обявява Заповед №121 от 01.08.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на временни противоепидемични мерки на територията на община Лъки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук

публикувано на 01.08.2022г.

=============================================================================

Община Лъки обявява Заповед №116 от 21.07.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на временни противоепидемични мерки на територията на община Лъки, считано от 22.07.2022г. до 22.08.2022г. включително.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 22.07.2022г.

========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки предоставя на заинтересованите лица информация за програма "Приемна грижа за дете".

С пълния текст на информацията можете да се запознаете тук.

публикувано на 10.06.2022г.

=====================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 38 от 26.04.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2022 година.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.04.2022г.

====================================================

Община Лъки съвместно с Лъки Инвест АД и Народно Читалище Зора - гр.Лъки организират Празничен Великденски концерт на 19-ти април /вторник/ от 17.30 часа в Културен дом - гр.Лъки.

Входът е свободен. Каним всички ви!Заповядайте!

Подробната програма и участниците в концерта можете да видите тук.

=================================================================

Община Лъки обявява, че прекратява обявеното частично бедствено положение на основание Заповед № 174/ 30.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово считано от 08.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

=================================================================

Община Лъки обявява Частично бедствено положение на основание Заповед № 155/ 16.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово за времето от 16.00 часа на 16.08.2021 година до 16.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

==================================================================

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 42 от 04.03.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 40 от 25.02.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Публикувано на 02.03.2021 г. 

=====================================================================

   Община Лъки стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

   Община Лъки в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

 О Б Я В Я В А,

  че от 01.03.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 ·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 ·   деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 За повече подробности и изтегляне на необходимите бланки за попълване отворете линка:

 https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=category&inf_cat_id=26

   =============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

  В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

За същият ще бъде проведено публично обсъждане на 09.11.2020г., понеделник/ от 17.00 часа, в Заседателна зала на ОбС-Лъки, находяща се на III-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Лъки, спазвайки всички противоепидемични мерки действащи към настоящия момент.

  Всички граждани имащи мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да присъстват на публичното обсъждане или да ги подадат в писмен вид на електронния адрес на община Лъки - [email protected]  или в деловодството на общината до 13.00 часа на 09.11.2020 г.

публикувано на 30.10.2020 година

 

=============================================================================

Община Лъки със Заповед № 233 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

29.10.2020 година

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=====================================================

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

    Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

  Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

 https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 11 май 2020 г. община Лъки стартира. проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
За община Лъки е одобрен максималния брой потребители от допустимите целеви групи, който е 170 лица.
Цел на програмата: предоставяне на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Включени са лица от следните целеви групи:
- лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
- уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
- лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Програмата се финансира от националния бюджет чрез АСП.

=============================================================================================

 

  

Относно: Влошена метеорологична обстановка и обявен  оранжев код за опасност.

 

Във връзка с получени писма от Областен управител на област Пловдив  с рег.№ РД-36-137#1/10.06.2022г. и от Главна Дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви уведомяваме, че през следващите дни в страната е обявен оранжев код за опасност. По периферията на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон в петък и събота се очакват значителни валежи от 30-60 литра на кв. метър, а на места до 100 литра на кв. метър, гръмотевични бури и градушки, включително в неделя. Има опасност от възникване на поройни наводнения.В следствие преовлажняване на почвата на места е възможно активизиране на свлачища. Явленията ще продължат и през нощта срещу събота /11.06.2022г./.

Молим, гражданите на Община Лъки  да вземат предвид прогнозите на синоптиците за възможни опасни явления, които биха могли да настъпят в петък и през следващите два почивни дни.

         

 ОбА- гр.Лъки

  МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по мярка 8.6

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 31.03.2022 год.

 МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по мярка 8.6

Пълният текст на обявата можете да видите на прикаченият файл.

публикувано на 06.01.2022 год.

 С настоящата заповед Кмета на община Лъки определя състава на общинска комисия, която има за цел да обходи всички населени места в общината и да изготви подробна справка, относно декларираните от физически и юридически лица - имоти, сгради и самостоятелни обекти.

От проверката да се изготвят протоколи, от които да се анализат приходите и разходите в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Лъки.

 С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

Кое е важното при декларирането на данните вижте от тук.

публикувано на 12.10.2020 година

 О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

ЗА ВВС-МЗ № ОХ-705/02.09.2020 Г. 216 БР.

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, С.КРУМОВО, С.БОЖУРИЩЕ И С.БЕЗМЕР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 30 .10.2020 Г.

 

ЗА СВ-МЗ № ОХ-718/03.09.2020 Г. 2 ОФИЦЕРИ

ГР. КАРЛОВО-1 БР.И ГР.КАЗАНЛЪК-1 БР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16 .10.2020 Г.

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ТЕЛ. 0331 63144

списък на длъжностите виж тук.

прочетете по-старите новини