Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

Община Лъки обявява Заповед № 38 от 26.04.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2022 година.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.04.2022г.

====================================================

Община Лъки съвместно с Лъки Инвест АД и Народно Читалище Зора - гр.Лъки организират Празничен Великденски концерт на 19-ти април /вторник/ от 17.30 часа в Културен дом - гр.Лъки.

Входът е свободен. Каним всички ви!Заповядайте!

Подробната програма и участниците в концерта можете да видите тук.

=================================================================

Община Лъки обявява, че прекратява обявеното частично бедствено положение на основание Заповед № 174/ 30.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово считано от 08.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

=================================================================

Община Лъки обявява Частично бедствено положение на основание Заповед № 155/ 16.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово за времето от 16.00 часа на 16.08.2021 година до 16.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

==================================================================

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 42 от 04.03.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 40 от 25.02.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Публикувано на 02.03.2021 г. 

=====================================================================

   Община Лъки стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

   Община Лъки в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

 О Б Я В Я В А,

  че от 01.03.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 ·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 ·   деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 За повече подробности и изтегляне на необходимите бланки за попълване отворете линка:

 https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=category&inf_cat_id=26

   =============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

  В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

За същият ще бъде проведено публично обсъждане на 09.11.2020г., понеделник/ от 17.00 часа, в Заседателна зала на ОбС-Лъки, находяща се на III-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Лъки, спазвайки всички противоепидемични мерки действащи към настоящия момент.

  Всички граждани имащи мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да присъстват на публичното обсъждане или да ги подадат в писмен вид на електронния адрес на община Лъки - [email protected]  или в деловодството на общината до 13.00 часа на 09.11.2020 г.

публикувано на 30.10.2020 година

 

=============================================================================

Община Лъки със Заповед № 233 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

29.10.2020 година

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=====================================================

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

    Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

  Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

 https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 11 май 2020 г. община Лъки стартира. проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
За община Лъки е одобрен максималния брой потребители от допустимите целеви групи, който е 170 лица.
Цел на програмата: предоставяне на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Включени са лица от следните целеви групи:
- лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
- уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
- лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Програмата се финансира от националния бюджет чрез АСП.

=============================================================================================

 

 С настоящата заповед Кмета на община Лъки определя състава на общинска комисия, която има за цел да обходи всички населени места в общината и да изготви подробна справка, относно декларираните от физически и юридически лица - имоти, сгради и самостоятелни обекти.

От проверката да се изготвят протоколи, от които да се анализат приходите и разходите в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Лъки.

 С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

Кое е важното при декларирането на данните вижте от тук.

публикувано на 12.10.2020 година

 О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

ЗА ВВС-МЗ № ОХ-705/02.09.2020 Г. 216 БР.

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, С.КРУМОВО, С.БОЖУРИЩЕ И С.БЕЗМЕР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 30 .10.2020 Г.

 

ЗА СВ-МЗ № ОХ-718/03.09.2020 Г. 2 ОФИЦЕРИ

ГР. КАРЛОВО-1 БР.И ГР.КАЗАНЛЪК-1 БР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16 .10.2020 Г.

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ТЕЛ. 0331 63144

списък на длъжностите виж тук.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

Община Лъки е изготвя проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г. В тази връзка публикуваме за информация издаденото решение на РИОСВ-Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук.

Дата на публикуване 05 октомври 2020 година 

==============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 09.09.2020 г. до 23.09.2020 г.

Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината до 23.09.2020 г., включително.

 

С пълния текст на Плана можете да се запознаете от тук.

 

Покана - съобщение от Кмета на община Лъки вижте тук.

Обява МИГ "Преспа"относно възможностите за кандидатстване по мярка 8.3

пълния текст на обявата вижте тук.  

 На 05.05.2020 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Стойността на проекта е  213 504,65 лева без ДДС

резюме на проекта

информационна табела

 

 

прочетете по-старите новини