Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ 142 / 25.02.2020

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори 44478.99.4, 44478.99.5, и за част от поземлени имоти с идентификатори 44478.99.3, 44478.99.33, 44478.43.32 по КККР за неурбанизираната територия на землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 25.02.2020г.

================================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 133 / 24.02.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44447.1.159 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 24.02.2020г.

====================================================================

инж. Валентин Симеонов, в качеството му на Кмет на община Лъки съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите издава разрешение за провеждане на мирен протест-шествие в подкрепа на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки, който ще се проведе на 24 февруари 2020 година, от 10.00 часа в центъра на гр.Лъки.

С пълния текст на заявлението на Инициативния комитет можете да се запознаете от тук.

======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 112 / 14.02.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-за бензиностанция и озеленяване, кв.1 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

  С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ може да се запознаете от тук.

 ========================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №18 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №205001 по КВС на землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, който имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 46989.205.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Манастир, одобрени със Заповед №РД-18-878/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува УПИ I-205001,противопожарна кула, кв.205 по ПУП за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи в червено, синьо и черно, означени в проекта за ПУП-ПРЗ.        

 С одобрения проект може да се запознаете тук. Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 03.02.2020г.

====================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №17 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №205001 по КВС на землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, който имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 46989.205.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Манастир, одобрени със Заповед №РД-18-878/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува УПИ II-205001,за БКТП, кв.205 по ПУП за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи в червено, синьо и черно, означени в проекта за ПУП-ПРЗ.        

С одобрения проект може да се запознаете тук. Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 03.02.2020г.

======================================================================

Обявление изх.№ К - 67 / 03.02.2020 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-000167, за дървопреработвателна  и складова дейност, кв.1 по ПУП за землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът се намира в отдел АУТБС в сградата на Община Лъки на ул.Възраждане №18, гр.Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Проекта е достъпен и на интернет сайта на община Лъки: www.oblaki.com, в раздел „Актуална информация”.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Становища, предложения и възражения по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ могат да бъдат подавани до Общинска администрация – град Лъки, в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО.

 

С проекта може да се запознаете тук.

публикувано на 03.02.2020г.

=====================================================================

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

 ЗА НГЧ  МЗ №ОХ-1062/28.11.2019 Г.

ГРАД СОФИЯ-60 ГВАРДЕЙЦИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 07.02.2020 Г.

 

ЗА ВМА  МЗ №ОХ-1105/11.12.2019 Г.

В ЦЯЛАТА СТРАНА-25 ЛЕКАРИ

ОТ ТЯХ В МБАЛ-ПЛОВДИВ- 6 ЛЕКАРИ-ОФИЦЕРИ

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.01.2020 Г.

 

ЗА СКСО-МЗ № ОХ-28/13.01.2020 Г.

ГРАД ПЛОВДИВ-38 ПАРАШУТИСТИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.02.2020 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K - 36 / 14.01.2020 г.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с Решение № 14/19.12.2019 г. на Общински съвет – град Лъки е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка 83 до полигонна точка 61, западната граница на имоти с кадастрални № 126, 119, 114, 81, 82, 83, 59, 54 и засягаща част от имоти с кадастрални № 127, 124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79 80, 60 и 53 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл. Пловдив, като се образува нова улица от о.т. 10 до о.т. 35 по ПУП за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С проекта можете да се запознаете тук.

пуликувано на 15.01.2020г.

====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K - 35 / 14.01.2020 г.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с Решение № 13/19.12.2019 г. на Общински съвет – град Лъки е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка 69 до полигонна точка 31, източната граница на имоти с кадастрални № 69, 68, 67, 65, 63 и 62 и част от имоти с кадастрални № 67, 70, 72 и 73 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл. Пловдив, като се образува нова улица от о.т. 1 до о.т. 6 по ПУП за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С проекта можете да се запознаете тук.

публикувано на 15.01.2020г.

=====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 19 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ /за изграждането на противопожарна кула/ за част от ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 10.01.2020г. 

=====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 21 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПП за трасе на електрически кабел НН, засягащ ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 30 дневен срок от съобщаването му в Държавен вестник.

Приложение: Проект за ПУП-ПП

публикувано на 10.01.2020г.

=============================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 20 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ /за изграждането на БКТП/ за част от ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 10.01.2020г.

 ====================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №190/13.12.2019 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-здравен дом, УПИ VIII и УПИ IX, кв.4 по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

публикувано на 16.12.2019 г.

==================================================================

Община Лъки обявява на заинтересованите страни, че започва инвестиционно намерение за основен ремонт на път III-861, Югово - Лъки - Здравец. Целта на инвестиционното предложение е привеждане на републиканския път към нормативно установените изисквания съотвестващи на гарабитите му и на класа му.

с пълния текст на инвестиционното намерение можете да се запознаете от тук.

публикувано на 11.11.2019г.

=======================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ

Уважаеми граждани със своя Заповед № РД-20-139/ 30.10.2019г. Областния Управител на област Пловдив насрочва първото заседание на новоизбрания Общински съвет на община Лъки на 06.11.2019г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Лъки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 652 / 29.10.2019 г.

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ III-здравен дом, кв.4 по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 28.10.2019г.

 ==========================================================================

Община Лъки обявява на жителите на общината и на всички заинтересовани лица начина на предлагане на услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, както и поддържането на чистотата на територията на община Лъки, посредством издадената заповед на Кмета на общината.
С пълното съдържание на заповедта можете да се запознаете от тук.
публикувано на 22 октомври 2019 година

========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица в изпълнение на разпоредбите на чл.116д, ал.1 от ЗООС аварийните планове на Обогатителна фабрика - Лъки и на Базисен взривен склад - Лъки, като поделения на "Лъки Инвест" АД, гр.Лъки

С пълното съдържание на документите можете да се запознаете тук:

1. Оценка на риска от възникване на големи аварии на територията на Обогатителна фабрика - Лъки

2. Вътрешен авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на Обогатителна фабрика - Лъки.

3. Авариен план на Базисен взривен склад - Лъки.

публикувано на 25.10.2019 година

===========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 568 / 16.09.2019 г.

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-28, кв.4 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

 

 ==========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 550 / 10.09.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №000159 по КВС за землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

===============================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №115 от 30.08.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-53, УПИ VII-зеленина, УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V в кв.9 и обслужващата ги тупикова улица, и неурегулирана територия в кв.9 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

 

===========================================================================

Oбявление

Изх.№ K - 493 / 21.08.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 83 до полигонова точка 131, източната граница на имоти с кад. № 126, 119, 114, 115, 111, 81, 82, 83, 59, 54 и част от имоти с кад.№ 127, 124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 60, 53 по Кадастралния план на с. Дряново, общ. Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник.

С проекта може да се запознаете тук

публикувано на 21.08.2019г.

========================================================================== 

Oбявление

Изх.№ K - 425 / 29.07.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 69 до полигонова точка 31, източната граница на имоти с кад. № 69,68,67,65,63,62 и част от имоти с кад.№ 67,70,72,73 по Кадастралния план на с. Дряново, общ. Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник.

С проекта може да се запознаете тук.

публикувано на 29.07.2019г.

==========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 423 / 29.07.2019 г.

 На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.9 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП 

публикувано на 29.07.2019г.

============================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №95/26.07.2019 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XVII-71,жил.стр., УПИ XVI-71,жил.стр., УПИ XV-71,жил.стр., УПИ XX-71,за складови обекти, кв.15 и тупикова улица от о.т.312а до о.т.312в по ПУП на с.Борово, общ. Лъки, обл.Пловдив

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.07.2019г.

=========================================================== 

О Б Я В А

 

 ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

  

ЗА 68-МА БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

ЗА ГРАД ПЛОВДИВ - 42 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 18.06.2019 Г.

 

ЗА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГР.БАНКЯ -3 БР.;МОКРЕН-7 БР.;СОФИЯ-30 БР.;СМЯДОВО-1 БР.; 

ГОРНА МАЛИНА-45 БР.; НЕГУШЕВО -4 БР. И БУРГАС-68 БР..

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.06.2019 Г.

 

ЗА ОРКЕСТРАНТИ

ГР.СОФИЯ – 7 БРОЯ , гр. КАРЛОВО – 1 БРОЙ и ГР.ВАРНА-1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.07.2019 Г.

 

ЗА В.Ф. 26940 ЦАТИП-СТАРА ЗАГОРА - 2 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 02.08.2019 Г.

 

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

 

 

 КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

 

 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД И ТЕЛ. 0331 63144

===========================================================================

Съобщение

Общинска администрация предупреждава собствениците на домашни животни, относно зачестили нападения от мечки. 

В тази връзка обявяваме специални мерки за защита.

Същите можете да видите тук.

публикувано на 14 май 2019г.

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ К- 225 / 07.05.2019 г.

 На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №40/03.05.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 021034-за кравеферма, в кв.21 по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно разпоредбите на чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщението ѝ.

Одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ може да видите тук.

публикувано на 08.05.2019г. 
=========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 193 / 15.04.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 021034-за кравеферма, в кв.21 по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 15.04.2019г.

=========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ К- 128 / 18.03.2019 г.

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №20 от 15.03.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5 и УПИ VII-4, в кв.1 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщението, чрез Общинска администрация –Лъки до Административен съд – град Пловдив.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

 ========================================================================= 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 86 / 26.02.2019г

 На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5 и VII-4 в кв.1 по регулационния план на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. 

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

 

Приложение: Проект за изменение на ПУП

=========================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинa Лъки съобщава, че със Заповед №8 от 25.01.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-153, кв.28 и улица между о.т.349 и о.т.412 по ПУП на с.Борово, Община Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

=======================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинa Лъки съобщава, че със Заповед №7 от 25.01.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за кв.56 по ПУП на гр.Лъки, община Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

============================================================================ 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.№ К- 698 / 10.12.2018 г.

             На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за кв.56 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 10.12.2018г.

=============================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 699 / 10.12.2018 г.

           На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.28 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

 

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 10.12.2018г.

============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ К-580/10.10.2018 г.

 Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА обществено обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план /ОУП/ на община Лъки и Екологичната оценка /ЕО/ към него.

Обществено обсъждане ще се проведе на 23.11.2018г. /пeтък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Лъки на адрес: ул. Възраждане №18, гр.Лъки, общ.Лъки, обл. Пловдив.

Всички заинтересовани лица, организации и граждани могат да разгледат предварителния проект за ОУП и ЕО към него всеки работен ден от 8:00 до и 12:00 и от 13:00 до 17:00 в стая №18, ет.2 в сградата на Община Лъки на адрес: ул. Възраждане №18, гр.Лъки, общ.Лъки, обл. Пловдив.

Предварителния проект за ОУП и ЕО към него са достъпни и на интернет страницата на Община Лъки на адрес: www.oblaki.com в раздел „Актуална информация”.

Предложения, мнения и възражения по изготвения проект за ОУП и ЕО към него могат да се изпращат на адрес: гр.Лъки, ул. Възраждане №18 или на електронна поща: [email protected] до 22.11.2018 г.

Повече информация може да получите на тел. 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до и 12:00 и от 13:00 до 17:00. 

пълния набор от документи можете да изтеглите от тук:  ОУП 1     ОУП 2     Екол. оценка

 ===============================================================================

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Изх. № K- 577 / 10.10.2018 г.

 На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лъки съобщава, че в периода 11.10.2018 г. – 11.11.2018 г. (30 дни) се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лъки и Екологична оценка към него.

 Предварителният проект на Общия устройствен план, докладът за Екологична оценка и всички приложения към тях, са на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общинската администрация: гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, ет. 2, стая № 18.

 Становища и мнения могат да се депозират в деловодството на Общинската администрация, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., или на електронна поща: [email protected].

 

 Лице за допълнителни устни разяснения на място: инж. Владимир Медев, гл. експерт „Устройство на територията, кадастър и регулация“, тел.: 03052/22 55 или 0886916324.

 Краен срок за провеждане на консултациите и депозиране на становища: 17.00 ч. на 12.11.2018 г.

Възложител на Общия устройствен план е ОБЩИНА ЛЪКИ, гр. Лъки, Област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 18; тел.: 03052/2255; e-mail: [email protected]; представлявана от инж. Валентин Симеонов, кмет.

 

https://www.oblaki.com/

 

 

Общият устройствен план на Община Лъки (ОУПО - Лъки) се изготвя на основание общите разпоредби на Глава шеста от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в частност – на предвижданията на Раздел II – Общи устройствени планове. Конкретните изисквания, поставени в заданието, са съобразени с Наредба № 8 към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и общата нормативна уредба на Република България.

 

        Времевият диапазон за действие на ОУПО Лъки е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУПО Лъки е с далекоперспективен хоризонт от 20 години, като в процеса на планиране и в последствие, в процеса но прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планове за развитие на общините.

 ОУПО е с общински обхват. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове към ЗУТ, обхватът на ОУПО е цялата територия на Община Лъки, включвайки общинския център и съседното населено място, заедно с техните землища.

 На територията на Община Лъки попадат следните елементи от Националната екологична мрежа:

Защитена зона „Добростан“ (Код в регистъра: BG0002073)

Защитена зона „Родопи – Средни“ (Код в регистъра: BG0001031)

Природна забележителност „Гюмберджията“ (Код в регистъра: 96)

Природна забележителност „Свети дух“   (Код в регистъра: 97)

Природна забележителност „Скален мост Шапран дупка“ (Код в регистъра: 331)

Природна забележителност „Сливодолско падало“ (Код в регистъра: 536)

Резерват „Червената стена“ (Код в регистъра: 21)

Главната цел на Общия  устройствен  план  на  общината е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Лъки природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

При насърчаване на развитието на една община трябва да се съблюдава баланса между икономическия растеж, социалния просперитет, използваемостта на природните ресурси и екологичното равновесие.

За да е ефективен този дългосрочен план следва той да бъде гъвкав и да отговаря на променящите се условия и потребностите на населението в бъдеще.

За да се изпълни главната цел, следва да се изпълнят следните специфични цели:

-  Регулиране на процесите на урбанизация и планиране на дейностите за запазване на баланса между урбанизирани територии и природна среда.

-  Създаване на устройствени условия, в съответствие с принципите на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие.

-  Развитие и оползотворяване на потенциала на природното и културното наследство в общината и същевременно планиране на действията за тяхното дългосрочно съхранение.

-  Да се създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии , както и  на териториите извън тях.

-  Създаване на условия за социално-икономическо развитие.

-  Да се осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи.

-  Определяне на границите на териториите, спрямо предназначението им, както и допустимите дейности и ограничаващите разпореждания в тях, изискванията при използването и мерките за опазването им.

-  Определяне насоките на териториално развитие на урбанизираните територии, спрямо земеделските, горските и защитените територии, с оглед на балансирано развитие на общината и предотвратяване на нарушаване на зонирането на територията. Това е важно поради необходимостта от запазване на местните хабитати, микроклимата и ресурсите на общината, както количествено, така и качествено.

-  Осигуряване на възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение.

-  Предвиждане на подходящото развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните  инфраструктурни коридори с европейските.

-  Определяне устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство.

-  Определяне правилата и нормативите за прилагане на устройствените планове съобразно  местните  и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране

-  Определяне необходимите мерки и дейности за обновяване на публичната среда в общината.

-  Стимулиране на икономическото развитие, чрез създаване на планова основа за привличане на инвестиции.

-  Създаване на баланс между частните и обществените интереси на територията на общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.

-  Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.

-  Повишаване на квалификацията на населението в общината и потенциала на различните управленски структури (предимно тези в административните служби).

Като резултат от постигането на главната цел се очаква да се привлекат фирми на подготвени терени, за да се разкрият работни места в онези сфери, в които общината заедно с бизнеса и образователните институции ще подготви необходимите кадри, а възможностите за развитие и по-добър стандарт ще променят демографската картина.

Финансирането на изработването на ОУПО се осъществява със съдействието на държавния бюджет (МРРБ).

 

Срокове за изработване на ОУПО:

За Предварителния проект на ОУПО - ориентировъчно 7 месеца;

За Окончателния проект на ОУПО - ориентировъчно 3 месеца.

Забележка: Тези срокове са за изпълнението на проектно-проучвателните работи; в тях не се включва необходимото време за административните процедури по обсъждания на ОУПО, както и на ЕО и ОС към него и вземане на решение от РИОСВ и Общинския съвет за одобряването му.

 Съгласно разпоредбите на ЗУТ, ОУП се одобрява от Общинския съвет на Община Лъки и се прилага от Община Лъки.

пълния набор от документи изтеглете от тук:

 публикувано на 10 октомври 2018 година

 ==========================================================================

О Б Я В А

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за следните недвижими общински имоти.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 22 08 2018 година

========================================================================

Празник на град Лъки 2018 година

Общинска администрация - гр.Лъки, кани всички жители и гости на общината да присъстват на празника на Град Лъки и Деня на миньора, който ще се проведе на 24-25 август 2018 година.

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-127, кв.19 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му.

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.6 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му.

 

С проекта за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №47/04.05.2018 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-71 и УПИ VII-здравен дом, кв.15 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

 

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 08 май 2018 г.

===============================================================================

Обявление с изх.№K-199 от 17.04.2018 г.

 На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуването на обявлението в Държавен вестник. 

Поради големината на ПУП-а, същият не може да бъде публикуван, затова всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с него в стая № 18 - ТСУ, етаж IIа, в сградата на Общинска администрация, всеки делничен ден.

Публикувано на 17.04.2018г.

=======================================================================

О Б Я В А

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на обособени общински имоти за срок от пет години.

С пълния тескст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 28 март 2018 година

=====================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-71, кв.15 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му

С проекта за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 27 февруари 2018 година

===================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с приетите 9 броя списъци на имотите от общинския поземлен фонд с НТП-пасища, мера, ливада за общо и индивидуално ползване по КВС на различните землища в общината, уведомяваме всички заинтересовани лица и собственици на регистрирани животновъдни обекти да подадат заявление по образец за ползване на имотите.

Срока за подаването на заявленията е 10 март 2018 година.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 12 февруари 2018 година

===============================================================

Община Лъки информира всички ученици и родители, че във връзка с необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания и грип със заповед на Кмета на общината от 05.02.2018 година

дните 7, 8 и 9 февруари 2018 г. - са обявени за неучебни дни.

публикувано на 06.02.2018 година

=======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Решение №194/25.01.2018 г. на Общински съвет – гр.Лъки е одобрен изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, за улица от о.т. 215 до о.т. 236 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 398 до о.т. 401 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 282а до о.т. 397 /ул. „Кирил Маджаров”/ и съответните урегулирани поземлени имоти, с които тези улици граничат в кв. 17, кв.18, кв.21 и кв.22 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки.

С одобрения ПУП може да се запознаете тук,         а с Решението тук.  

ПУБЛИКУВАНО НА 05.02.2018г.

=========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-72/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №040069, ПИ №040070 и ПИ №№04071 по КВС на землището на с.Борово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-71/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №167004 по КВС на землището на с.Югово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

============================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ К-66 / 31.01.2018 г.

      На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с  Решение №195/25.01.2018 г. на Общински съвет-гр.Лъки се разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки,  съгласно одобреното планово-техническо задание

публикувано на 31.01.2018 година.

=============================================================================

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Заповед №6/26.01.2018 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки. С одобрения ПУП може да се запознаете тук, а със заповедта тук 

публикувано на 29 януари 2018 година

========================================================================

Общинска администрация - Лъки, област Пловдив на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересуваните лица, че в Общинска администрация - Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки, обл.Пловдив.

Проектът се намира в отдел АУТБС при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в стая №18 в сградата на Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18.

За повече информация можете да се обърнете към инж.Владимир Медев – гл.експерт УТКР на тел.0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

 В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

=========================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Изх.№ К-587 / 08.12.2017 г.

 Община Лъки уведомява, всички собственици на земеделски, горски и други имоти на територията на община Лъки, че е започнала процедура по изработването на Общ устройствен план за територията на община Лъки.

Общият устройствен план (ОУП) се изработва на основание Закона за устройство на територията (ЗУТ) и НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Общите устройствени планове са дефинирани в няколко закона и наредби от българското законодателство. Законът за устройство на територията, Наредба 7 и Наредба 8 съдържат най-подробните описания какво представляват тези планове и какво е нужно да се разработи в тях, за да бъдат както законосъобразни, така и целесъобразни.

Съгласно Чл. 104, ал.1 от ЗУТ – Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на територията на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.

Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за неговото прилагане.

Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство. Той има за задача да определи видовете устройствени зони и показатели (например плътност и коефициент на интензивност) за отделни частни на територията, а не да определи конкретното предназначение на отделните имоти.

С общия устройствен план на община се определят (съгласно Чл. 106 от ЗУТ):

 1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;

 7. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

С общия устройствен план на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение се определят (съгласно Чл. 107.) :

1. общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;

3. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;

5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени за общинските планове (съобразно Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита).

ОУП ще определи основното предназначение на териториите в община Лъки за следващите 20 години и е важно предвижданията на плана да са съобразени с желанията и намеренията на всички собственици, ползватели и инвеститори.

В тази връзка молим всички, които имат желание да заявят в срок най-късно до 05.01.2018 г. своите желания, относно ползването и бъдещите си инвестиционни намерения /ако има такива/ за земеделските, горските и други имоти, тяхна собственост, по един от следните начини:

- чрез посещение в Община Лъки – отдел АУТБС, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, ет.2а, стая 18а;

- чрез изпращане на писмо по пощата/куриер до Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, отдел АУТБС;

- чрез изпращане на писмо по електронната поща на Община Лъки: [email protected], за отдел АУТБС.

 Допълнителна информация можете да получите от служителите в отдел АУТБС на Община Лъки на тел. 03052 / 22 55, вътр. 120 или 0886916324, всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа. 

=============================================================================

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ЗА СЕЛО ПОПОВИЦА  - 5 БРОЯ

ЗА ГРАД БОЖУРИЩЕ  - 4 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-СЕРЖАНТИ  - 2 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 22.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИЦИ  - 5 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.01.2018 Г.

ЗА ГРАД СОФИЯ  ОФИЦЕР-ФИНАНСИСТ- 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 21.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

 

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИК  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦЕРИ  - 2 БРОЯ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦ.КАНДИДАТ  - 1 БРОЙ

ЗА ГРАД ХАСКОВО ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване
за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината.
Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа.

 За по-подробна информация и описание на обектите, вижте текста на обявата

публикувано на 07.06.2017 година.

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в информационния център на Община Асеновград .

Валидно до: 14.04.2017


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

Общинска администрация и Ръководството на СУ "Христо Ботев" - гр.Лъки уведомява всички учители и ученици, че коледната ваканция се удължава с още два дни, със Заповед на Кмета на община Лъки, т.е. дните 09 и 10 януари (понеделник и вторник) са неучебни! Започвате училище на 11.01.2017 година - сряда! Приятна почивка!

 

 Обява на МИГ Преспа за прием на документи по мярка 7.6

 Поради обявената национална стачка на превозвачите в Република България, всички автобусни превози по всички направления в страната ще бъдат преустановени на 13 и 14 януари 2020 година.

 пълния текст на съобщението вижте тук.

 ОБЯВА

За прием на проектни предложения

По мярка 4.1.2 - „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ”

обявата изтеглете от тук

 Община Лъки кани,

всички жители на общината да се включат в кампанията "Да изчистим България заедно 2019" с доброволен труд, като почистят междублоковите си пространства, зелените площи и детските площадки в близост до жилищата им. 

Кампанията ще се проведе на 14 септември 2019 година /събота/ от 09.00 до 13.00 часа.

За целта в Общинска администрация - Лъки при дежурните по ОбСС ще бъдат раздавани чували и ръкавици за еднократна употреба на желаещите.

Належащи за почистване места са местен път мах.Брайковица до еко пътека "Комина", както и третокласен път отсетчката от с.Манастир до границата с община Баните / почистване на крайпътни ивици и чешми/. Желаещите могат да се включат и в тези отсечки.

След приключване на кампанията, молим всички участници да се обадят до 14.00 часа на тел. 03052/2040 с информация за броя на събраните чували отпадък и местоположението им, с цел навременното организиране на сметоизвозването им.

 

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 На 11.09.2019г. /сряда/ от 09,00 ч. до 16,00ч. в сградата на Община Лъки мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕР НА ПЕНСИЯ.

Консултациите за по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват след представяне на документ за самоличност от заинтересованите лица, документи за трудов/осигурителен стаж, както и документ за осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето. Необходимо е също гражданите да заявят продължителността на положения стаж до 31.12.1996г. След тази дата се ползва информация от Регистъра на осигурените лица въз основа на подадените данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.

                                     

ТП на НОИ - Пловдив

прочетете по-старите новини